Магистратура

Мамандық шифры:

7M07109

Мамандығы:

Жылу энергетикасы

Факультеті:

Физика-техникалық

  • Түлектер моделі
  • Міндетті пәндер
  • Элективті пәндер
  • Кәсіби
ON1. Жылуэнергетиканың күрделі мәселелерін шешу үшін физикалық және техникалық білімді біріктіру және толық емес немесе шектеулі ақпарат негізінде пікірлерді қалыптастыру.
ON2. Дәстүрлі және баламалы Жылу энергетикасы саласындағы теория мен тәжірибенің жаңа жетістіктерін сыни бағалау және түсіндіру.
ON3. Жылуэнергетикалық сала кәсіпорындарының қазіргі мәселелерін және осы мәселелерді шешу тәсілдерін талдау.
ON4. Энергетикалық жүйелердің физика-математикалық модельдерін жасау және олардың негізінде кешенді зерттеу жүргізу.
ON5. Өз өмірі мен қызметінің барлық салаларында, атап айтқанда кәсіби мақсаттар үшін заманауи ақпараттық-коммуникациялық технологияларды сауатты пайдалану.
ON6. Өндірістік кәсіпорындарды электрмен жабдықтау сұлбаларының жұмыс және апаттан кейінгі режимдерін есептеуді орындау және жылумен жабдықтауды ұйымдастырудың ең тиімді тәсілдері мен құралдарын сыни бағалау.
ON7. Энергия және ресурс үнемдеуді қамтамасыз ету, оның ішінде жылу энергетика саласының қайталама өнімдерін пайдалану бойынша әдістер мен шешімдерді әзірлеу және ұсыну.
ON8. Жылу техникалық қондырғылардың сенімділігі мен қауіпсіздігін қамтамасыз ету және энергияны пайдалану тиімділігін арттыру үшін Энергетикалық жүйе параметрлерін есептеуді орындау.
ON9. Ғылыми және қолданбалы жұмыстарды жүргізудің әртүрлі әдістерін талдау, зерттеу тақырыбын тұжырымдау және негіздеу, ғылыми-педагогикалық қызметте кәсіби-практикалық іскерліктер мен дағдыларды қолдану.
ON10. Ғылыми-техникалық ақпаратты талдау, зерттеу тақырыбы бойынша отандық және шетелдік тәжірибені меңгеру.
ON11. Қолданыстағы этикалық нормаларға сәйкес ғылыми зерттеулер мен жобаларды әзірлеуді дербес ұйымдастыру және жүргізу.
ON12. Ғылыми-зерттеу қызметінің нәтижелерін жүйелеу және оларды жазбаша түрде есептер, рефераттар, мақалалар, магистрлік диссертация түрінде ұсыну және оларды талқылауға қатысу.
  2017-2020 жылдардағы мәліметтер көрсетілген
  2017-2020 жылдардағы мәліметтер көрсетілген
  2017-2020 жылдардағы мәліметтер көрсетілген