Международная междисциплинарная научно - практическая конференция

 

       Факультет медицины и здравоохранения и Юридический факультет Казахского национального университета имени аль - Фараби совместно с Ассоциацией независимых экспертов Республики Казахстан “ZdravExpert“ приглашают вас принять участие в международной междисциплинарной научно - практической конференции , которая состоится 15 февраля 2023 года в 14:00 на базе КазНУ имени аль - Фараби. 

    К участию в конференции приглашаются отечественные и зарубежные ученые, преподаватели вузов и научных учреждений, а также профессионалы, работающие в сфере здравоохранения, юридического права, адвокатской деятельности, общественных организаций. 

    Право на независимую медицинскую экспертизу тесно связано с основными правами человека и гражданина на жизнь, здоровье и медицинскую помощь. 
Особенностью данной конференции является активизация межведомственного сотрудничества для решения имеющихся сложностей и разнообразием общественных отношений, возникающих в связи с проведением различных видов медицинской экспертизы, а также соблюдением юридической процедуры при поддержке независимых профессионалов, обеспечивающей принятие объективных решений, влекущих правовые последствия для общества.

    Конференция состоится 15 февраля 2023 года в 14.00 по адресу : Республика Казахстан, 050040 , г.Алматы, пр. аль - Фараби 71 , здание библиотеки, конференц холл №416. 

Участие в конференции бесплатное . 
Дополнительная информация : Телефон для справок : +7 ( 727 ) 3773333 BH.1623 , +7 7073049200
          Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-дың Медицина және денсаулық факультеті және Заң факультеті Қазақстан Республикасының «ZdravExpert» тәуелсіз сарапшылар қауымдастығымен бірлесіп, Сіздерді халықаралық пәнаралық ғылыми-тәжірибелік конференцияға қатысуға шақырады. 2023 жылдың 15 ақпанында 14:00 әл-Фараби атындағы ҚазҰУ базасында өтті.  

    Конференцияға қатысуға отандық және шетелдік ғалымдар, жоғары оқу орындары мен ғылыми мекемелердің оқытушылары, сондай-ақ денсаулық сақтау, заңгерлік құқық, адвокатура, қоғамдық ұйымдарда жұмыс істейтін мамандар шақырылады.  

    Тәуелсіз медициналық тексеруден өту құқығы адамның және азаматтың өмірге, денсаулыққа және медициналық көмекке негізгі құқықтарымен тығыз байланысты.  

    Бұл конференцияның ерекшелігі – әр түрлі медициналық тексеру түрлерін жүргізуге байланысты туындайтын әлеуметтік қатынастардың әртүрлілігін және туындайтын қиындықтарды шешу үшін ведомствоаралық өзара іс-қимылды жандандыру, сонымен қатар тәуелсіз мамандардың қолдауымен заңды рәсімдерді сақтау, қоғам үшін құқықтық салдарға әкеп соғатын объективті шешімдердің қабылдануын қамтамасыз ету.
Конференция 2023 жыл 15 ақпан сағат 14.00-де Қазақстан Республикасы, 050040, Алматы қ., әл-Фараби 71 даңғылы, кітапхана ғимараты, №416 мәжіліс залы мекенжайы бойынша өтеді.  

Конференцияға қатысу тегін.  
Қосымша ақпарат: Анықтама үшін телефон: +7 (727) 3773333 BH.1623, +7 7073049200


 


          The Faculty of Medicine and Healthcare and the Faculty of Law of Al-Farabi Kazakh National University together with the Association of Independent Experts of the Republic of Kazakhstan “ZdravExpert” invite you to take part in the international interdisciplinary scientific and practical conference, which will be held on February 15, 2023 at 14:00 on the basis of KazNU named after  al-Farabi.  

    Domestic and foreign scientists , teachers of universities and scientific institutions , as well as professionals working in the field of healthcare , legal law , advocacy , public organizations are invited to participate in the conference .  

    The right to an independent medical examination is closely related to the fundamental rights of a person and citizen to life, health and medical care. 

    A feature of this conference is the activation of interdepartmental cooperation to solve the existing difficulties and the variety of social relations arising in connection with the conduct of various types of medical examination, as well as compliance with the legal procedure with the support of independent professionals, ensuring the adoption of objective decisions that entail legal consequences for society.

    The conference will be held on February 15, 2023 at 14.00 at the address: Republic of Kazakhstan, 050040, Almaty, ave.  al - Farabi 71 , library building , conference hall №416. 

Participation in the conference is free.  
Additional information: Phone for information: +7 ( 727 ) 3773333 BH.1623 , +7 7073049200