Қазақ әдебиеті және әдебиет теориясы кафедрасы

 

 

Қазақ әдебиеті және әдебиет теориясы кафедрасы

 

Кафедра мекен-жайы: Әл-Фараби даңғылы 71, GUK6 ғимараты

Телефон бөлімі: 8 (727) 377-33-33 (ішкі: 1 28; 1330)

 


Кафедра меңгерушісі, ф.ғ.д., профессор, Жаратылыстану Еуропа Академиясының толық мүшесі

Алуа Берікбайқызы Темірболат

 Байланыс телефоны: 3773339 (+1328)

e-mail: Alua.Temirbolat@kaznu.kz

Қазақ әдебиетінің тарихы және теориясы кафедрасы

Кафедра меңгерушісінің оқу-әдістемелік және тәрбие жұмыс жөніндегі орынбасары

филология магистрі, оқытушы

Оспанова Гүлмария Тұрысбекқызы

Байланыс телефоны: 3773339 (+1330)

e-mail: Gulmaria.Ospanova@kaznu.kz

Қазақ әдебиетінің тарихы және теориясы кафедрасы

Кафедра меңгерушісінің ғылыми-инновациялық жұмыс және халықаралық байланыстар жөніндегі орынбасары,ф.ғ.к., аға оқытушы 

Солтанаева Еркігүл Молотқызы

 Байланыс телефоны: 3773339 (+1330)

e-mail: Erkingul.Soltanaeva@kaznu.kz

 

 

Дайындау бағыты

Мамандық шифры

Мамандық

Оқу мерзімі

Біліктілік

1

5В011700

Қазақ тілі мен әдебиеті

4

Қазақ тілі мен әдебиеті оқытушысы

2

5В020500

Филология

4

Филолог

3

6М020500

Филология

2

Ғылыми-педагогикалық бағыт - гуманитарлық ғылымдарының магистрі

4

6М021400

Әдебиеттану

2

Ғылыми-педагогикалық бағыт - гуманитарлық ғылымдарының магистрі

5

6D020500

Филология

2

PhD докторант

6

6D021400

Әдебиеттану

2

PhD докторант

 

2017-2018 оқу жылына арналған пәндер тізімі

Пән атауы

Пән түрі

(жалпы білім беретін және элективті)

БАКАЛАВРИАТ

1

Әдебиеттануға кіріспе

жалпыға білім беретін (міндетті)

2

Қазақ халық ауыз әдебиеті 

жалпыға білім беретін (міндетті)

3

Ежелгі дәуірдегі қазақ әдебиеті

жалпыға білім беретін (міндетті)

4

Қазақ халық ауыз әдебиеті

жалпыға білім беретін (міндетті)

5

Орыс фольклоры

жалпыға білім беретін (міндетті)

6

Хандық дәуірдегі қазақ әдебиеті (ХІV–XVIII ғ.)

жалпыға білім беретін (міндетті)

7

Қазақ әдеби сынының тарихы

жалпыға білім беретін (міндетті)

8

Қазақ әдебиетіндегі айтыс өнері:дәстүр мен жаңашылдық

Элективті

9

Ақын-жыраулар шығармашылығы

Элективті

10

Миф және әдебиет

Элективті

11

Ғұрыптық фольклор

Элективті

12

Алаш интелегенттері және қазақ баспасөзі

Элективті

13

Ахметтану

Элективті

14

Қазақ әдебиеті сынының тарихы

жалпыға білім беретін (міндетті)

15

Қазақ әдебиетіндегі айтыс өнері: дәстүр және жаңалық

Элективті

16

А.Қыраубаева және ұлттық идея

Элективті

17

Әдеби шығармаларды ойын арқылы оқу

Элективті

18

Әдебиет теориясы

Элективті

19

Лирикадағы стиль мәселесі

Элективті

20

Қазақ мемуарлық шығарма

Элективті

21

Қазақ балалар әдебиеті

Элективті

22

Қазіргі қазақ әңгімелеріндегі жаңа ізденістер

Элективті

23

Қазақ әдебиетіндегі модернизм және постмодернизм

Элективті

24

Мағжан-Сәкен қалам шеберлерінің байланысы

Элективті

25

Мукағали поэзиясының поэтикасы

Элективті

26

ХХ ғасырдың қазақ романы

Элективті

27

Қазақ драматургиясы: құрылу және даму этаптары

Элективті

28

ТМД халық әдебиеті

Элективті

29

Әдеби дамудың заңнамасы

Элективті

30

Қазақ прозасы және сын

Элективті

31

Сын мен сыншы

Элективті

32

Қазақ тілі мен әдебиеті

Элективті

33

Қазақ әдебиетінің ХІХ ғасыр тарихы

жалпыға білім беретін (міндетті)

34

Әдеби мұра және оның өкілдері

Элективті

35

Әдебиет және дін

Элективті

36

Сабақтастық және әдебиет дәстүрі

Элективті

37

Қазақ импровизаторлық өнері

Элективті

38

Жаңа технологиялар негізінде қазақ әдебиетін оқу

Элективті

39

Орта мектептері қазақ әдебиетін оқыту әдістемесі

жалпыға білім беретін (міндетті)

40

ТМД әдебиеті

Элективті

41

Әңгіме жанрының типологиясы

Элективті

42

Прозалық шығармаларды оқытудағы жаңа әдіс-тәсілдер

Элективті

43

Әдеби шығармаларды оқытудағы дәстүрлі емес сабақтар

Элективті

44

Риторика

Элективті

45

Әдебиетті оқытуда көрнекі құралдардың рөлі

Элективті

46

Әдеби шығармаларды ойлау критериясы технологиясы арқылы оқыту

Элективті

47

Қазіргі қазақ лирикасының поэтикасы

Элективті

48

Шешендік сөз поэтикасы

Элективті

49

ХХ ғаыср басындағы қазақ прозасы: М. Дулатов, Ж. Аймауытов

Элективті

50

Б. Майлин шығармаларындағы әдеби-көркемдік изденістер

Элективті

51

Әдебиет поэтикасы

Элективті

52

Әдебиет және мәтінтану

Элективті

53

Жазушының шығармашылық лабораториясы

Элективті

54

Қазақ әдебиеті

Элективті

МАГИСТРАТУРА

1

Әдебиеттанудың өзекті мәселелері

жалпыға білім беретін (міндетті)

2

Ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру және жоспарлау (ағылш.тілінде)

жалпыға білім беретін (міндетті)

3

Әдеби мәтін теориясы // Әдеби мәтіннің интерпретациясы

жалпыға білім беретін (міндетті)

4

Әдебиеттанудағы жаңа бағыттар

жалпыға білім беретін (міндетті)

5

Әдебиеттанудың әдіснамалық мәселелері

жалпыға білім беретін (міндетті)

6

Әдебиеттанудың теориялық мәселелері

жалпыға білім беретін (міндетті)

7

Стиль типологиясы мен теориясы

Элективті

8

Интермәтіндік компаративистика және мәтінтану ( 3- Көркем мәтін теориясы)

Элективті

9

Қазақ әдебиеті мен фольклорындағы әдеби шығармалардың поэтикасы (3-1 Түрік әдебиеті және фольклор)

Элективті

10

Шығыс халықтарының заманауи әдебиеті (3 -1- Түрік әдебиеті және фольклор)

Элективті

11

Көркем әдебиеттің философиялы-эстетикалық принциптері ( 4- Сөз өнерінің философиялы және эстетикалы аспектілері)

Элективті

12

[Э] Эстетика литературы и фольклора Әдебиет және фольклор эстетикасы(4- Сөз өнерінің философиялы және эстетикалы аспектілері)

Элективті

13

Қазақстандағы әдеби сынның негізгі даму тенденциялары (4-1- Әдеби сын теориясы)

Элективті

14

ХХ ғасырәдебиетіның ағымдары мен бағыттары

Элективті

15

Тәуелсіздік кезеңіндегі әдебиеттің идеялы– көркемдік ізденсітері

Элективті

16

Жоғары мектепте әдебиетті оқытудың әдіснамалық негіздері

Элективті

17

Қазақ әдебиет сынының даму үдерістері (4-3- Қазақ әдебиетінің философиялы және эстетикалық аспектілері)

Элективті

18

Махамбет Өтемісұлының поэтикалық әлемі (4-3- Қазақ әдебиетінің философиялы және эстетикалық аспектілері)

Элективті

19

Филология мен әдебиеттанудың жалпы мәселелері

Элективті

20

Қазақ әдебиеті қалыптасуының негіздері

Элективті

21

Қазіргі қазақ поэзиясындағы ұлттық идея

Элективті

22

Ж.Аймауытовтың көркемдік әлемі

Элективті

23

Абайтанудың жаңа бағыттары

Элективті

24

Әдебиет поэтикасының өзекті мәселелері

Элективті

25

Әдебиет теориясы және риторика

Элективті

26

Хронотоп теориясы

Элективті

Докторантура

1

Әдебиеттанудағы мектептер мен бағыттар

жалпыға білім беретін (міндетті)

 

Direction of preparation

Code of specialty

Specialty

Duration of study

Qualification

1

5В011700

Kazakh language and literature

4

Teacher of the Kazakh language and literature

2

5B020500

Philology

4

Philology

3

6M020500

Philology

2

Scientific and pedagogical direction - Master of Human Sciences

4

6M021400

Study of Literature

2

Scientific and pedagogical direction - Master of Human Sciences

5

6D020500

Philology

2

PhDdoktorant

6

6D021400

Study of Literature

2

PhDdoktorant

 

Қазақ әдебиеті және әдебиет теориясы кафедрасы "6М0205-Филология" және "6М021400-Әдебиеттану" мамандықтары бойынша жалпы және жоғары кәсіби біліктілігі жоғары гуманитарлық бейінннің түрлі салалары үшін мамандар дайындайды. Магистратура түлектері жеке білім беру бағдарламаларының «Филология: қазақ әдебиеті», «Әдебиет теориясы» және «Фольклористика» бағыттары бойынша таңдау жасай алады және PhD докторантурада білімін жалғастыру мүмкіндіктеріне ие болады. Магистранттарды дайындау әдебиеттану саласында Ресей, АҚШ, Канада, Испания, Германия, Турция, Литва, Қырғызстан және басқа мемлекеттерде танымал кафедраның профессорлық-оқытушылық құрамына жүктелген. Магистратура түлектері қазіргі заманғы әлеуметтік ұтқырлық пен кәсіби құзіреттілікке кепіл болатын әдебиеттану саласындағы іргелі теориялық-методологиялық дайындыққа ие болып, толық әрі сапалы ғылыми-педагогикалық білім алады.

Қазақ әдебиеті және әдебиет теориясы кафедрасы жоғары білікті, бәсекеге қабілетті кәсіби элита ретінде "6D021400-Әдебиеттану" мамандығы бойынша PhD докторанттар дайындайды. Кафедраның профессорлық және доценттік құрамы әдебиеттану, әдебиет теориясы, фольклористика, текстология саласы бойынша бүгінгі күнгі көптілді және полимәдениетті қоғамда қазіргі ғылымның жетістіктерін оқытудың интерактивті әдістері мен технологияларын пайдалана отырып, оқу-танымдық әрекетті ұйымдастырудың кәсіби, ғылыми-педагогикалық мәселелерін кешенді түрде айқындайтын және шешетін іргелі теориялық және әдістемелік білім беру бағдарламасын ұсынады. Бағдарламаның оқу-әдістемелік әлеуеті қазіргі заманғы әдебиеттанушылық зерттеулердің ғылыми әдістемесімен жабдықталған және "6D021400-Әдебиеттану" мамандығы бойынша PhD докторанттардың кәсіби сапалы, бәсекеге қабілетті, ғылыми мәні зор, әлеуметтік-мәдени маңызы бар жаңа нәтижелерге қол жеткізуіне бағытталған.