Магистратура

Мамандық шифры:

7M05404

Мамандығы:

Механика

Факультеті:

Механика-математика

Бiлiктiлiгі:
  • Ғылыми - педагогикалық бағыт - Жаратылыстану ғылымдарының магистрі
  • Түлектер моделі
  • Міндетті пәндер
  • Элективті пәндер
  • Кәсіби
Оқу бағдарламасын тәмамдағаннан кейін магистранттар келесі құзіреттерге ие болады:
ON1 қоғамның дамуындағы ғылымның рөлін түсіну және бағалау, механиканың заманауи өзекті мәселелерін, механиканың ғылым ретінде дамуының негізгі үрдістері мен өзекті бағыттарын сипаттау;
2. ON2 механиканың қазіргі заманғы ғылыми және практикалық проблемаларын тұжырымдау және шешу, таңдаған тақырыптың теориялық және практикалық тұрғыдан өзектілігін анықтау және бағалау;
3. ON3 механиканың қазіргі заманғы мәселелерін шешуде, зерттеу объектісінде орын алатын процестерді кейіннен визуализациялау арқылы; компьютерлік модельдеуді қолдану;
4. ON4 механика есептерін шешу үшін алынған жоғарыөнімді есептеудің заманауи технологияларын қолдану және алынған нәтижелерді сыни талдау және бағалау;
5. ON5 қазіргі заманғы аспан механикасы, ғарыштық ұшудың сызықты емес динамикасы, голономды емес механика, ұйытқу теориясы, резонанстық көпжиілікті жүйелердің есептерін шешу үшін қолданылатын анали- тикалық, сапалық және сандық әдістерді талдау және қолдану,
6. ON6 гидродинамиканың, турбулентті және реакциялық ағындардың, газ динамикасының есептерін шешу, сондай-ақ наноөлшемді құрылымдарды зерттеу үшін пайдаланылатын аналитикалық және сандық әдістерді талдау және қолдану;
7. ON7 механикалық және техникалық жүйелер, машиналар мен механизмдер динамикасы мен басқару есептерін шешу үшін пайдаланылатын аналитикалық және сандық әдістерді талдау және қолдану;
8. ОН8 серпімділік теориясы, соққы теориясы, сырықтар, пластиналар және қабықшалар теориясының есептерін шешу үшін, топырақ пен тау жыныстарындағы механикалық процестерді зерттеу үшін қолданылатын аналитикалық және сандық әдістерді талдау және қолдану;
9. есептің қойылымынан бастап, оған сәйкес математикалық моделді анықтап, негізделген есептеу әдісін таңдай отырып, соңында алынған нәтижелерді түсіндіріп, есепті шешу бойынша ұсыныс жасап аяқтайтындай таңдап алған ғылыми тақырыбы бойынша ғылыми-зерттеу жұмыстарын жоспарлау және жүргізу;
10. Зерттелетін проблемалардың пәнаралық екендіктерін бағалау; зерттеу нәтижелері мен ұсыныстарды мамандарға да, маман еместерге де түсіндіре білу; өзгенің пікірлерін дұрыс қабылдап, өз көзқарасының дұрыстығын дәлелдеп шығу;
11. ON11 топта өз бетінше білім алуға және коллективте табысты еңбек етуге және табысты жұмыс істеуге қабілетті екендігін көрсету, қоғамдағы шектеулер мен талаптарды бағалай отырып өзінің кәсіби тұрғыдан одан әрі даму жолдарын анықтау және талдау;
12 педагогикалық қызметте жоғары білім берудің педагогикасы мен психологиясы туралы білімін қолдана отырып, университеттер мен колледждерде арнайы пәндерді оқытуды жүзеге асыру.
  2017-2020 жылдардағы мәліметтер көрсетілген
  2017-2020 жылдардағы мәліметтер көрсетілген
  2017-2020 жылдардағы мәліметтер көрсетілген