Әлеуметтiк - тәрбиелiк қызмет

Al-Farabi KazNU held a huge celebration of Nauriz! FIT has established its yurt 13.04.2019

Al-Farabi KazNU held a huge celebration of Nauriz! Together with representatives of the Diplomatic corps and International Organizations, an apple orchard was planted. The grand event was dedicated to the biennium of the program «Ruhani Zhangiru» and the main provisions of the Elbasy’s article «Seven Facets of the Great Steppe».

As the First President N.Nazarbayev highlighted: «... the foothills of the Alatau are the historical homeland of apples and tulips» and it is quite symbolic that the holiday began with the planting of an apple orchard. Representatives of foreign Diplomatic Missions and International Organizations accredited in Kazakhstan, and prominent public figures and scholars, veterans and graduates of different years, representatives of the Media, teachers, students and their parents took part in it. They have planted more than 300 saplings of different varieties of apple trees, as well as valuable and decorative trees on campus alleys.

В Казну аль-Фараби состоялось огромное празднование nauriz! ФИТ тоже установил свою юрту 13.04.2019 В Казну аль-Фараби состоялось огромное празднование nauriz! Вместе с представителями дипломатического корпуса и международных организаций был посадили яблочный сад. Грандиозное мероприятие было посвящается на двухгодичный период программы " Рухани zhangiru " и основные положения статьи елбасы " семь граней великой степи ". Факультет информационных технологии вместе с другими тоже установил свою юрту.
әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-да Наурыз мерекесі қарсаңында Ақпараттық технологиялар факульлеті өз киіз үйін тікті 13.04.2019 Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ Студенттер сарайының алдындағы әл-Фараби алаңында "Қош келдің, әз-Наурыз" мерекесі басталды. «Ұлы даланың жеті қыры» атты Елбасы мақаласының желісі бойынша университеттің көркем ұжымы дайындаған «Ұлы даланың жеті қыры» атты музыкалық-театрландырылған қойылым өтіп жатыр. Бағдарламада қазақ даласының ұлы жетістіктері: атқа міну мәдениеті, ежелгі металлургия және аң стилі, Алтын адам және Ұлы Жібек жолы, Қазақстан Түркі әлемінің бесігі ретінде – ұлы ойшылдар мен ғалымдардың, алма мен қызғалдақтың отаны екені және қазақ мәдениетінің дәстүрлері көрсетілді.
VI International Farabian Readings 2.04.2019 From April 2 to April 12, 2019, the VI International Farabian Readings will be held at KazNU.The annual holding of a large-scale event at a leading Kazakhstan university has become a good tradition. For six years, Farabian readings have gained wide international fame and popularity among universities in the world and the scientific community.In the year of the 85th anniversary of KazNU, major international scientific events will be held within the framework of the Farabian readings, designed to unite the efforts of Kazakhstani and foreign scientists in solving global problems of the development of society, the state and the individual.
VI Международные Фарабиевские чтения 2.04.2019 С 2 по 12 апреля 2019 года в КазНУ состоятся VI Международные Фарабиевские чтения. Ежегодное проведение масштабного мероприятия в ведущем казахстанском университете стало хорошей традицией. За шесть лет Фарабиевские чтения обрели широкую международную известность и популярность среди вузов мира и научной общественности.В год 85-летия КазНУ в рамках Фарабиевских чтений состоятся крупные международные научные мероприятия, призванные объединить усилия казахстанских и зарубежных ученых в решении глобальных проблем развития общества, государства и личности.
VI Халықаралық Фараби оқулары 02.04.2019 2019 жылы 2-12 сәуір аралығында әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-да VI халықаралық Фараби оқулары өтеді.Алдыңғы қатарлы қазақстандық университетте жыл сайын ауқымды іс-шара өткізу жақсы дәстүрге айналды. Алты жыл ішінде Фараби оқулары ғылыми қоғамдастық пен әлемдік жоғары оқу орындары арасында танымал болып, халықаралық деңгейде аса белгілі болды.ҚазҰУ-дың 85-жылдығында Фараби оқулары аясында өткізілетін ғылыми халықаралық ауқымды шаралар қоғам, мемлекет және тұлғаны дамыту жаһандық мәселелерін шешуде шетелдік және қазақстандық ғалымдардың күш жігерін жұмылдыруға бағытталған.
Today, the 85th anniversary of the Al-Farabi Kazakh National University and the literary and musical evening dedicated to the Year of Youth of the project “Musical Evening in Mechmat” took place at the Faculty of Information Technologies. 16.3.2019

Today, the 85th anniversary of the Al-Farabi Kazakh National University and the literary and musical evening dedicated to the Year of Youth of the project “Musical Evening in Mechmat” took place at the Faculty of Information Technologies. Students of 1-3 courses of the Kurmangazy Kazakh National Conservatory were guests of our national arts- performed Kui and traditional songs.

Organizer: senior curator Abenov B.K.

Бүгін Ақпараттық технологиялар факультетінде "Мехматтағы музыкалық кештер" жобасы аясында әл-Фараби атындағы ҚазҰУдың 85-жылдығы мен Жастар жылына арналған әдеби-музыкалық кеш өтті. 16.03.2019

Бүгін Ақпараттық технологиялар факультетінде "Мехматтағы музыкалық кештер" жобасы аясында әл-Фараби атындағы ҚазҰУдың 85-жылдығы мен Жастар жылына арналған әдеби-музыкалық кеш өтті. Кеш қонақтары -- Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының 1-3 курс студенттері ұлттық өнеріміздің төресі -- күй орындап, адам өмірінің сәні мен мәні -- дәстүрлі әндер шырқады.

Ұйымдастырушы: ақпараттық жүйелер кафедрасының аға кураторы Абенов Б.К.

Сегодня на факультете информационных технологий состоялось 85-летие КазНУ имени Аль-Фараби , а также литературно-музыкальный вечер, посвященная Году молодёжи, в рамках проекта "Музыкальный вечер в мехмате". 16.03.2019

Сегодня на факультете информационных технологий состоялось 85-летие КазНУ имени Аль-Фараби , а также литературно-музыкальный вечер, посвященная Году молодёжи, в рамках проекта "Музыкальный вечер в мехмате".Студенты 1-3 курсов Казахской национальной консерватории имени Курмангазы были гостями нашего национального исскуства- исполняли куй и традиционных песен.

Организатор: старший куратор-эдвайзер Абенов Б.К.

The concert program, dedicated to the 8th of March International Women's Day 7.03.2019 The concert program, dedicated to the 8th of March International Women's Day, was organized by the Al-Farabi KazNU, male teachers of the Faculty of Information Technology.
Концертная программа, посвященная 8 марта Международному женскому дню 7.03.2019 Концертная программа, посвященная 8 марта Международному женскому дню, была организована КазНУ им. Аль-Фараби, преподавателями факультета информационных технологий.
8-Наурыз халық аралық әйелдер мейрамына арналған концерттік бағдарлам 7.03.2019 Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-дың ұйымдастыруымен болған 8-Наурыз халық аралық әйелдер мейрамына арналған концерттік бағдарламада Ақпараттық технологиялар факультетінің ер оқытушылары өнер көрсетті.
 
49th International Scientific-methodological Conference on the topic: “Human capital is the basis of industrialization 4.0”. 14.02.2019 49th International Scientific-methodological Conference on the topic: “Human capital is the basis of industrialization 4.0”. Master classes on topics: Research based learning and teaching, Methods for assessing knowledge and skills of control, Integrated approach to the development of EP: coordination of key elements of the program. Date: 14.02-15.02.2019. Participants: Musiralieva Sh., Beketova A., Sambetbaeva A., Abdrakhmanova MB, Bayyusupova S. #kaznu_information_systems # kaznu_farabi2019
49 Международная научно-методическая конференция по теме: «Человеческий капитал – основа индустриализации 4.0» 14.02.2019 49 Международная научно-методическая конференция по теме: «Человеческий капитал – основа индустриализации 4.0». Мастер-классы на темы: Research based learning and teaching, Методы оценки знаний и навыков контроля, Интегрированный подход к разработке ОП: согласование ключевых элементов программы. Дата проведения: 14.02-15.02.2019. Участники: Мусиралиева Ш., Бекетова А., Самбетбаева А., Абдрахманова М.Б., Байюсупова С. #kaznu_information_systems #kaznu_farabi2019
«Адами капитал - индустрияландырудың негізі 4.0» тақырыбындағы 49-халықаралық ғылыми-әдістемелік конференция. 14.02.2019

«Адами капитал - индустрияландырудың негізі 4.0» тақырыбындағы 49-халықаралық ғылыми-әдістемелік конференция. Тақырыптар бойынша семинарлар: Зерттеу негізінде оқыту және оқыту, Бақылау білімдерін және дағдыларын бағалау әдістері, ПР дамуына кешенді көзқарас: Бағдарламаның негізгі элементтерін үйлестіру. Күні: 14.02-15.02.20. Қатысушылар: Мусиралиева Ш., Бекетова А., Самбетбаева А., Абдрахманова М.Б., Байюсупова С.

#kaznu_information_systems

# kaznu_farabi2019

The "School of young teachers." 11.01.2019 The Faculty of Information Technology to conduct a seminar "School of young teachers."
«Школа молодых преподавателей». 11.01.2019 Факультет  информационных технологий проводили семинар «Школа молодых преподавателей»
«Жас оқытушылар мектебінің» семинары өткізілді. 11.01.2019 Ақпараттық технологиялар факультетінде  «Жас оқытушылар мектебінің» семинары өткізілді.
Meeting with writer Zeynep Akhmetova 3.12.2018 December 3, 2018 in the Red Hall of the Faculty of Mathematics and Mechanics a meeting was held with the writer Zeynep Akhmetova, organized by the faculty of information technology and the Sunkar organization.
Встреча с писателем Зейнеп Ахметовой 3.12.2018 3.12.2018 г в Красном зале механико-математического факультета прошла встреча с писателем Зейнеп Ахметовой, организованной факулттетом информационных технологий и организацией Сункар.
Айналаңды нұрландыр жобасы аясында жазушы Зейнеп Ахметовамен кездесу 3.12.2018 2018 жылы 3 желтоқсанда математика және механика факультетінің Қызыл залында ақпараттық технологиялар факультеті мен «Сұңқар» ұйымдастыруымен жазушы Зейнеп Ахметовамен кездесу өтті.
Meeting with the poet Israil Saparbay 20.11.2018 At the faculty meeting was held a meeting with Israeli Saparbay, organized by the Department of Information Systems and trade union of students and undergraduates "Sunkar".
Встреча с поэтом Иcраил Сапарбаем 20.11.2018 На факультетском собрании состоялась встреча с Иcраил Сапарбаем, организованная кафедрой информационных систем и профсоюзом студентов и магистрантов «Сункар».
Қазақ ақыны, драматург, сазгер  Иcраил Сапарбаймен кездесу 20.11.2018 Факультет деңгейінде "Информатика" кафедрасының және «Сұңқар» студенттер мен магистранттар кәсіподағы ұйымдастыруымен Исраил Сапарбаймен кездесу болып өтті.
Students and faculty of the Faculty of Information Technology of the Faculty of Information Technology attended 3 performances (“Zhanarymdagy zhlyzyz Kuyen”, “Asauha tұsau” and “Kyz Zhibek”) of the Youth Theater of Astana, located in Almaty to participate in the festival of theaters 27.09.2018 From September 27 to September 29, 2018 students and faculty
Faculty of Information Technology Faculty of Information Technology
visited 3 productions (“Zhanarymdagy zhazyz Kuyen”, “Asaukha tұsau” and “Kyz Zhibek”)
Youth Theater of Astana, located in Almaty to participate in the festival of theaters.
The viewers say that they got great pleasure, they were spiritually cleansed and
well rested from visiting the performances of the creative team located in
constant creative search. A total of these cultural events took part
750 students and faculty members of the faculty.

Bolat Abenov,
Senior Curator-Adviser, Department of IP
Студенты и профессорско-преподавательский состав факультета Информационных технологий факультета Информационных технологий посетили 3 постановки («Жанарымдағы жалғыз әуен», «Асауға тұсау» и «Қыз Жібек») Молодежного театра г.Астаны, находящегося в Алматы для участия в фе 27.09.2018 С 27 по 29 сентября 2018 года студенты и профессорско-преподавательский состав
факультета Информационных технологий факультета Информационных технологий
посетили 3 постановки («Жанарымдағы жалғыз әуен», «Асауға тұсау» и «Қыз Жібек»)
Молодежного театра г.Астаны, находящегося в Алматы для участия в фестивале театров.
Зрители говорят о том, что получили огромное удовольствие, духовно очистились и
хорошо отдохнули от посещения спектаклей креативного коллектива, находящегося в
постоянном творческом поиске. Всего в этих культурных мероприятиях приняли участие
750 студентов и членов ППС факультета.

Болат АБЕНОВ,
старший куратор-эдвайзер кафедры ИС
 Ақпараттық технологиялар факультетінің студенттері мен оқытушы-профессорлар құрамы Алматыда өтіп жатқан театр фестиваліне қатысушы Астана қаласы Жастар театрының 3 қойылымын («Жанарымдағы жалғыз әуен», «Асауға тұсау» және «Қыз Жібек») тамашалады.  27.09.2018  27-29.09.2018 күндері Ақпараттық технологиялар факультетінің студенттері мен
оқытушы-профессорлар құрамы Алматыда өтіп жатқан театр фестиваліне қатысушы
Астана қаласы Жастар театрының 3 қойылымын («Жанарымдағы жалғыз әуен», «Асауға
тұсау» және «Қыз Жібек») тамашалады. Көрермендер үлкен творчестволық ізденіс
үстіндегі өнер ұжымының қойылымдарынан мол ляззат алып, тынығып және тазарып
қайтқандарын айтады. Барлығы бұл мәдени іс-шараға факультеттің 750 студенті мен ОПҚ
мүшелері қатысты.
 
Performance called "Жанарымдағы жалғыз әуен" 27.09.2018
Within the framework of the project "Ainalaңdy Nұrlandır", curator-adviser Omarov B.S. and the students of the curatorial group (--18-5) watched the play "Zhanarymdagy zhylyzyuyen" in the Kazakh State Drama Theater named after M. Auezov

Спректакль "Жанарымдағы жалғыз әуен" 27.09.2018 В рамках проекта "Айналаңды нұрландыр" куратор-эдвайзер Омаров Б. С. вместе со студентами кураторской группы(ИС-18-5) посмотрели спектакль "Жанарымдағы жалғыз әуен" в казахском государственном театре драмы имени М. Ауэзова
"Жанарымдағы жалғыз әуен" атты қойылым 27.09.2018 Айналаңды нұрландыр жобасы аясында куратор-эдвайзер Омаров Б.С. кураторлық топ(АЖ-18-5) студенттерімен бірге М.Әуезов драма театрында "Жанарымдағы жалғыз әуен" атты қойылымды тамашалады
Aviata және Shokotravel бірлескен компаниясының өкілдерімен студенттер мен магистранттардың кездесуі 27.09.2018 27 қыркүйекте сағат 16-00-де Aviata және Shokotravel бірлескен компаниясының өкілдерімен студенттер мен магистранттардың кездесуі өтті
 Университет деңгейінде Бірінші курсқа қабылдау мерекесі өтті  26.09.2018  26.09.2018. Университет деңгейінде Бірінші курсқа қабылдау мерекесі өтті. Жоғарғы
оқу орындарына түскен білімге құштар жас өркен өміріндегі айтулы мерекеге Ақпараттық
технологиялар факультетінің басшыларымен қатар куратор-эдвайзерлер және қуаныш
иелері – бірінші курс студенттері де қатысты. Биылғы жаңа оқу жылында факультетімізде
даярланатын 5 мамандықты 1100-ден аса мемлекеттік грант иегері таңдаған. Бұл – заман
талабына сай техникалық мамандықтарға жастардың қызығушылығының артуының
белгісі.

Болат ӘБЕНОВ,
Ақпараттық жүйелер кафедрасының аға куратор-эдвайзері
 
Астана жастар театрының артистерімен «Алматыға қош келдіңіз, жұлдызды жастар!» атты кездесу өтті 21.09.2018

21.09.2018. Ақпараттық технологиялар факультетінде Алматыға театр фестиваліне келген Астана жастар театрының артистерімен «Алматыға қош келдіңіз, жұлдызды жастар!» атты кездесу өтті. Кездесуге театрдың бас режиссері, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, Т.Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясының профессоры, «Парасат» және «Достық» ордендерінің иегері, Республикалық білім беру ісінің үздігі, «АЛТЫН АДАМ» ұлттық сыйлығының иегері Н.Жақыпбай театр труппасындағы 41 артисті ертіп келді. Театр жетекшісі студент жастарға театр тынысы, шығармашылығы, ұжымның жеткен жетістіктері мен фестивальге қандай қойылымдарды әкелгендерін баяндап, көрермендерді ойландырып жүрген көкейтесті сұрақтарға жауап берді. Сырласу соңы артистердің жарты сағаттық тік тұрып қосылып айтқан ән концертіне ұласты. Кездесуге келген өнер сүйгіш студенттер мен оқытушы-профессорлар ұзақ қол соғып, өздерінің артистерге деген жүректен шыққан дән ризашылық алғыстарын білдірді.

Болат ӘБЕНОВ,

Ақпараттық жүйелер кафедрасының аға куратор-эдвайзері

Бірінші курсқа түскен студенттермен таныстыру және ұйымдастыру жұмыстары 28.08-9.09.2018

28.08-9.09.2018 аралығында Ақпараттық технологиялар факультетінде бірінші курсқа түскен студенттермен таныстыру және ұйымдастыру жұмыстары жүргізілді. Бір аптаға жалғасқан маңызды шараларға факультет деканы У.А.Тукеев пен оның орынбасарлары, кафедра меңгерушілері мен тәрбие жұмысына жауапты тұлғалар қатысты. Құрылым басшылары факультеттегі оқу үдерісі мен оқу жоспарларының қалай жүзеге асырылатыны, университетте қабылданған рейтинг жүйесі, оқушы жастардың бос уақытының қалай ұйымдастырылатыны, ішкі тәртіп қағидаттары жайлы тұшымды баяндап берді. Университет құрамында жұмыс жасайтын жастардың қоғамдық ұйымдары, студенттердің ғылыми одақтары, көркемөнерпаздар үйірмелері мен спорт секциялары жайлы да сөз қозғалды. Кездесулер мен жиындарда жаңа буын студенттер өздерін толғандырған сұрақтарға толымды жауаптар алды.

Болат ӘБЕНОВ,

Ақпараттық жүйелер кафедрасының аға куратор-эдвайзері

Университетте оқу туры 29.09.2017

Білім қуып келген білімді де әдепті студенттерімізбен, өздері оқуға түскен, мемлекетіміздің ең бірінші қатарлы және үздік университетімізді таныстыру барысында Куратормен барған алғашқы экскурсиямыздың бірі.

Ұйымдастырушы: Ақпараттық жүйелер кафедрасының куратор-эдвайзері Бөрібаев Бақыт кураторлық тобымен.

Әбілхан Қастеев мұражайына экскурсия 11.11.2017

Қазақтың әйгілі кескіндемешісі, график-суретші, қазақ бейнелеу өнерінің негізін салушы, қазақтың бетке ұстар қайраткерлердің бірі - Әбілхан Қастеев атындағы өнер мұражайында.

Ұйымдастырушы: Ақпараттық жүйелер кафедрасының куратор-эдвайзері Бөрібаев Бақыт кураторлық тобымен.

Медеу мұз айдынында конькимен жүгіру 02.12.2017

Дүние жүзіндегі ең ірі спорт кешені, Қазақстанның көркем де әсем Алматы қаласында орналасып, қаладан 18 км жерде және теңіз деңгейінен 1691,2 м биіктікте орналасқан Медеу мұз айдынында.

Ұйымдастырушы: Ақпараттық жүйелер кафедрасының куратор-эдвайзері Бөрібаев Бақыт кураторлық тобымен.

Қазақстан Республикасының президенті Н.Ә.Назарбаевтың жолдауына арналған кураторлық сағат. 22.01.2018

Тобымыздың белсенділері Аида мен Тоғжанның Президентіміз Н.Ә.Назарбаевтың 2018 жылғы халыққа жолдаған жолдауын студенттерге таныстыстыруға арналған кураторлық сағаттан көріністер.

Ұйымдастырушы: Ақпараттық жүйелер кафедрасының куратор-эдвайзері Бөрібаев Бақыт кураторлық тобымен.

«Махаббат хаттары» қойылымы
10.02.2018

Ғ.Мүсірепов  атындағы  Қазақ  мемлекеттік академиялық
балалар  мен  жасөспірімдер  театры «Махаббат хаттары» қойылымында.

Ұйымдастырушы: Ақпараттық жүйелер кафедрасының куратор-эдвайзері Бөрібаев Бақыт кураторлық тобымен.

 Халықаралық әйелдер күні
 07.03.2018

Тобымыздың сері жігіттері тобымыздың сұлу да сымбатты аруларымызға 8-наурыз Халықаралық әйелдер мен қыздар мерекесіне арнап дайындаған кішігірім дастарханы.

Ұйымдастырушы: Ақпараттық жүйелер кафедрасының куратор-эдвайзері Бөрібаев Бақыт кураторлық тобымен.

 
Музыкалық аспаптар мұражайына бару 14.04.2018

1980 жылдан бері тарихы мен қырықтан астам қазақтың музыкалық халық аспаптары қойылған Ықылас атындағы музыкалық халық аспаптарының мұражайына сәуір айының      14 – жұлдызында барған сәттен.

Ұйымдастырушы: Ақпараттық жүйелер кафедрасының куратор-эдвайзері Бөрібаев Бақыт кураторлық тобымен.

"Айналанды нұрландыр"

жобасы

 05.03.2018

Айналанды нұрландыр жобасы аясында Ақпараттық жүйелер кафедрасының куратор-эдвайзері Самбетбаева А.Қ 4-курс студенттерімен бірге 8-жатақханада «Сыйынар ем Ана деген тәңірге» тақырыбында іс-шара өткізді

Ұйымдастырушы: Ақпараттық жүйелер кафедрасының куратор-эдвайзері Самбетбаева А.Қ
 
Гринкампус жобасы  14.04.2018 Гринкампус жобасы аясында Ақпараттық жүйелер кафедрасының куратор-эдвайзері Самбетбаева А.Қ студенттерімен бірге қалалық сенбілікте студенттер сарайының айналасын тазалады.  
"Айналанды нұрландыр" жобасы 14.04.2018 Айналанды нұрландыр жобасы аясында Ақпараттық жүйелер кафедрасының куратор-эдвайзері Самбетбаева А.Қ АЖ-17-3б тобымен М.Әуезов театрындағы "Бейбарыс Сұлтан " қойылымына барды.

Алтын доп

19.04.2018

Информатика кафедрасының ұйымдастыруымен факултеттік деңгейде волейболдан ұлдар арасында жарыс өткізілді. Жарысқа МКМ, информатика және ЕТжБҚ мамандығының студенттерінен құралған 5 команда қатысты. Ойын тартысты өтіп, 1- орынға ЕТжБҚ 17-4 тобы, 2 және 3-орынды ЕТжБҚ 17-3 және ЕТжБҚ 17-2 тобы ие болды. 1- орын иеленген командаға алтын доп беріліп, командалар сыйлықтармен марапатталды. Ал қатысушы командаларға ынталандыру сыйлығы табысталды.

Өткізілген орныны және уақыты: ҚазҰУ-нің спорт көмплексі, 19.04.2018

Жауаптылар: информатика кафедрасы


"Махаббат қызық мол жылдар" ашық кураторлық сағаты 28.04.2018  100 кітап жобасы аясында Самбетбаева А.Қ АЖ-17-2 тобымен "Махаббат қызық мол жылдар" ашық кураторлық сағатын өткізді.
"Жыр алыбы-Жамбыл Жабаев" атты ашық кураторлық сағаты 28.04.2018 100 кітап жобасы аясында Самбетбаева А.Қ АЖ-17-3Б тобымен "Жыр алыбы-Жамбыл Жабаев" атты ашық кураторлық сағатын өткізді.
"Айналанды нұрландыр" жобасы 30.04.2018 Айналанды нұрландыр жобасы аясында Ақпараттық жүйелер кафедрасының куратор-эдвайзері Самбетбаева А.Қ АЖ-17-2 тобымен «Ер есімі - ел есінде» атты іс-шараны өткізді.
Алма-Арасан шатқалына саяхат 05.05.2018 Бізді қоршаған орта, барлық тірі жандардың өмір сүру ортасы, Алла Тағаламыздың бізге берген сыйы бұл – Табиғат. Табиғат өзінің әсем көрінісімен кез-келген көздерді баурап алады. Оған дәлел Тәуелсіз еліміздің кереметтей табиғатының бір көрінісі – Алматы қаласы маңында орналасқан Іле Алатауының шырша жамылғысымен жабылған Алма-Арасан шипажайына тобымызбен шыққан саяхат.
28 саябақшы Панфилов паркке барады 07.05.2018

Отан қорғаушылар күні мен Ұлы Жеңіс мерекесі қарсаңындағы

Ауданы 18 гектарды құрайтын, тарихымыздан ойып тұрып орын алатын және республикамыздың көркем де сұлу табиғаты мен көзге түсерлік әдемі жерлері бар Алматы қаласында орналасқан 28 гвардияшыл-панфиловшылар атындағы саябаққа барғандағы сәттер
"...ДАЛАНЫҢ ДАУСЫ БОЛЫП ЖЕТКЕН АҚЫН" 01.12.2017

Өскелең ұрпақтың рухани жан-дүниесін байыту мақсатында механика-математика факультетінде дәстүрлі түрде өткізіліп тұратын тау тұлғалармен кездесу әлі де жалғасын тауып келеді. Бірінші желтоқсан күні механика-математика факультетінің оқытушысы Әбенов Болат Құсайынұлының бастауымен, Қ.Аманжолов атындағы әдебиет және өнер бірлестігі мен әл-Фараби кітапханасының атсалысуымен ақын, жазушы, ҚР Жазушылар одағының мүшесі Бауыржан Жақыппен "...ДАЛАНЫҢ ДАУСЫ БОЛЫП ЖЕТКЕН АҚЫН" әдеби-сазды керемет кеш өтті. Бауыржан Жақыптан бөлек елімізге танымал ақындар мен әнші-күйшілер де келді. Түрлі естеліктер мен жастарға тәрбие берер ақыл-кеңестер айтты.

Тіл - халық жаны 26.09.2017 «Тіл - тірегіміз, тоқтап тұрған - жүрегіміз» атты іс-шара факультет деңгейінде тілдер күніне арналған.

Ұйымдастырушылар: Информатика кафедрасының 1 курс эдвайзерлері