Докторантура PhD

Мамандық шифры:

8D05403

Мамандығы:

Механика

Факультеті:

Механика-математика

Бiлiктiлiгі:
  • ғылыми - педагогикалық бағыт - философия докторы (PhD)
  • Түлектер моделі
  • Міндетті пәндер
  • Элективті пәндер
  • Кәсіби
Оқу нәтижесінде докторанттар келесі құзіреттерге ие болады:
1. ON1 Теориялық және аспан механикасының мәселелерін шешудің заманауи аналитикалық және сандық әдістерін критикалық түрде талдау және нақты физикалық есептің тұжырымдамасына қойылатын шектеулерді ескере отырып, қолайлы әдістерді таңдау;
2. ON2 наноматериалдардың физикохимиялық қасиеттерін егжей-тегжейлі талдау, турбулентті ағындардың моделдерін құру принциптерін талдау, жоғары өнімділік есептеулер мен параллель есептеулерді қолдану арқылы сұйықтар мен газдардың динамикасының есептерін жоғарғы реттік дәлдікте модельдеу;
3. ON3 жылу және масса алмасу процестерін модельдеу, өтетін химиялық реакцияларды ескере отырып модельдерін құрастыру және COMSOL Multiphysics бағдарламалық пакетін қолданып күрделі физикалық процестерге зерттеулер жүргізу;
4. ON4 Роботты жүйелерді модельдеудің заманауи әдістерін, роботтардың заманауи интеллектуалды жүйелерін зерттеу әдістерін қоса алғанда, механика жүйелерін жобалау, диагностикалау және бақылауды қолдана отырып, актуаторларды, манипуляторларды, стационарлық және жылжымалы роботтарды жобалау;
5. ON5 пластикалық және жылжымалылық теориясының есептерін, деформацияланатын қатты дене механикасының нақты есептерін, жер асты құрылымдарының механикасы, морт қирау механикасы және композиттер механикасы есептерін шешу үшін аналитикалық және сандық әдістерді қолдану;
6. ON6 қазіргі заманғы деректерді өңдеу әдістерін қолдана отырып, механиканың әртүрлі салаларынан ғылыми деректерді талдау , түсіндіру,оның ішінде визуализациялау және оларға негізделген практикалық ұсыныстарды әзірлеу;
7. ON7 орнықтылық және орнықсыздық жағдайларын ажырата білу, хаостың туындауын, хаостың ошақтарын және олардың шекараларын анықтай білу, механиканың нақты бағыттарындағы мәселелерді шешу үшін осы білімдерін қолдану;
8. ON8 механика салаларына қатысы қоғамда өзекті болып саналатын механиканың теориялық немесе практикалық есептерін қарастыра отырып , осы тақырыпқа сәйкес өз бетімен ғылыми жобаларды жазу және оны шешу үшін қажетті ғылыми-зерттеу жұмыстарының алгоритмін әзірлеу;
9. ON9 Қажет болған жағдайда, өз бетінше ғылыми зерттеулер жүргізуді жүзеге асыру және түзетулер енгізу, есептің қойылымына барынша дәл жауап беретіндей әдістерді таңдау;
10. ON10 алынған нәтижелерге сын көзбен қарау, оларды талдау және бағалау, тіпті толық емес немесе шектеулі ақпараттар негізінде де дәйекті тұжырымдамалар жасау;
11. ON11 ғылыми зерттеу жұмыстары нәтижелерінің маңыздылығын сыни түрде бағалай отырып, сол нәтижелерді кең ауқымды ғылыми қоғамдастыққа жеткізу және ғылыми мақалаларды жазу;
12. ON12 Таңдаған ғылым саласында өзінің кәсіби тұрғыдан даму бағытын және даму қарқындылығын анықтай білу, командада жұмыс істей білу және жалпы ұжым мен қоғамның дамуына үлес қосу.
  2019-2022 жылдардағы мәліметтер көрсетілген
  2019-2022 жылдардағы мәліметтер көрсетілген
  2019-2022 жылдардағы мәліметтер көрсетілген