Докторантура PhD

Мамандық шифры:

8D03102

Мамандығы:

Мәдениеттану

Факультеті:

Философия және саясаттану

Бiлiктiлiгі:
  • ғылыми - педагогикалық бағыт - философия докторы (PhD)
  • Түлектер моделі
  • Міндетті пәндер
  • Элективті пәндер
  • Кәсіби
Мәдени және мәдени-антропологиялық зерттеулердегі теориялық және әдіснамалық тәсілдерді еліміздің заманауи мәдениеті мен мәдени өміріндегі заманауи жаһандық өзгерістер контексінде, түрлі мәдени салаларда кездесетін әлемдік үрдістер саласындағы категориялық аппаратты, ғылыми және ғылыми әдістерді меңгеруді жүйелі түрде сыни түрғыдан бағалау;
2. Мәдениеттану және мәдени антропология саласындағы теориялық идеяларды, қағидаларды сыни талдауға, түсінуге және қорытындылауға, ғылыми нәтижелерді сыни түрғыдан талдауды жасау;
3. Мәдениеттану және мәдени антропология саласындағы болжамдарды ұсынуға, этникалық топтардың мәдени және мәдени өмірінің қазіргі заманғы аспектілерін аймақтық және ғаламдық форматта зерттеудің авторлық көзқарастарын қалыптастыруға;
4. Мәдени қатерлерді теориялық талдау негізінде мәдени ауытқулар көріністерінің гендерлік, нәсілдік, нәсілдік және этникалық, гендерлік, сәйкестілік, алуантүрлілігінің сыни және қолдану, оларды шешу жолдарының синтезін жасау;
5. Этникалық мәдениет теориясы мен мәдени-антропологиялық зерттеулердің, нәсілдік және ұлтаралық қақтығыстардың, этникалық және нәсілдік теңсіздіктің идеялары мен қағидаларын білуге негізделген әр түрлі мәдени үрдістерді, өзгерістерді, трансформацияларды критикалық түрде бағалау, жүйелеу, түсіндіру, заманауи өркениеттің ықтимал сын-қатерлерін болжау, билік үстемдігінің көріністерін тану, постколониализм және кемсітушіліктің әртүрлі түрлерін сыни бағалауға;
6. Жаңа идеялар мен күрделі мақсаттарды қалыптастыруға, мәдени зерттеулер мен мәдени антропология саласындағы жаңа проблемалар мен ғылыми шешімдерді өзіндік түпнұсқа көзқарас негізінде ұсынуға;
7. Мәдениеттану және мәдени антропологияның әлеуметтік-мәдени міндеттерін зерттеу саласындағы цифрлық технологияны қолдану, компьютерлік және үш тілде сауаттылық деңгейін жүзеге асыру;
8. Мәдени антропология және мәдени зерттеулер саласындағы жетекші ғылыми бағыттар мен ғылыми-зерттеу бағдарламаларының тұжырымдамалары мен теориялық принциптерін қоғамдық сана-сезімін жаңғырту, құндылыққа бағдарлау, компаниялар мен корпорацияларда мәдени мінез-құлық моделін түзету бойынша ұсыныстарды әзірлеу негізінде тәуелсіз ғылыми зерттеулер түрінде қолдану, сондай-ақ басқарудың стильдері мен әдістерін жүзеге асыру;
9. Ғылыми зерттеулердің нәтижелерін, қазіргі заманғы теорияларды, проблемаларды және тәсілдерді сыни түрде бағалау, мәдени антропология және мәдени зерттеулер мәселелерін зерттеудің жаңа үрдістерін жүзеге асыру;
10. Қойылған ғылыми білімді шығармашылық тұрғыдан шешу үшін алғашқы теориялық ұстанымдарды таңдау кезінде осы білімді әрі қарай қолдану мақсатында мәдени антропология және мәдениеттанудың жаңа бағыттарының ғылыми теориясы мен тұжырымдамаларын синтездеу және интерпретациялау.
11. Өзіндік ғылыми зерттеулер жүргізу, ғылыми жобаны әзірлеу, мәдени және мәдени-антропологиялық зерттеулер әдіснамасында алынған жаңа әлеуметтік және мәдени мақсаттарға бейімдеу, алынған нәтижелерді аяқталған ғылыми жұмыс түрінде қорғау;
12. Кәсіби біліктіліктерді игеру негізінде мәдениеттану, мәдени антропология тақырыбында ғылыми диалог жүргізу, ғылыми төзімділік, ынтымақтастық, адамгершілік принциптері тұрғысынан кең ғылыми қоғамдастықта әріптестерімен шығармашылық пікірсайыстар өткізу үшін ғылыми категориялық аппаратқа сауатты ғылыми және іскерлік қағидаларды сақтау этика, командалық жұмыс істей білу.
  2019-2022 жылдардағы мәліметтер көрсетілген
  2019-2022 жылдардағы мәліметтер көрсетілген
  2019-2022 жылдардағы мәліметтер көрсетілген