Магистратура

Мамандық шифры:

7M03105

Мамандығы:

Мәдени антропология

Факультеті:

Философия және саясаттану

Бiлiктiлiгі:
  • Ғылыми - педагогикалық бағыт - әлеуметтік ғылымдар магистрі
  • Түлектер моделі
  • Міндетті пәндер
  • Элективті пәндер
  • Кәсіби
Қазіргі кезеңдегі мәдени-антропологиялық мәселелерді зерттеудің басым бағыттары бойынша ғылыми теориялар мен әдістемелерді объективті бағалау;
2. Мәдени антропология саласында ғылыми білім дамуының бағыттары мен үрдістері мәнмәтінінде мәдени антропологияның ұғымдаық аппараты, ұстанымдары, әдістерін сыни турғыдан багалау;
3. Сандық зерттеу әдістерін, мәдени-антропологиялық зерттеулерді ұйымдастыру мен жүргізу ұстанымдарын қолдануға;
4. Мәдени антропология аясында ғылыми зерттеу мәселелері мен міндеттерін қалыптастыру, сәйкес әдістеме мен сандық әдістерді таңдау, зерттеу кезеңдерін анықтау, алынған зерттеу нәтижелерін бағалау және интерпретациялау;
5.Мәдени антропологияның әртүрлі бағыттары мен алдыңғы қатарлы мектептері аясында әдени антропология мәселелерін зерттеудің сапалы әдістерін қолдануға;
6.Мәдени антропологияның пәндік саласын зерттеуге қатысты сандық технологиялардың қолданыстағы әдістерін сыни бағалауға;
7.Мәдени антропологияның алдыңғы қатарлы мектептері мен ғылыми бағыттары шеңберінде қоғамның түрлі салаларында жаңа мәдени құбылыстарды, мінез-құлық үлгілерін және коммуникацияларын талдауға арналған әңгімелеу әдістерін қолдануға;
8.Мәдени зерттеу әдістерін оларды түсіндіру және талдау үшін дербес және тиімді қолданудың жаңа шешімдерін табуға;
9.Тарихи, әлеуметтік, экономикалық антропология саласында тәуелсіз ғылыми зерттеулер жүргізуге;
10.Мәдени антропологияның көкейкесті мәселелері бойынша ғылыми зерттеулерді жоспарлау және ұйымдастыру бағдарламасын жүйелі түрде ұсыну, жоғары білім беру ұйымдарында мәдени-антропологиялық пәндер бойынша білім беру қызметін практикалық іске асыруға;
11.Мәдени, әлеуметтік антропология мәселелерін зерттеу саласында және қорытындыны ғылыми тұжырымдау немесе қорғау кезінде алынған нәтижелерді дәйекті түрде ұсынуға;
12.Топта белсенді жұмыс жасау және ғылыми мәселені шешуде шығармашылық көзқараспен қарауға.
  2017-2020 жылдардағы мәліметтер көрсетілген
  2017-2020 жылдардағы мәліметтер көрсетілген
  2017-2020 жылдардағы мәліметтер көрсетілген