Магистратура

Мамандық шифры:

7M03122

Мамандығы:

Спорт психологиясы

Факультеті:

Философия және саясаттану

Бiлiктiлiгі:
  • ғылыми - педагогикалық бағыт - әлеуметтік ғылымдар магистрі
  • Түлектер моделі
  • Міндетті пәндер
  • Элективті пәндер
  • Кәсіби
Берілген ББ тәмамдаған білім алушылардан күтілетін қабілеттер:
1. Спорттық ұйымдардағы психологиялық интервенцияның қағидалары мен әдістерін түсіндіру, спорттық психологтың психологиялық практикасындағы этикалық сұрақтардың шеңберін түсіну, спорт психологиясындағы теоретикалық және практикалық бағыттардың әдіснамалық ұқсастықтары мен айырмашылықтарын түсіну
2. Спорт психологиясын білуді көрсету, спорттық практиканы психологиялық-педагогикалық қамтамасыз етудің негізгі бағыттарын анықтау, заманауи спорттық психодиагностиканың, өзін-өзі реттеудің және психогигиенаның ғылыми негіздерін талдау
3. Психологияның әдіснамалық негіздерін, әсіресе психологиялық интервенция, интерпретация және психологиялық есепті құрастыру, психологиядағы этикалық сұрақтарды шешу қағидаларын білуді қолдану, сонымен қатар жаңа білімдерді жинақтауға қабілетті болу
4. Спорттық ұжымда оңтайлы психологиялық климат орнату бойынша дағдыларды пайдалану
5. Спортшылар тұлғаларының психологиялық қасиеттері негізінде олардың іс-әрекет нәтижесін өздігінен болжауды жүзеге асыру
6. Спорттағы психологиялық интервенция және психологиялық практика мәселелерінің гендерлік және мәдени құрамдас бөліктерін қолдану, психологиялық зерттеулердегі кросс-мәдени мәселелерді талдау
7. Зерттеуші-практик психологтың тұлғалық қасиеттерінің спорттық практикадағы зерттеу нәтижелеріне ықпалының мәнділігін бағалау
8. Жаттығу және сайыс іс-әрекеті міндеттерін шешу барысында спорттағы психологиялық дайындық әдістерін жүйелу таныстыру және пайдалану
9. Психологиялық мәліметтерді өңдеуде статистикалық әдістерді анықтау; гипотеза құру және спорттағы психологиялық зерттеу бағдарламасын құру, психологиялық мәліметтерді сипаттауды және интерпретациялауды білу, заманауи психологиялық құралдарды пайдалана отырып, өзіндік ерекше жобалаларды құрастыру және жүзеге асыру
10. Дәйекті ойлау, аудиторияларға және өзі қызмет ететін мақсаттарға сай кәсіби ақпаратты шығармашылық және тәуелсіз, сауатты және анық форма мен стильдерде құрастыру және сипаттау
11. Өзінің және әріптестерінің кәсіби іс-әрекеті мен жұмысын сыни бағалау және объективті сипаттау
12. Жоғары тиімділіктегі кәсіби қарым-қатынас орнату, мамандарға және маман еместерге өз қорытындылары мен білімдерін сауатты және айқын хабарлау
  2018-2021 жылдардағы мәліметтер көрсетілген
  2018-2021 жылдардағы мәліметтер көрсетілген
  2018-2021 жылдардағы мәліметтер көрсетілген