Магистратура

Мамандық шифры:

7M05402

Мамандығы:

Математика

Факультеті:

Механика-математика

Бiлiктiлiгі:
  • Ғылыми - педагогикалық бағыт - Жаратылыстану ғылымдарының магистрі
  • Түлектер моделі
  • Міндетті пәндер
  • Элективті пәндер
  • Кәсіби
ON 1. Инновациялық педагогикалық технологияларын, математикалық пәндерді оқыту әдістемесін қолдану; бағалау құралдарын, нұсқаулықтарды әзірлеу;

ON 2. Пәннің облысындағы терең жүйелік білім негізінде қолданбалы түсіндірулерді беру, спектрлік есептердің күрделілігін талдау;

ON 3. Роботтық жүйелердің динамикасын сыни бағалай отырып, манипуляторлардың кинематикалық схемаларын дайындау;

ON 4. Қазақстан Республикасының көптілді және көпмәдениетті қоғамында қарым-қатынас жасау және халықаралық алаңда топта жұмыс жасау үшін тілдік және мәдени лингвистикалық білімдерді сауатты пайдалану.

ON 5. Заманауи программалау тілдерін және компьютерлік модельдеуді қолданып, жаратылыстану ғылымдарында есептерді шешу үшін программалық пакеттерді әзірлеу;

ON 6. Әртүрлі функционалдық және топологиялық кеңістіктердегі сызықты және сызықты емес операторлар арқылы модельдерді түрлендіру;

ON 7. Электр энергетикалық жүйелер жұмысының орнықтылығына қатысты зерттеулер жүргізу;

ON 8. Математикалық және статистикалық әдістерді қолданып, қолданбалы есептерді зерттеу процесстерін құрастыру;

ON 9. Нөмірлеу теориясы бойынша дерекқорларда әртүрлі сұрауларға арналған іздеу алгоритмдерін жасау;

ON 10. Модельдеу нәтижелерінің дәлдігі мен сенімділігін бағалап, тәжірибелерді жоспарлау және жүргізу;

ON 11. Интегралды-дифференциалдық теңдеулер үшін шекаралық есептерін шешудің конструктивтік әдістерін жасау;

ON 12. Лабораториялық және сандық эксперименттер жүргізіп, өзіндік ғылыми зерттеулерінде модельдеу нәтижелерінің дәлдігі мен сенімділігін бағалау.
  2017-2020 жылдардағы мәліметтер көрсетілген
  2017-2020 жылдардағы мәліметтер көрсетілген
  2017-2020 жылдардағы мәліметтер көрсетілген