Докторантура PhD

Мамандық шифры:

8D07110

Мамандығы:

Материалтану және жаңа материалдар технологиясы

Факультеті:

Физика-техникалық

Бiлiктiлiгі:
  • ғылыми - педагогикалық бағыт - философия докторы (PhD)
  • Түлектер моделі
  • Міндетті пәндер
  • Элективті пәндер
  • Кәсіби
ON1. Материалтану және инженерия саласында жүйелік түсінік арқылы теориялық және эксперименталды зерттеулерді, негізгі құбылыстар мен процестерді ұйымдастыру принциптерін түсіндіру.
ON2. Қажетті қасиеттері бар өнімдерді алу үшін ғылыми бағыт аясында жоғары тиімділікті теориялық және эксперименттік зерттеу әдістерін таңдау.
ON3. Материалтану саласындағы заманауи құрылғылар мен зерттеу әдістерін жаңа материалдардың құрылымы мен қасиеттерін зерделеу, нақты нәтижелер және қойылған міндеттерге қол жеткізу үшін зерттеу әдістерін біріктіру.
ON4. Дайын инженерлiк өнiмдердi ғылыми зерттеу, талдау, диагностикалау және енгiзудiң кешендi үдерiсiн әзiрлеу және бейiмдеу.
ON5. Қазіргі заманғы материалдарды алу үрдістерінің технологиялық міндеттері мен схемаларын бағалау; бағалау негізінде өндірістің қолданыстағы технологиялық әдістерін оңтайландыру.
ON6. Материалтану, инженерия және инженериялық іс саласында соңғы өнімдерді пайдаланудың экологиялық қауіпсіздігін қамтамасыз ететін физика-химиялық қасиеттер кешенін сыни талдау және болжау.
ON7. Нарықтық экономиканың сапалық талаптарына сәйкес келетін материалдар мен дайын өнімді өндіру және өңдеу технологиялық процестерін іс жүзінде енгізу және жетілдіру, сонымен қатар жобаларды басқару.
ON8. Материалдар мен жабындыларды қауіпсіз техникалық өндіруін қамтамасыз ететін әртүрлі қиындықты жаңа идеяларды ұсыну.
ON9. Зерттелетін салада сараптамалық талаптарға сай келетін, қолданыстағы білім көлемін кеңейтетін түпнұсқа инновациялық технологияларды әзірлеу.
ON10. Техникалық құжаттаманы әзірлеу, зияткерлік меншік мәселелері бойынша негізгі нормативтік құжаттарды, патентке арналған құжаттарды дайындау, ноу-хау жобалау.
ON11. Оқу технологиялары мен оқыту әдістерін пайдалана отырып, жоғары оқу орындарында сабақ өткізу және сабақтан тыс жұмыс жүргізу үшін оқу материалдарын әзірлеу.
ON12. Интеллектуалды материалдарды өндіруге қатысу арқылы қоғамды қалыптастыру мүддесінде технологиялық, әлеуметтік және мәдени дамыту.
  2019-2022 жылдардағы мәліметтер көрсетілген
  2019-2022 жылдардағы мәліметтер көрсетілген
  2019-2022 жылдардағы мәліметтер көрсетілген