Абишева Алия Кажимуратқызы

Абишева Алия Кажимуратқызы

доцент, философия ғылымдарының докторы 

Email: abishevaliya@mail.ru 

Teлефон: 8(727)292-57-17 (ішкі 2125) 

Мекен-жайы: Философия және саясаттану факультеті 

                        Дінтану және мәдениеттану кафедрасы

                        Масанчи 39/47, 4 ОК, кабинет 403

 

БИОГРАФИЯ

1985 жылы С.М.Киров атындағы ҚазМУ-ң биология факультетін үздік бітірген. 1995 жылы философиядан «Культурно-исторический смысл антропологической концепции З.Фрейда" тақырыбындағы кандидаттық диссертациясын қорғады. 2005 жылы қорғалған диссертациялардың ең үздігі болып танылған "Проблема ценностного смысла в философии и антропологическая концепция психоанализа" тақырыбында докторлық диссертациясын қорғады. Аннотация // Бюллетень КНАСОН МОН РК № 2, 2006 г. с. 127, Астана.

4 халықаралық грант иегері: Сорос-Қазақстан қоры 1996, 1997 (Орталық-Европалық Университет, Будапешт, Венгрия), Erasmus Mundus Silkroute, Academic mobility Staff Teaching, 2015 (Падуя университеті, Италия), Erasmus+ Staff Mobility for Teaching 2017 (Middlesex университеті, Лондон, Ұлыбритания).

Шет елдерде өткен бүкіләлемдік конгрестер мен конференциялардың қатысушысы: Popper's philosophy of science and philosophy of mind. Popper Project 1996 Spring Workshop, Budapest, CEU. 1996 . Summer university «Rationality in the Post-Foundationalist age» Budapest, CEU. 1997, «International Scientific Publications: Language, Individual & Society» Болгария 2011, «Ильенковские чтения – 2012», РФ, Москва, 2012, VI Российский философский конгресс «Философия в современном мире: диалог мировоззрений», РФ, Нижний Новгород, 2012. 2003 жылы Түркияның Стамбул қаласында өткен XXI Бүкіләлемдік философиялық конгресте «Philosophy facing World Problems» тақырыбында, 2013 жылы Грекияның Афины қаласындағы XXIII Бүкіләлемдік философиялық конгресте "Philosophy as Inquiry and Way of Life" тақырыбында баяндама оқыды.

2012 жылы Ресей Федерациясы, Нижний Новгород қаласында VI  Ресей философиялық конгресінде «Философия в современном мире: диалог мировоззрений» тақырыбында оқылған баяндамасы «Философиялық антропология» секциясының үздіктерінің бірі болып танылды. // «ВЕСТНИК Российского философского общества» 3(63), 2012 – 256с. с.61.

2006-2007 жылдар аралығында Абай атындағы ҚазҰПУ-ң 14.05.08 философиялық ғылымдар бойынша докторлық диссертациялық кеңестің және 2008-2010 жылдары аралығында 14.21.03 саяси және философия ғылымдары бойынша біріккен докторлық Кеңестің мүшесі болды.

2012-2013 жылдары “One Asia” «Азиатский континент: горизонты сотрудничества» атты халықаралық қазақстандық-жапондық жобаның атқарушысы.

Ғылыми мақалалары - 90-нан астам ғылыми жұмыс, 1 монография және 1 оқу-әдістемелік құрал в т.ч., сонымен қатар ҚазҰУ баспасынан шыққан 1 ағылшын тіліндегі оқу-әдістемелік құралы, 1 «Философия» (бірлескен авторлықта) оқулығы , Verlag Германия шетелдік басылымындағы 3 ғылыми жұмыс, «Вопросы философии», «Философские науки», «Философия образования ХХ1 века», РФ, Москва, «International Scientific Publications: Language, Individual & Society», Болгария, "Verlag", Германия басылымында 3, «International Center for Education & Technology», АҚШ және т.б. шетелдік журнал-басылымдарында мақалалар. Қазақ, орыс, ағылшын тілдерінде сабақ береді.

Еңбек өтілімі 20 жыл, 2013 жылдан әл-Фараби атындағы ҚазҰУ Дінтану және мәдениеттану кафедрасының м.а. профессоры.

ҒЫЛЫМИ ҚЫЗЫҒУШЫЛЫҚТАРЫ

 • философиялық антропология
 • психоанализ бен философиядағы құндылық мәні міселесі
 • адамның бостандығы, субъектілігі және оқшаулану мәселесі
 • психологияның философиялық мәселелері
 • сана мен бейсаналықтың бір-біріне қатыстылығы мен және тұлға, рефлексия мәселесі
 

ТАҢДАЛҒАН ЖАРИЯЛАНЫМДАРЫ

 • Психоаналитическая концепция З.Фрейда. Учебное пособие. Изд-во АГУ имени Абая. Алматы, 1998. Брошюра. 2,3 п.л.
 • О понятии «ценность»// Журнал «Вопросы фило-софии» № 3, Москва, 2002. 0,6 п.л. SCOPUS, Thomson Reuters
 • Проблема ценностного смысла в философии и психоанализ.// Монография: Алматы: «Гылым», 2002. 13 п.л.
 • Bewusstsein, das Unbewusste und das Reflexionswessen des “Ich.// Sozialphilosophische, politische und rechtliche Aspekte der Modernisierung Kasachstans/ Copyright 2012 Verlag Dr.Koster 10179 Berlin, p. 17-29. ISBN 978-3-89574-799-1 Germany, 1,3 п.л.
 • Das Problem der Entfremdung und der Destruktion des Subjekts in der Philosophie und der Psychoanalyse// Forschung, Innovationen und gesselschaftliche problem im Rahmen der Modernisierung Kasachstans. Copyright 2013 Verlag Dr.Koster 10179 Berlin, p. 35-43. ISBN 978-3-89574-836-3 Germany, 1,3 п.л.
 • Die Freiheit als Grundlage der Demarkation zwischen Philosophie und Wissenschaft// Analysen zur Philosophie und Kultur in Kasachstan. Wissenschaftliche Beitrage. Copyright 2014 Verlag Dr.Koster 10179 Berlin, p. 43-52. ISBN 978-3-89574-856-1 Germany, 1,3 п.л.
 • Свобода как основание культурного многообразия// Ж. «Вопросы философии» № 7 2013, Москва Thomson Reuters, в соавторстве.
 • Philosophical problems of psychology// Учебное пособие на английском языке. Изд-во КазНУ им. Аль-Фараби 2014, 6 п.л.
 • Философия (учебник для студентов, магистрантов и докторантов PhD высших учебных заведений)// Под общ. ред. З.К. Шаукеновой. – Алматы: Институт философии, политологии и религиоведения КН МОН РК, 2015. – 520 с. 21 п.л., в соавторстве с Абишевым К.
 

ОҚЫТУ

Бакалавриат

 • История и философия науки
 • Философия (общий курс)
 • Ethics of personal and social success
 • Culture and religion

Магистратура

 • Философия культуры
 • Organization and planning of scientific research
 • Nietzsche and Philosophy of Postmodern
 • Innovative technologies in teaching of philosophy
 • Modern global civilization: social and philosophical analysis
 • Philosophy of education
 • Теория и практика организационной культуры
 • Кросс-культурный менеджмент
 • Философия культуры постмодернизма

Докторантура

 • Глобализация и локализация в культуре: Казахстан и глобализация
 • Культурная антропология в США
 • Culture and Education: Innovative Education Strategies and Values
 • Медиа культура: человек и аккультурация
 • Culture of multimedia
 • Культура повседневной жизни и образование
 • Современная урбанистическая культура
 • Методы социально-культурной антропологии