Магистратура

Мамандық шифры:

7M04118

Мамандығы:

Есеп және аудит (1 жыл)

Факультеті:

Экономика және бизнес жоғарғы мектебі

  • Түлектер моделі
  • Міндетті пәндер
  • Элективті пәндер
  • Кәсіби
Осы білім беру бағдарламасы аяқталғаннан кейін магистранттар қабілетті болады деп күтілуде:
Осы бағдарлама аяқталғаннан кейін магистранттар қабілетті болады деп күтілуде:
ON1 басқару және салықтық есеп және бизнесті талдау жүйелері мен процестерінің экономикалық тиімділігіне талдау жүргізу және оның нәтижелерін бизнесті басқару жүйесінің немесе оның жекелеген функцияларының қызметін оңтайландыру саласында шешімдер дайындау үшін пайдалану;
ON2 әлеуметтік-экономикалық тиімділік критерийлерін, тәуекелдерін және ықтимал әлеуметтік-экономикалық салдарларды ескере отырып, басқарушылық шешімдердің ұсынылған нұсқаларын және оларды жетілдіру жөніндегі ұсыныстарды түзету;
ON3 қолданыстағы заңнаманы сақтауға және ұйым экономикасын нығайтуға негізделген принциптеріне есеп саясатын өңдеу;
ON4 қойылған міндеттерге сәйкес экономикалық деректерді өңдеуге арналған құрал-саймандық құралдарды таңдау, есептер нәтижелерін талдау және алынған қорытындыларды негіздеу;
ON5 отандық және шетелдік статистикадағы әлеуметтік-экономикалық процестер мен құбылыстар туралы деректерін әзірлеу және әлеуметтік-экономикалық көрсеткіштердің өзгеру үрдісін анықтау;
ON6 ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру және жоспарлау бойынша өзіндік эксперименттерді жүргізу және жоспарлау;
ON7 ұйымның кеңейтілген қаржылық есеп жүйесінде болып жатқан барлық жағдайды өзіндік бағалау және нәтижелерін қорытындылау;
ON8 халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына сәйкес шоғырландырылған қаржылық есептілікті ұсыну;
ON9 қолданыстағы заңнама мен ХҚЕС талаптарына сәйкес басқару шешімдері мен қаржылық есептілікті, сондай-ақ мемлекеттік аудит әдістемесі, банктердегі және IT бағдарламаларындағы талдауларды қалыптастыру;
ON10 ұйымның стратегиялық басқару есебіне алынған нәтижелерді салыстыру және қорытынды жасау
ON11 жаңа білім алу мақсатында ғылыми-зерттеу және инновациялық қызметті жүзеге асыра білу және талдаулық жұмысқа қабілетті, нақты басқару жағдайларын сараптамалық бағалау үшін осы білімді қолдануға дайын болу;
ON12 кәсіби командаларды құру және командаларда тиімді жұмыс істеу барысындағы мәселені қалыптастыру, өз ұстанымын қорғау, сендіру, ымыралы және баламалы шешімдер табу.
  2017-2020 жылдардағы мәліметтер көрсетілген
  2017-2020 жылдардағы мәліметтер көрсетілген
  2017-2020 жылдардағы мәліметтер көрсетілген