Докторантура PhD

Мамандық шифры:

8D05401

Мамандығы:

Математика

Факультеті:

Механика-математика

  • Түлектер моделі
  • Міндетті пәндер
  • Элективті пәндер
  • Кәсіби
ON 1. Университетте инновациялық білім беру технологияларын, арнайы пәндерді оқыту әдістемесін қолдану; бағалау құралдарын, әдістемелік нұсқаулықтарды әзірлеу;
ON 2. Ғылымның нақты саласында жасалған ғылыми-зерттеу жұмыстарына негізделген жаңа нәтижелерді алу және осы нәтижелерді практикалық мәселелерді шешуде ғылыми жобалар мен тендерлерге қатысу түрінде, конференцияларда талдау, импакт-факторлы журналдарда мақалаларды жариялау арқылы іске асыру;
ON 3. Сызықтық емес дифференциалдық теңдеулер және математикалық физикадағы экстремалды есептер мен шекаралық есептерді шешудің жаңа математикалық әдістерін әзірлеу;
ON 4. Қазақстан Республикасының көпұлтты және түрлі мәдениет қалыптасқан қоғамында және халықаралық аренада лингвистикалық және мәдени лингвистикалық білімдерін тиімді пайдаланады;
ON 5. Математикалық және компьютерлік моделдеу бойынша білімдері мен дағдыларын, заманауи программалау тілдерін қолдану, сондай-ақ заманауи программалау пакеттерін сақтандыру және қаржылық тәуекелдер саласында қолдану;

ON 6. Қаржылық және сақтандыру секторларында болжау саласындағы басқарушылық шешімдерді қабылдаудың математикалық әдістерінің қағидаттары мен құралдарына негізделген зерттелетін объектінің әртүрлі математикалық және экономикалық модельдерін құру;
ON 7. Арнайы классикалық нысандардың нөмірлену мәселесіне зерттеулер жүргізу, сонымен қатар нөмірлеу теориясының мәселелеріне аналогтар табу;
ON 8. Математикалық және статистикалық әдістерді қолдана отырып, зерттеу үдерісінің кезеңдерін аәқындау;
ON 9. Сақтандыру тәуекелдерін бағалау теориясын дамыту және математикалық модельдер және статистикалық әдістер жүйесі болып табылатын осы теорияның құралдарын жетілдіру;
ON 10. Зерттеу жұмысының нәтижелеріне негізделген жаңа және күрделі идеяларды, гипотезаларды, әдістерді синтездеу;

ON 11. Математикалық физика мен сүзгілеу үдерісінің математикалық және секвенциалды моделдерін жасау;
ON 12. Өзі құзыретті тақырып аясында дәрежесі тең және кең ғылыми қоғамдастық деңгейінде түрлі диалог жүргізу.
  2017-2020 жылдардағы мәліметтер көрсетілген
  2017-2020 жылдардағы мәліметтер көрсетілген
  2017-2020 жылдардағы мәліметтер көрсетілген