Оқу әдістемелік бірлестік РӘОК

РОӘК оқу-әдістемелік бірлестігі

РОӘК оқу-әдістемелік бірлестігінің ғалым хатшысы:
Философия ғылымдарының докторы, профессор Сыргакбаева Акмарал Салимжановна

 ОӘБ қызметкерлері:
Телгараева Лаура Бердіғұлқызы
Карканова Айгүл Жолдыбайқызы

Байланыс телефоны: +7 (727) 377-33-33 (ішкі: 11-52 мамандар)

электронды пошта: umokaznu@gmail.com

 

Оқу-әдістемелік бірлестік бағыты

 

Оқу-әдістемелік бірлестік (бұдан әрі - ОӘБ) Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің «Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру және оқу-әдістемелік бірлестіктердің Республикалық оқу-әдістемелік кеңесін құру және олардың қызметі туралы ережелерді бекіту туралы» 2018 ж. № 562 бұйрығы негізінде жұмыс істейді.

Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің ОӘБ - Қазақстан Республикасының жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру жүйесіндегі консультативтік-кеңесші жұмыс органы.

ОӘБ қызметін басқаруды Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі жанындағы Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру жүйесі жүзеге асырады.

ОӘБ құрамына тиісті оқыту саласында оқуды жүзеге асыратын Қазақстан Республикасының жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдарының өкілдері, жұмыс берушілердің өкілдері, жұмыс берушілер бірлестіктері, халықаралық үкіметаралық ұйымдар, үкіметтік емес ұйымдар және басқа да мүдделі органдар, педагогикалық және ғылыми қызметкерлер кіреді.

Оқу-әдістемелік бірлестік қызметі:

- жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдарының, жұмыс берушілердің, аккредиттеу агенттіктерінің және басқа ұйымдардың жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің сыртқы және ішкі сапасын қамтамасыз ету жүйесін жетілдіру мақсатында өзара әрекеттесуі;

- жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарттарын, жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар мамандарды даярлау бағыттарын жетілдіру бойынша ұсыныстар дайындау;

- ұлттық біліктілік шеңберіне, салалық біліктілік шеңберіне және кәсіби стандарттарға сәйкес жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар мамандарды даярлау саласында оқыту нәтижелерін қалыптастыру бойынша ұсыныстар дайындау;

- оқытылатын бағыттар бойынша оқытушылардың, әдебиеттердің, электронды мәліметтер базасының және басқа да қажетті ресурстардың қауіпсіздігін бақылау;

- жоғары, жоғары оқу орнынан кейінгі және қосымша білімі бар жетекшілік ететін бағыттардағы оқулықтарды, оқу құралдарын, тесттік тапсырмаларды, әртүрлі деңгейдегі оқу басылымдарын сараптау, шолу;

- жоғары оқу орындарына түсу үшін дайындық бағыттары бойынша талапкерлердің ҰБТ, КТ мамандандырылған пәндерін, сондай-ақ жоғары оқу орындары студенттерінің ОЖСБ пәндерін анықтау бойынша ұсыныстар қалыптастыру;

- білім беру қызметтерін тұтынушы ретінде жұмыс берушінің күтуі мен талаптарын ескере отырып, білім беру бағдарламаларының мазмұнын және оқыту әдістерін жетілдіру бойынша ұсыныстар дайындау;

- білім беру процесінің ішкі және сыртқы сапа жүйесін құру үшін ұсынымдық сипаттағы әдіснаманы әзірлеу мақсатында әлемдік тәжірибені, оның ішінде шетелдік университеттерді талдау және жүйелеу.

 

Оқу-әдістемелік бірлестігіндегі оқулықтардың, оқу құралдарының, тест тапсырмаларының, әр түрлі деңгейдегі оқулықтардың авторларына ұсынылатын

құжаттар тізімі


* Егер автор соңғы үш жыл ішінде университеттің оқу процесінде оның мазмұнын тексерген болса, қолжазбаны ОӘБ сараптамасына қабылдайды.

1. Университет басшысының қолы қойылған, басылым, оның шығуы туралы қысқаша ақпарат берілген (қолжазбаның аты, тегі, аты, әкесінің аты, жоспарланған тиражы, шығарылған жылы, баспа парақтарындағы көлемі), коды көрсетілген білім беру бағдарламасының атауы және басылымды дайындаған (басқа университеттердің авторлары үшін) ілеспе хат.

2. Университеттің Ғылыми кеңесі мәжілісінің хаттамасынан үзінді көшірме ОӘБ РОӘК немесе ҚР БҒМ мөртаңбасын тағайындау туралы өтініш (басқа ЖОО авторлары үшін).
2 тармаққа қосымша, ҚазҰУ авторлары ОӘБ-ға келесі құжаттарды ұсынады:

- кафедра отырысының хаттамасынан үзінді көшірме;

- факультеттің әдістемелік бюро отырысының хаттамасынан үзінді көшірме;

- факультеттің Ғылыми кеңесі отырысының хаттамасынан үзінді көшірме.

3. Оқу басылымының мазмұнына үш рецензия (біреуі ішкі, екеуі әртүрлі ұйымдардың ішінен. Оқулық рецензенттері тиісті ғылымдардың докторлары болуы керек).

4. Қолжазба (оқулықтың көлемі кем дегенде 9 б.т., оқу құралы үшін кем дегенде 6 бет.).

5. PDF форматындағы қолжазбаның электронды нұсқасы.

6. Оқу жұмыс жоспары көшірмесі және оқулық, оқу құралы және тест тапсырмалары әзірленген пәннің оқу жоспары.

7. «Плагиатқа қарсы» анықтама жүйесі.