Магистратура

Мамандық шифры:

7M02304

Мамандығы:

Халықаралық және құқықтық қатынастар саласындағы аударма бизнесі

Факультеті:

Халықаралық қатынастар

Бiлiктiлiгі:
  • Ғылыми - педагогикалық бағыт - гуманитарлық ғылымдарының магистрі
  • Түлектер моделі
  • Міндетті пәндер
  • Элективті пәндер
  • Кәсіби
Осы білім беру бағдарламасы аяқталғаннан кейін студенттер қабілетті болады деп күтілуде:
1. Аударма теориясы мен практикасын зерттеу және оқыту саласында инновациялық технологиялар мен жаңа бағыттар әдістерін қолдану
2. Синхронды аударма принциптері туралы тұрақты теориялық және практикалық білімді қалыптастыру
3. Кәсіби коммуникация үшін қажетті арнайы мәтіндерді аударманың лексикалық, грамматикалық, синтаксистік және стилистикалық нормаларын сақтау, шет тілінде ауызша аударма дағдыларын дамыту
4. Аударматану, жаңа заманауи аударматану бағыттарын зерттеу және арнайы мәтіндерді аудару әдіснамасы саласында жаңа ғылыми үрдістерді қолдану
5. Шетел тілінде ғылыми мәтіндерді жазу, лингвистика бойынша ғылыми жұмыстарға рефераттау және анотациялау ауызша-сөйлеу дағдыларын қалыптастыру
6. Тіларалық, стилистикалық, функционалдық заңдылықтар мен сәйкестіктер ерекшелігімен тығыз байланыста аударманың эквиваленттілігі, дәлдігі, барабарлығы және толықтығы туралы қазіргі заманғы пікірталастар шеңберіндегі аударматанудың жалпы принциптерін меңгеру
7. Оқытылатын тілдердің даму тарихы мен қазіргі кезеңдегі жүйелі білім негізінде мәтіннің, дискурстың лингво-аударма және лингвомәдени талдау дағдыларын көрсету
8. Аударма мәтінін дәл ойнатуға мүмкіндік беретін мәтінді аударма алдындағы талдау әдістемесін қолдану
9. Аударматану және мәдениетаралық коммуникация және ғылыми шығармашылықтың жалпы әдіснамасы саласындағы ғылыми-практикалық қызметті талдау
10. Республиканың басқа мемлекеттермен сыртқы саяси, сыртқы экономикалық, ғылыми-мәдени байланыстарын жүзеге асыратын ұйымдарда; экономиканың әртүрлі салаларында; халықаралық туризм жүйесінде; ақпараттық-талдау қызметтері мен агенттіктерінде кәсіби жазбаша және ауызша аударымдарды жүзеге асыру
11. Зерттеу, білім беру және практикалық тапсырмаларды шешу үшін заманауи теорияларды синтездеу және трансформациялау
12. Ана және шет тілді ортада коммуникация дағдыларын дамыту, вербалды емес коммуникацияның әр түрлі тәсілдері, лингвострантанушылық сипаттағы негізгі ұғымдар мен терминдермен операция жасау дағдысы, басқа мәдениеттің құндылықтық бағдарын талдауды анықтау, әртүрлі коммуникативтік жағдайларда сөйлеу дағдысы, Оқытылатын тіл елдерінің маңызды мәдени георафикалық георафиялық, саяси, тарихи болмыстарын (оның ішінде неғұрлым танымал саяси және мәдени қайраткерлерімен, тарихи маңызды оқиғаларымен) олардың әртүрлі интерпретацияларында меңгеру., мемлекеттік мерекелердің дәстүрлерімен (БАҚ материалында, көркем әдебиет және іскерлік прозаның ресми материалдарында).
Аударманың кәсіби бағытталған салаларында мәліметтер, сөздіктер, сөздіктер және әдістемелік ұсынымдар базасын құру
  2017-2020 жылдардағы мәліметтер көрсетілген
  2017-2020 жылдардағы мәліметтер көрсетілген
  2017-2020 жылдардағы мәліметтер көрсетілген