Nauryz. 85th anniversary of al-Farabi Kazakh Natioanl University