Сараптама жүргізу құнын айқындау әдістемесі

Әдістеме сараптаманың күрделілігіне қарай үйлестіруші айқындайтын нормативтік құқықтық актінің нақты жобасына (бұдан әрі – НҚА жобасы) сараптама жүргізу құнын айқындау процесін регламенттейді.

Бұл құн Қазақстан Республикасының Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл Агенттігімен жасалған мемлекеттік сатып алу шартына сәйкес сараптама жүргізу жөніндегі үйлестірушінің қызметіне ақы төлеу мақсатында, сондай-ақ сарапшылар қызметінің құнын төлеу үшін қолданылады.

НҚА жобаларының бір ғылыми Сыбайлас жемқорлыққа қарсы сараптамасының құнын есептеу формуласы = БК + ( (N x Kn)*1АЕК) + 2 ЖТМ.

Алынған сомаға 1,12 коэффициенті қолданылады – ҚҚС сомасы

НҚА жобаларының сыбайлас жемқорлыққа қарсы ғылыми сараптамасының құнын есептеу кезінде келесі қолданылады:

1. БК – сараптама дайындауға қатысқан барлық сарапшыларға тең бөлінетін, оның ішінде ескертулерсіз дайындалған бір сараптама үшін базалық көрсеткіш.

НҚА барлық түрлері бойынша базалық көрсеткіш-0,75 ЖТМ құрайды.

2.  ⅀ (N x Kn)*1АЕК – төмендегі кестеге сәйкес сарапшылардың ескертулерімен байланысты көрсеткіштер.

Үйлестіруші бір жоба бойынша сараптама жүргізу кезінде сарапшының ескертуді қасақана қайталауы фактісін анықтаған кезде, мұндай ескерту бір ескерту ретінде ескеріледі.

Бірнеше сарапшылар берген бір ескерту бір ескерту ретінде ескеріледі.

Осы көрсеткішті есептеу кезінде, олар қолданылған жағдайда, сыбайлас жемқорлықпен ұштасатын ықтимал салдарлар сипатталған ескертулер ескеріледі.

Сарапшының ескертуіне, уәждемесіне, толықтығына, ғылыми негізділігіне, объективтілігіне қатысты үйлестірушінің ерекше пікірі болған кезде мұндай ескерту құнды есептеу кезінде ескерілмейді. Бұл ретте мұндай ескертуді есепке алу туралы түпкілікті шешімді Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі қабылдау комиссиясы қабылдайды.

2 ЖТМ-жобаны іске асыру және НҚА сараптамасын жүргізу бойынша жұмыстарды жүзеге асыру бөлігінде үйлестірушіге ақы төлеу.

 

 

 

 

 

 

 

 

Сыбайлас жемқорлық тәуекелдері факторлары бойынша

коэффициенттер кестесі

 

 

Сыбайлас жемқорлық тәуекелдері факторларының атауы

 

Ескертулер саны (N)*

 

Коэффициент Kn

Барлығы*

 1.  

Заңнамада немесе жобада айқындалмаған жаңа ұғымдарды енгізу

 

5

 

 1.  

Екі ұшты тұжырым

 

4

 

 1.  

Қате сілтемелік және бланкеттік нормалар

 

4

 

 1.  

Құқық нормаларының қайшылықтары

 

4

 

 1.  

Құқықтық олқылық

 

4

 

 1.  

Қызмет ашықтығының жеткіліксіздігі

 

4

 

 1.  

Қоғамдық мүддені білдіретін ақпаратқа қолжетімділіктің жеткіліксіздігі

 

5

 

 1.  

Қоғамдық пайдаға қатысты негізсіз шығындар

 

6

 

 1.  

Тұлғаға тиесілі құқықты іске асыру үшін қойылатын талаптардың жоғарлығы

 

5

 

 1.  

Мүдделер теңгерімінің бұзылуы

 

4

 

 1.  

Артық әкімшілік кедергілердің болуы

 

4

 

 1.  

Адам құқықтарын негізсіз шектеу

 

4

 

 1.  

Жалған мақсаттар мен басымдықтар

 

4

 

 1.  

Дискрециялық өкілеттіктердің кеңдігі

 

4

 

 1.  

Мемлекеттік қызметшілердің (лауазымды тұлғалардың) функцияларын, міндеттерін, құқықтары мен жауапкершілігін тиісінше айқындамау

 

4

 

 1.  

Әкімшілік рәсімдердің болмауы немесе тиісінше реттелмеуі

 

4

 

 1.  

Заңнамалық делегацияның тиісті өкілеттіктері болмаған кезде заңға тәуелді актілердің көмегімен заңнамалық олқылықтарды толтыру

 

4

 

 1.  

Лауазымды тұлағалар және/немесе мемлекеттік органдар міндетінің орнына құқық белгілеу

 

4

 

 1.  

Лауазымды тұлғаның және/немесе мемлекеттік органның бас тартуы немесе әрекетсіздігі үшін екі ұшты және субъективті негіздер

 

4

 

 1.  

Мемлекеттік билік органдарының өтініш берушінің құқығын теріс пайдалануы

 

4

 

 1.  

Бақылау тетіктерінің жеткіліксіздігі

 

4

 

 1.  

Шағымдану тетіктерінің жеткіліксіздігі

 

5

 

 1.  

Конкурстық (аукциондық) рәсімдердің болмауы немесе тиісінше реттелмеуі

 

6

 

 1.  

Бұзушылықтар үшін нақты жауапкершіліктің болмауы

 

4

 

 1.  

«Таңылмалы» сыбайлас жемқорлық

 

5

 

 1.  

Басқа факторлар

 

4

 

 

* үйлестіруші толтырады