Best Student of the Chair

SPECIALITY"5B080400 – FISHERY AND THE INDUSTRIAL FISHING"

2014-2015 academic year

SURNAME NAME MIDDLE NAME OF THE STUDENT

COURSE

1. Uderbaev Talgat 4
2. Dzhumakhanova Gaukhar 4
3. Adyrbekova Kamila 4
4. Zaynutdinova Liliya 4
5. Sarmoldayeva Ғафиза 4
6. Myrzakulova Balzha 3
7. Bokeykhanova Tozhan 3
8. Barbol Bekzhan 3
9. Shuyinshali Abay 2