Сараптама жүргізу құнын айқындау әдістемесі

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы ғылыми сараптама (бұдан әрі Сараптама) жүргізу құнын айқындау әдістемесі

        

 

Әдістеме сараптаманың күрделілігіне қарай Үйлестіруші айқындайтын нормативтік құқықтық актінің нақты жобасына (бұдан әрі – НҚА жобасы) сараптама жүргізу құнын айқындау процесін регламенттейді.

Бұл құн Қазақстан Республикасының Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл Агенттігімен жасалатын мемлекеттік сатып алу шартына сәйкес сараптаманы ұйымдастыру жөніндегі үйлестірушінің қызметіне ақы төлеу мақсатында, сонымен қатар, сарапшылар қызметінің құнын төлеу үшін қолданылады.

 

Нормативтік құқықтық актілердің сыбайлас жемқорлыққа қарсы ғылыми сараптамасының құнын анықтауға арналған кесте

Сыбайлас жемқорлық тәуекелдері факторларының атауы

Саны (n)

(Үйлестіруші толтырады)

Коэффициент

Kn

Барлығы

(Үйлестіруші толтырады) 

 1

Заңнамада немесе жобада айқындалмаған жаңа ұғымдарды енгізу

 

3

 

 2

Екі ұшты тұжырым

 

3

 

 3

Қате сілтемелік және бланкеттік нормалар

 

3

 

 4

Құқық нормаларының қайшылықтары

 

3

 

 5

Құқықтық олқылық

 

3

 

 6

Қызмет ашықтығының жеткіліксіздігі

 

3

 

 7

Қоғамдық мүддені білдіретін ақпаратқа қолжетімділіктің жеткіліксіздігі

 

3

 

 8

Қоғамдық пайдаға қатысты негізсіз шығындар

 

3.5

 

 9

Тұлғаға тиесілі құқықты іске асыру үшін қойылатын талаптардың жоғарлығы

 

3.5

 

 10

Мүдделер теңгерімінің бұзылуы

 

3

 

 11

Артық әкімшілік кедергілердің болуы

 

3.5

 

 12

Адам құқықтарын негізсіз шектеу

 

3

 

 13

Жалған мақсаттар мен басымдықтар

 

3.5

 

 14

Дискрециялық өкілеттіктердің кеңдігі

 

3

 

 15

Мемлекеттік қызметшілердің (лауазымды тұлғалардың) функцияларын, міндеттерін, құқықтары мен жауапкершілігін тиісінше айқындамау

 

3

 

 16

Әкімшілік рәсімдердің болмауы немесе тиісінше реттелмеуі

 

3

 

 17

Заңнамалық делегацияның тиісті өкілеттіктері болмаған кезде заңға тәуелді актілердің көмегімен заңнамалық олқылықтарды толтыру

 

3,5

 

 18

Лауазымды тұлағалар және/немесе мемлекеттік органдар міндетінің орнына құқық белгілеу

 

3.5

 

 19

Лауазымды тұлғаның және/немесе мемлекеттік органның бас тартуы немесе әрекетсіздігі үшін екі ұшты және субъективті негіздер

 

3.5

 

 20

Мемлекеттік билік органдарының өтініш берушінің құқығын теріс пайдалануы

 

3.5

 

 21

Бақылау тетіктерінің жеткіліксіздігі

 

3.5

 

 22

Шағымдану тетіктерінің жеткіліксіздігі

 

3.5

 

 23

Конкурстық (аукциондық) рәсімдердің болмауы немесе тиісінше реттелмеуі

 

3.5

 

 24

Бұзушылықтар үшін нақты жауапкершіліктің болмауы

 

3.5

 

 25

«Таңылмалы» сыбайлас жемқорлық

 

3.5

 

 26

Басқа факторлар

 

3

 

 

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы ғылыми сараптама құнының формуласы (формула) = 2,6 ЕТЖ + 2 ЕТЖ (базалық көрсеткіш) +(n*kn)* 1 АЕК+12 % ҚҚС.

Сарапшылардың еңбек құнын есептеу кезінде қолданылады:

  1. 2 ЕТЖ-сараптама дайындауға қатысқан барлық сарапшыларға тең бөлінетін, оның ішінде ескертулерсіз дайындалған бір сараптама үшін базалық көрсеткіш
  2. Жоғарыда көрсетілген кестеге сәйкес сарапшылардың ескертулерімен байланысты көрсеткіштер есептеледі: ⅀(n*kn)* 1 АЕК. Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерінің бірнеше факторларында көрсетілген бір ғана ескерту бір ескерту ретінде ескеріледі (бұл жағдайда (3) үшке тең коэффициент (Kn) қолданылады.
  3. Бірнеше сарапшылар берген бір ескерту бір ескерту ретінде қарастырылады.
  4. Сарапшылардың еңбегіне ақы төлеу кезінде Үйлестіруші ай сайын "Сараптама" БҚ көмегімен айқындалатын және 2,6 ЕТЖ (формулада көзделген) көрсеткіші есебінен қаржыландырылатын арттыру немесе төмендету коэффициенттерін қолданады.

 

Ескертулер анықталмаған, оның ішінде сарапшылардың төлеміне қатысты жүргізілген сараптама құнына үйлестіруші нәтижесінде міндетті түрде 0,62 төмендету коэффициентін қолданады.