Магистратура

Мамандық шифры:

7M07303

Мамандығы:

Картография

Факультеті:

География және табиғатты пайдалану

  • Түлектер моделі
  • Міндетті пәндер
  • Элективті пәндер
  • Кәсіби
Осы бағдарлама аяқталғаннан кейінгі магистранттардан күтілетін қабілеттілік:
- жоғары мектептің білім тәжрибесінде әркелкі территориалдық денгейдегі және классификациядағы кеңістіктік жүйелерді картографиялық үлгілеуге байланысты қазіргі ғылыми білімдерді қолдану білу (ON1);
- геоинформациялық картографиялау жүйесіне картографиялық үлгілеуде білімдерді интеграциялау (ON1);
- қазіргі картография теорисы мен әдістемелігінде интегративті бағыттардың қалыптасуындағы факторлық талдаудың жобасны құру (ON1).
- компьтерлік технология тәсілдерімен зерттелетін нысандардың талдауында Жерді арақашықтықтан зерделу мәліметтерді қолдану (ON2);
- ғылыми-қолданбалы зерттеулерді және білім беру үдерісін жоспарлауында картографиялық үлгілеудің білімдері мен пәнаралық әдістердің жүйесін мақсатты түрде таңдау (ON2);
- отандық картография даму денгейін, оның потенциалын және даму мүмкіншіліктерін айтып көрсету (ON2).
- арналуы және масштабтары әртүрлі картографиялық шығармаларды жобалауында шартты белгілер жүйесінің логикалық матрицасын құру (ON3);
- картографиялық объектілер мен құбылыстардың талдауы мен болжамдауында, картография міндеттерін шешуінде информациялық технологияларды қолдану (ON3);
- ғылыми зерттеулердің жалпы әдістемелігін ескере отырып картографиялық талдау мен болжамдаудың әдістемелігін тиісті құрастыру (ON3).
- аймақтық кеңістіктік жүйелер мәселелерінің талдауында және шешуінде картографиялық информацияны қолдану (ON4);
- пәнаралық білімдік және ғылыми-зерттеу жобаларды іске асыруында кеңістіктік жүйелерді санды үлгілеу технологиясын қолдану (ON4);
- ғарыштық суреттердің талдауында және картографиялық шығармалардың жобалауында бағдарламалық қамтамасыздандыруды тиімді тандау (ON4).
- ғылыми және білім бағдарламаларын жоспарлауында қазіргі картографияның инновациялық әдістері мен перспективті бағыттарының қолдануын көрсету (демонстрациялау) (ON5);
- білім беру стратегиясын құрастыруында қазіргі картгографияның мәселелерін, мақсаты мен міндеттерін ойластырып айту (ON5);
- әртүрлі кеңістіктік жүйелердің (геожүйелердің) құрылымы мен динамикасын картографиялық үлгілеу тектүрлерін тандауында әркелкі амалдау жолын қолдану (ON5).
- кеңістіктік жүйелердің құрылымы мен динамикасының өзгеру факторларын ситаппау және олардың жобалы картографиялық үлгілерін құру (ON6);
- кеңістіктік жүйелердің табиғи және техногенді қауіптерді және олардың қоғам үшін экологиялық пен әлеуметтік-экономикалық салдарын визуализациялау (ON6).
- картографияға байланысты глобалды навиғациялық серіктестік жүйелердің артықшылықтары мен кемшіліктеріне салыстырмалы талдау беру (ON7);
- жергілікті, аймақтық және ұлттық картографиялық мониторингтің негізін ойластырып негіздеу (ON7);
- мониторингтің және қоршаған ортаны бақылаудың әртүрлі жүйелерін қолдануымен картографиялық үлгілеудің тәсілдерін классификациялау (ON7).
- басқару шешімдерді қабылдау мақсатымен табиғи және техногенді қауіптердің болжамдық карталарын құрастыру (ON8);
- масштабтар қатары қабылданған жүйесінде топографиялық карталардың геодезиялық, топонимикалық және мазмұндық негіздерін жаңартуында санды технологияларын қолдану (ON8);
- аймақтық және ұлттық картографиялаудың теориясы мен әдістемелігінің негізгі мәселелерін, олардың отандық картографияның дамуымен байланыстыра отырып сублимациялау себептерін белгілеу (ON8).
- кеңістіктік үлгілеудің жаңа идеялары мен технологиялық амалдарын игеруін және олардың тиімді қолдану қолдану аспектілерін демонстрациялау (ON9);
- картографиялық талдау нәтижелері бойынша жергілікті, аймақтық және ұлттық денгейдегі қауіптердің мазмұны мен факторларын айқындап айту (ON9);
- табиғи-техногенді қауіптерді және олардың экологиялық пен әлеуметтік-экономикалық салдарын географиялық жүйелер мен қоғам үшін бағалау және болжамдау (ON9).
- кеңістіктік жүйелердің талдауында кешенді және тақырыптық мониторингі нәтижелеріне салыстырмалы баға беру және қорытындылау (ON10);
- қоршаған ортаның аймақтық және ұлттық мониторингінің негізін және геожүйелердің экологиялық жағдайын бақылау мақсатымен мониторинг жүйелерді іске асыру жолдарын белгілеу (ON10);
- ENVI, ArcGIS, ArcMAP, ERDAS, Serfer және тағы басқа жүйелердің бағдарламалау конептуалды негіздерін анықтау (ON10).
- экономикалық жоспарлау және басқару шешімдерін қабылдау мақсатымен болжамдық карталардың тақырыптық және масштабтық серияларын жобалау (ON11);
- тақырыптық картографиялауда ақпарат көздерінің мазмұнына, көлеміне, мүмкіншіліктері мен қолжетімділігіне қарай кешендеу және салыстырмалы бағалау (ON11);
- картографиялық ақпараттың көлемі әркелкі жағдайында кеңістіктік үлгілеудің дәстүрлі және инновациялық әдістері мен тәсілдерін бағалау (ON11);
- кәсіптілік ортада зерттеулер нәтижелерін презентациялау, картографиялау әдістерін тандауын және картографиялық жобаның басты анықтамаларын негіздеу (ON11).
- өзіндік жұмыстың ғылыми нәтижелері мен қортындылардың дұрыстығын негіздеу (ON12);
- казіргі сандық бағдарламалар негізінде картографиялық жобалау мен болжамдау бағытында өзіндік ғылыми-зерттеу жұмысты атқаруға дайын болуын көрсету (ON12);
- өзіндік және басқалардың ғылыми-зерттеу және ғылыми-өндірістік жұмыстарының нәтижелері мен қортындыларын сын түрде бағалау (ON12).
  2017-2020 жылдардағы мәліметтер көрсетілген
  2017-2020 жылдардағы мәліметтер көрсетілген
  2017-2020 жылдардағы мәліметтер көрсетілген