Докторантура PhD

Мамандық шифры:

8D03101

Мамандығы:

Әлеуметтану

Факультеті:

Философия және саясаттану

Бiлiктiлiгі:
  • Ғылыми - педагогикалық бағыт - философия докторы (PhD)
  • Түлектер моделі
  • Міндетті пәндер
  • Элективті пәндер
  • Кәсіби
Қазіргі заманғы әлеуметтанулық парадигмалардың негізгі идеяларын, әлемдік және отандық әлеуметтанулық ғылымның даму тенденциялары мен бағыттарын түсіндіру, олардың негізінде жеке тұжырымдамалық базаны құру;
2. Әлеуметтік, экономикалық, саяси, мәдени құбылыстарды, процестерді, қатынастарды модельдеу, мониторинг және диагностиканың қазіргі заманғы әдістерін қолдану;
3. Қазіргі қоғамның, жаһандық және аймақтық әлеуметтік-экономикалық және саяси, мәдени және саяси процестердің даму ерекшеліктерін, тетіктері мен негізгі үрдістерін бөліп, талдау жасау;
4. Әлеуметтанудың бір саласы шеңберінде сандық және сапалық зерттеулерді дербес жүргізу, білікті түсіндіру, қазіргі әлеуметтік процестерді талдау және болжау бойынша практикалық дағдыларды игеру;
5. Талдаудың математикалық әдістерін, регрессиялық және көп өлшемді статистикалық әдістерді қолдану дағдыларын, әлеуметтік деректерді статистикалық өңдеудің қазіргі заманғы бағдарламалық пакеттерімен (SPSS және т. б.) талдауды меңгеру;
6. Жаһандану және бірыңғай ақпараттық кеңістік контекстінде қазіргі қоғамның дамуының саяси, мәдени, экономикалық тәуекелдерін және өзекті проблемаларын диагностикалауды жүзеге асыру;
7. Институттарды әлеуметтік жаңғырту мен трансформациялаудың, әлеуметтік топтар мен құрылымдарды дамытудың, өңірлік және қалалық дамудың қазіргі заманғы процестерін бағалау;
8. Ғылыми ақпаратты және дербес ғылыми зерттеулердің нәтижелерін алу, өңдеу, жүйелеу, талдау және сақтау, оларды есептер мен презентациялар түрінде ұсыну үшін қазіргі заманғы ақпараттық технологиялар мен арнайы компьютерлік бағдарламаларды қолдану;
9. Жеке әлеуметтік зерттеудің дизайнын өз бетінше әзірлеу – зерттеу сұрақтарын қою, зерттеу кезеңдерін ұйымдастыру, ғылыми зерттеудің стратегиясы мен әдістерін анықтау, деректерді талдау әдістерін жобалау;
10. Ғылыми жобалар, есептер, мақалалар, диссертациялар нысанында ұлттық немесе халықаралық деңгейде ғылыми мәселелер мен ғылыми нәтижелердің өзіндік көзқарасын дәлелді түрде ұсыну, бұл ретте ғылыми хат, ғылыми жарияланымдарды, есептерді және басқа да материалдарды сауатты ұсыну мәдениетін көрсету;
11. Ғылыми коммуникация дағдыларын көрсету, ғылыми байланыстар орнату, алған білімі мен ғылыми жетістіктерін әріптестеріне және ғылыми қоғамдастыққа ғылыми пікірталастарда, семинарлар мен конференцияларда ұсыну;
12. Кәсіби білімді тереңдетуді, дүниетаным мен кәсіби мәдениетті дамытуды талап ететін ғылыми-зерттеу және педагогикалық қызмет барысында туындайтын міндеттерді өз бетінше шешу.
  2017-2020 жылдардағы мәліметтер көрсетілген
  2017-2020 жылдардағы мәліметтер көрсетілген
  2017-2020 жылдардағы мәліметтер көрсетілген