Магистратура

Мамандық шифры:

7M07121

Мамандығы:

Химиядағы наноматериалдар және нанотехнологиялар

Факультеті:

Химия және химиялық технология

  • Түлектер моделі
  • Міндетті пәндер
  • Элективті пәндер
  • Кәсіби
1. нанотехнологияның қазіргі жағдайы мен даму тенденциялары туралы терең білімді, сонымен қатар кәсіби қызметтің пәнаралық салаларындағы білімдерін көрсету;
2. заттардың және наноматериалдардың қасиеттерін зерттеу, талдау, диагностикалау және модельдеу әдістерімен жаңа және беймәлім контекстердегі технологиялық мәселелерді шешу;
3. физико-химиялық, кинетикалық және термодинамикалық параметрлерді ескере отырып, наноматериалдарды алудың қолданыстағы синтез әдістерін таңдау және қолданылуын негіздеу;
4. практикалық мақсаттарға қол жеткізу үшін экономикалық және экологиялық аспектілерді ескере отырып, нанотехнологияда қолданылатын синтездің заманауи әдістерін салыстыру;
5. нанотехнология және наноматериалдар саласындағы заманауи теория мен практиканың жетістіктеріне негізделген теориялық және эксперименттік зерттеулерді ұйымдастыру және басқару принциптерін пайдалану;
6. нанотехнология өнеркәсібіндегі жаңа пилоттық қондырғыларды, құрылғылар мен аппараттарды құру мәселелерін шешу үшін олардың құрылымын өзгертуге бағытталған материалдардың қасиеттерін басқарудың заманауи технологияларын қолдану;
7. нанотехнологиялар саласында қазіргі заманғы ақпараттық-коммуникациялық технологияларды, ғаламдық ақпараттық ресурстарын ғылыми-зерттеу және есептік-аналитикалық қызметте таңдау;
8. нанотехнологиялар саласында жоғары білім беру үрдісінің практикасына ғылыми-кәсіби білімін енгізу;
9. түрлі наноматериалдарды өндіруге арналған заманауи технологиялық үрдістерді, материалдар мен олардан жасалған бұйымдарды өңдеу, технологиялық үрдістерді басқару жүйелерін әзірлеу;
10. нормативтік құжаттарға сәйкес нанотехнология саласындағы жобалық және техникалық жұмыс құжаттамаларын рәсімдеу;
11. жаңа көміртегі бар материалдарды наноөлшемді құрылымдық компоненттермен синтездеу саласындағы кешенді ғылыми зерттеулерді жоспарлау және жүргізу;
12. нанотехнология саласындағы өз жетістіктерін объективті түрде бағалай білуге, жаңа құзыреттіліктерін қалыптастыру қажеттілігін түсінуге қабілетті болу.
  2017-2020 жылдардағы мәліметтер көрсетілген
  2017-2020 жылдардағы мәліметтер көрсетілген
  2017-2020 жылдардағы мәліметтер көрсетілген