Тұрақты даму бойынша ЮНЕСКО кафедрасы

Кафедраның мекен-жайы: әл-Фараби даңғылы, 71 Корпус ГУК 6, бөлме. эко. 3,2,1, бот. 6

Кафедра телефоны: 8(727) 221-31-35, 8(727) 221-12-29, 8(727) 221-16-04

Е-mail:

 

Тұрақты даму бойынша ЮНЕСКО кафедрасының меңгерушісі

г.ғ., доцент

Базарбаева

Тұрсынкүл Аманкелдиевна

 

Tursynkul.Bazarbaeva@kaznu.kz

Телефон: ішкі 31-35 

 

 

 

Кафедра меңгерушісінің оқу-әдістемелік және тәрбие жұмысы бойынша орынбасары

б.ғ.к., доцент м.а.

Мұқанова

Гүлжанат Аманкелдіқызы

Gulzhanat.Mukanova@kaznu.kz

8 7272-377-33-34 ішкі 19-06

 

 

 

  

Кафедра меңгерушісінің ғылыми-инновациялық және халықаралық байланыстар бойынша орынбасары

Зубова Ольга Александровна — к.т.н., и.о.доцента

zubova.olya.a@mail.ru

8 7272-377-33-31 ішкі 16-04

 

 

 

 

"Дайындау бағыттарының тізімі"

 

Мамандық шифры  

Мамандық

Оқу мерзімі

Біліктілігі

Бакалавриат

 6B05202

 Экология 

 4 жыл 

жаратылыстану бакалавры

 6B05201  Геоэкология 4 жыл  жаратылыстану бакалавры

 6B11201

 Тіршілік қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау 

4 жыл 

қызмет көрсету саласының бакалавры

 6B11202  Экологиялық инжиниринг 4 жыл  қызмет көрсету саласының бакалавры

Магистратура

 7M05211

 Экология 

 2 жыл 

 жаратылыстану ғылымдарының магистры  

 7M05209  Геоэкология 2 жыл жаратылыстану ғылымдарының магистры
 7M05216  Экологиялық топырақтану 2 жыл жаратылыстану ғылымдарының магистры

 7M11201 

 Тіршілік қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау 

 2 жыл 

қызмет көрсету саласының ғылым магистрі

 7M11202

 Өнеркәсіптегі кешенді қаупсіздік аудиті және басқару аудиті

 2 жыл 

 қызмет көрсету саласының ғылым магистрі    

 7M11203  Техносфералық қауіпсіздік 2 жыл  қызмет көрсету саласының ғылым магистрі

Докторантура

 8D05207

 Экология 

 3 жыл 

философия докторы (PhD) 

 8D05205  Геоэкология және табиғатты пайдалануды басқару 3 жыл философия докторы (PhD)

 

2018-2019 оқу жылының пәндер тізімі

№ п/п

Пән аты

Пән типі (жалпы білім беру немесе элективті)

1

Экологиялық қатер және заманауи биоэкология

Негізгі міндетті модуль

(жалпы білім беру) 

2

Қоршаған ортаның халық денсаулығына әсері

Кәсіби элективті модуль (элективті)

3

Қоршаған ортаға көрсетілетін әсерлерді бағалау

Кәсіби элективті модуль (элективті)

4

Экологиялық білім беру және тәрбие

Кәсіби элективті модуль (элективті)

5

Экологияны оқыту әдістері

Кәсіби элективті модуль (элективті)

6

Бүлінген экожүйелерді қалпына келтіру

Кәсіби элективті модуль (элективті)

7

Экожүйені ремедиациялау технологиялары

Кәсіби элективті модуль (элективті)

8

Қоршаған орта туралы ілім

Негізгі міндетті модуль

(жалпы білім беру) 

9

Өнеркәсіптік экология

Негізгі міндетті модуль

(жалпы білім беру) 

10

Мамандық бойынша практикум

Кәсіби элективті модуль (элективті)

11

Экологиялық мониторингті жүргізу практикумы

Кәсіби элективті модуль (элективті)

12

ҚО бағалаудың физикалық-химиялық әдістері практикумы

Кәсіби элективті модуль (элективті)

13

Экологияның альтернативті көздері

Кәсіби элективті модуль (элективті)

14

Экотоксикология

Негізгі міндетті модуль

(жалпы білім беру) 

15

Экологиялық мониторинг

Негізгі міндетті модуль

(жалпы білім беру)) 

16

Экологиялық экспертиза негіздері және аудит

Кәсіби элективті модуль (элективті)

17

Экологиялық стандарттау және сертификаттау

Кәсіби элективті модуль (элективті)

18

Қоршаған ортаның халық денсаулығына әсері

Кәсіби элективті модуль (элективті)

19

Өндірістік экология, 1 бөлім

Базалық кәсіби модуль (жалпы білім беру)

20

Ауыл шаруашылық экология

Базалық кәсіби модуль (жалпы білім беру)

21

Қоршаған ортаның физика және химиясы, 1 бөлім

Базалық кәсіби модуль (жалпы білім беру)

22

Адам және жануарлар экологиясы

Базалық кәсіби модуль (жалпы білім беру)

23

Экологиялық геология және табиғатты пайдалану

Базалық кәсіби модуль (жалпы білім беру)

24

Өндірістік экология, 2 бөлім

Базалық кәсіби модуль (жалпы білім беру)

25

Техногендік экология

Базалық кәсіби модуль (жалпы білім беру)

26

Қоршаған ортаның физика және химиясы, 2 бөлім

Базалық кәсіби модуль (жалпы білім беру)

27

Энергоэкология негіздері

Базалық кәсіби модуль (жалпы білім беру)

28

Кәсіби мақсаттарға арналған ақпараттық технология

Жаратылыстану-ғылыми (STEM) модуль

(жалпы білім беру) 

29

Экологиялық биофизика

Жаратылыстану-ғылыми (STEM) модуль

(жалпы білім беру) 

30

Экология және тұрақты даму

Базалық кәсіби модуль (жалпы білім беру)

31

Жаратылыстанудың экологиялық аспектісі

Базалық кәсіби модуль (жалпы білім беру)

32

Экологиялық химия

Жаратылыстану-ғылыми (STEM) модуль

(жалпы білім беру) 

33

Биогеохимия

Жаратылыстану-ғылыми (STEM) модуль

(жалпы білім беру) 

34

Топырақтану

Базалық кәсіби модуль (жалпы білім беру)

35

Атмосфера мен гидросфера туралы ілім

Базалық кәсіби модуль (жалпы білім беру)

36

Өсімдіктердің биоалуантүрлілігі

Базалық кәсіби модуль (жалпы білім беру)

37

Казахстанның геожүйелер экологиясы

Базалық кәсіби модуль (жалпы білім беру)

38

Кәсіби мақсаттарға арналған ақпараттық технология

Жаратылыстану-ғылыми (STEM) модуль

(жалпы білім беру)

39

Инженерлік жүйелердің негіздері

Базалық кәсіби модуль (жалпы білім беру)

40

Қауіпсіздік және денсаулық

Базалық кәсіби модуль (жалпы білім беру)

41

Қоршаған орта туралы ілім

Жаратылыстану-ғылыми (STEM) модуль

(жалпы білім беру) 

42

Адам денсаулығы және қауіпсіздік

Базалық кәсіби модуль (жалпы білім беру)

43

Құтқару істерінің негіздері және апаттар медицинасы

Базалық кәсіби модуль (жалпы білім беру)

44

Адам ағзасының тіршілік үшін маңызды негізгі функциялары

Базалық кәсіби модуль (жалпы білім беру)

45

ТҚН- дегі бейорганикалық химияның теориясы мен практикасы

Базалық кәсіби модуль (жалпы білім беру)

46

Химиялық талдау

Базалық кәсіби модуль (жалпы білім беру)

47

Өндірістік санитария

Базалық кәсіби модуль (жалпы білім беру)

48

Жеке және ұжымдық қорғаныс құралдары

Базалық кәсіби модуль (жалпы білім беру)

49

Метрология, стандартизация и сертификация

Базалық кәсіби модуль (жалпы білім беру)

50

Бақылау және өлшеу әдістері мен құралдары

Базалық кәсіби модуль (жалпы білім беру)

51

Метрология, стандарттау және сертификаттау

Базалық кәсіби модуль (жалпы білім беру)

52

Бақылау және өлшеу әдістері мен құралдары

Базалық кәсіби модуль (жалпы білім беру)

53

Еңбек қауіпсіздігі және денсаулық

Базалық кәсіби модуль (жалпы білім беру)

54

Өрт қауіпсіздігі

Базалық кәсіби модуль (жалпы білім беру)

55

Техника және технология қауіпсіздігі

Базалық кәсіби модуль (жалпы білім беру)

56

Сұрапыл апаттар және олардың салдарымен күрес

Базалық кәсіби модуль (жалпы білім беру)

57

Химиялық және биологиялық қауіпсіздік негіздері

Негізгі міндетті модуль

(жалпы білім беру) 

58

Радиациялық қауіпсіздік негіздері

Негізгі міндетті модуль

(жалпы білім беру) 

59

Құтқару істерінің негіздері және апаттар медицинасы

Кәсіби элективті модуль (элективті) 

60

Адам анатомиясы мен физиологиясының негіздері

Кәсіби элективті модуль (элективті)

61

ТЖ қызметінің рөлі мен міндеттері, ТЖ жоюдағы медицина жетістіктері

Кәсіби элективті модуль (элективті)

62

Адам ағзасының тіршілік үшін маңызды негізгі функциялары.

Кәсіби элективті модуль (элективті)

63

Экстремалды жағдайлар және әлеуметтік сипаттағы қауіпсіздік

Кәсіби элективті модуль (элективті)

64

Жеке бас және ұжымдық қорғаныс құралдары.

Кәсіби элективті модуль (элективті)

65

Экстремалды жағдайда адамның тірі қалуы.

Кәсіби элективті модуль (элективті)

66

Өндірістің қауіпті және зиянды факторларынан қорғайтын құралдар.

Кәсіби элективті модуль (элективті)

67

Техника және технология қауіпсіздігі

Негізгі міндетті модуль

(жалпы білім беру) 

68

Еңбекті қорғау

Негізгі міндетті модуль

(жалпы білім беру) 

69

Табиғи сұрапыл апаттар және олардың салдарымен күрес

Кәсіби элективті модуль (элективті)

70

Адамның күнделікті өміріндегі техногендік қауіптер..

Кәсіби элективті модуль (элективті)

71

Табиғи зілзалалар.

Кәсіби элективті модуль (элективті)

72

Техносферадағы тіршілік қауіпсіздігі

Кәсіби элективті модуль (элективті)

73

Гидрогаз динамикасы және жылу-масса алмасу

Кәсіби элективті модуль (элективті)

74

Қоршаған орта туралы ілім

Кәсіби элективті модуль (элективті)

75

Гидравлика и аэродинамика.

Кәсіби элективті модуль (элективті)

76

Пирoтехникалық және жарылғыш заттар

Кәсіби элективті модуль (элективті)

77

Бейбіт өмірдегі және ТЖ қызметіндегі жоғарғы энергия көздері.

Кәсіби элективті модуль (элективті)

78

Жанғыш заттардың кластары, жанғыш заттардың өздігінен тұтануы.

Кәсіби элективті модуль (элективті)

79

Бейбіт өмірдегі және ТЖ қызметіндегі жоғарғы энергия көздері.

Кәсіби элективті модуль (элективті)

80

Қоршаған ортаны қорғау және адам денсаулығы

Кәсіби элективті модуль (элективті)

81

Кәсіпорындардағы еңбек қорғау жұмыстарын ұйымдастыру

Кәсіби элективті модуль (элективті)

82

Қоршаған ортаны қорғау технологиялары.

Кәсіби элективті модуль (элективті)

83

Өндірістің қалдық суларын тазалау әдістері

Кәсіби элективті модуль (элективті)