Магистратура

Мамандық шифры:

7M05308

Мамандығы:

Физика

Факультеті:

Физика-техникалық

  • Түлектер моделі
  • Міндетті пәндер
  • Элективті пәндер
  • Кәсіби
Бұл бағдарлама аяқталғаннан кейін магистранттар келесідей мүмкіндіктерге ие болады деп күтілуде:
1. ON1– теориялық физика, жылуфизика, плазма физикасы және медициналық физика салаларындағы эксперимент нәтижелерін интерпретациялау және өлшеудің қателіктерін бағалаумен деректерді қою, алу;
2. ON2 – қазіргі заманғы теориялар мен физикалық модельдерді, құбылыстар мен процестерді тарту арқылы эксперименталды мәліметтер алынғанын түсіндіру;
3. ON3 - теориялық физика, жылуфизика, плазма физикасы және медициналық физика салаларында құбылыстар мен процестерді есептеуді жүргізу және модельдерді құру үшін компьютерлік бағдарламалармен, математикалық және сандық әдістермен еркін жұмыс істеу;
4. ON4 - физикалық жүйелердің әр түрлі параметрлерінің тәуелділігін, графиктерін құру;
5. ON5- алынған есептер, зерттеулер мен эксперименттер нәтижелерін сыни бағалау, жүргізілген жұмыс бойынша есеп құру;
6. ON6- бірлескен мақсаттарға қол жеткізу және міндеттерді іске асыру үшін нақты физикалық проблемалар бойынша ғылыми нәтижелерді негіздеу;
7. ON7- дағдыларды көрсету және тыңдаушылар алдында өз білімін барынша меңгеретін түрде баяндау тиімді;
8. ON8- қазіргі педагогикалық технологияларды қолдану және материалдарды баяндауда аудиторияның психологиялық және жас ерекшеліктерін ескеру;
9. ON9- заманауи технологиялардың көмегімен оқу нәтижелерін бағалау;
10. ON10- оқытудың оңтайлы нәтижелерін алу үшін студенттерді ынталандыру және ұйымдастыру;
11. ON11- инновациялық әдістемелерді қолдану арқылы қашықтықтан оқыту технологияларын қолдану;
12. ON12- өзінің болашақ мамандығының мәні мен әлеуметтік маңыздылығын түсіну, оған тұрақты қызығушылық таныту, ЖОО-да оқу үрдісінде кәсіби шеберлікті меңгеру үшін қажетті дене дайындығының тиісті деңгейіне жету.
  2017-2020 жылдардағы мәліметтер көрсетілген
  2017-2020 жылдардағы мәліметтер көрсетілген
  2017-2020 жылдардағы мәліметтер көрсетілген