Ғылыми жобалар және зерттеулер

Ғылыми жоба бағыты

Жоба атауы

Жоба жетекшісі

Уақыты

1 Жаратылыстану-ғылыми саладағы іргелі және қолданбалы ғылыми зерттеулер Күрделі механикалық қасиеттері бар, деформацияланатын қатты ортадағы беткі толқындар өрісінің асимптотикалық модельдерін құру және дамыту д.ф.-м.н., профессор
Хаджиева Л.А.
2018-2020ж
 2 Энергетика секторының қоршаған ортаға әсері Өзендер мен каналдардың күрделі жүйесіндегі бөгет жарылу кезіндегі су басу аймақтарын, гидротехникалық апаттардың салдарын және қоспалардың тасымалдануын модельдеу PhD доктор, и.о.профессора
Исахов А.А.
2018-2020ж
Энергетика секторының қоршаған ортаға әсері Математикалық модельдеу әдістерін қолдана отырып, ЖЭО мен АЭС-тен шығатын термиялық және ластаушы эмиссиялардың іргелес аумақтың қоршаған ортаға әсерін бағалау PhD доктор, и.о.профессора
Исахов А.А.
2018-2020ж
 4 Қолданбалы ғылыми зерттеулер Жаратылыстанудың кері және дұрыс қойылмаған мәселелерін анықтаудың сандық әдістері д.ф.-м.н., профессор Бектемесов М.А. 2018-2020ж
 5 Жаратылыстану-ғылыми саладағы іргелі және қолданбалы ғылыми зерттеулер Геотехнологиялық ұңғымаларды бұрғылау процесін модельдеу және талдау әдістерін жасау  д.ф.-м.н., профессор
Хаджиева Л.А.
2018-2020ж
 6 Деформацияланатын ортадағы сызықтық емес динамикалық процестерді модельдеу және қазіргі заманғы механиканың өзекті мәселелерін, тербелістер мен геометриялық және физикалық сызықтық емес жүйелердің тұрақтылық мәселелерін шешу Электрондық концентрацияның ионосфераның Е-қабатының біртектіліктің өзгеру динамикасына күн сәулесінің интенсивтілігіне әсер етуінің үш өлшемді математикалық моделін жасау д. ф.-м. н., профессор
У.С. Абдибеков
2018-2020ж
7 Табиғи-ғылыми ортада фундаменталды ғылыми зерттеу Жаратылыстануда кері және дұрыс қойылмаған есептерді шешудің теориясы мен сандық әдістері
ф.-м.ғ.д., профессор Бектемесов М.А. 2015-2017ж
8

Қолданбалы ғылыми зерттеулер

Ұлттық біліктілік жүйесін құру аясында мұғалімнің электронды портфолиосының фракталдық құрылымын жасау ф.-м.ғ.д., профессор Бектемесов М.А. 2015-2017ж
9 Әлеуметтік-экономикалық және гуманитарлық ортада фундаменталды және қолданбалы ғылыми зерттеу
Университет автономиясы шеңберінде жоғары білімнен кейінгі білім беру бағдарламаларының сапасын арттыру және халықаралық біліктілік стандартына сәйкес ғылыми-зерттеу институттарымен интеграциялау тетіктерін әзірлеу

PhD доктор

Каруна О.Л.

2015-2017ж
10 Қоршаған ортаға энергетикалық сектордың әсері
Жылу электр станциялары мен атом электр станциялары жұмысының қоршаған ортаға әсерін математикалық модельдеу әдістерімен бағалау

PhD доктор

Исахов А.А.

2015-2017ж
11 Табиғи-ғылыми ортада фундаменталды және қолданбалы ғылыми зерттеу Деформацияланатын орталардың сызықтық емес динамикалық модельдерін құру және оларды мұнай-газ саласында бұрғылау мәселелерін шешуде, белгісіздіктерді, қиындататын факторлар мен қоршаған орта факторларын ескере отырып қолдану

д.ф.-м.н., профессор

Хаджиева Л.А.

2015-2017ж
12 Фундаментальные научные исследования в области переработки сырья и продукции Сыртқы өрістің көмірсутегі қоспасының кинетикасына әсерін математикалық модельдеу

PhD, доцент

Д.Б. Жакебаев
2015-2017ж

13

Матфизиканың кері есептерін сандық шешімін құру

Математикалық физиканың есептерін шығарудың заманауи сандық әдістерін дамыту және құру

ф.-м.ғ.д., профессор Бектемесов М.А., ответственный исполнитель: ф.-м.ғ.к., доцент Даирбаева Г.М.

2012-2014ж

14

Қазіргі заманғы механиканың актуалды мәселелерін шешу және деформацияланған ортадағы сызықты емес динамикалық процестерді моделдеу, тербелiстердiң мәселелерi, геометриялық орнықтылық және сызықты емес физикалық жүйені

Идентификация дефектов механических, трубопроводных и электрических систем

Даирбаева Г.М. – ф.-м.ғ.к., доцент, Кангужин Б.Е. – ф.-м.ғ.д., профессор

2012-2014ж

15

Қазіргі заманғы механиканың актуалды мәселелерін шешу және деформацияланған ортадағы сызықты емес динамикалық процестерді моделдеу, тербелiстердiң мәселелерi, геометриялық орнықтылық және сызықты емес физикалық жүйені

Навье-Стокс (LES- RANS) орташаланған теңдеулері негізіндегі турбулентті процесстреді моделдеу.

ф.-м.ғ.д., профессор

У.С. Абдибеков

 

2012-2014ж

16

Қазіргі заманғы механиканың актуалды мәселелерін шешу және деформацияланған ортадағы сызықты емес динамикалық процестерді моделдеу, тербелiстердiң мәселелерi, геометриялық орнықтылық және сызықты емес физикалық жүйені

Математика, механика, экология және физика есептері үшін тиімді параллельді алгоритмдерді құру

ф.-м.ғ.д., профессор

У.С. Абдибеков

2012-2014ж

17

ТТабиғи және табиғи құбылыстар саласындағы компьютерлік зерттеулер

Математикалық модельдеу әдістеріне негізделген турбуленттіліктің феноменологиялық мәселелерін зерттеу

PhD, доцент

Д.Б. Жакебаев

2012-2014ж

18

Табиғи және табиғи құбылыстар саласындағы компьютерлік зерттеулер

Төтенше жағдайлар кезіндегі іс-шараларды жоспарлау үшін Каспий теңізіндегі апаттық мұнай төгілімдерін модельдеудің геоақпараттық жүйесін құру

ф.-м.ғ.к., доцент

А.К. Хикметов

2012-2014ж

19

Физикалық және технологиялық процестерді модельдеу

Мұнайдың физикалық қасиеттерін жақсарту үшін оның ауыр фракцияларына физикалық әсер ету процестерін модельдеу

доктор PhD

Д. Б. Жакебаев

2012-2014ж

20

Физикалық және технологиялық процестерді модельдеу

Конденсаторды салқындату үшін су қолданған кездегі су ортасына ЖЭС және АЭС әсерін бағалау

ф.-м.ғ.д., профессор

У.С. Абдибеков

2012-2014ж

21

Компьютерлік зерттеулер

PhD білім бағдарламасын жетілдіру және PhD докторанттарды арнайы даярлау ғылыми-әдістемелік негіздерін құру

ф.-м.ғ.д., профессор

У.С. Абдибеков

2012-2014ж

22

Физикалық және технологиялық процестерді модельдеу

Математикалық модельдеу әдістерімен стратосферадағы, мезосферадағы және ионосферадағы физикалық және динамикалық біртекті емес процестерді зерттеу

ф.-м.ғ.д., профессор

У.С. Абдибеков

2012-2014ж

23

Деформацияланатын ортадағы сызықтық емес динамикалық процестерді модельдеу және қазіргі заманғы механиканың өзекті мәселелерін, тербелістер мен геометриялық және физикалық сызықтық емес жүйелердің тұрақтылық мәселелерін шешу

Математикалық физиканың сызықтық емес модельдерінің кері есептері: әдістер және программалық пакеттер

ф.-м.ғ.д. Муканова Б.Г.

2012-2014ж

24

Математикалық және компьютерлік үлгілеу

Linux-платформасы негізінде қазақ тілін қолдайтын қорғалған операциялық жүйе құру.

ф.-м.ғ.к., доцент

А.К. Хикметов

2012-2014ж