Құжаттар

Кафедра құжаттары

Шолу

1

ҚазҰУ-нің оқытушысы туралы ереже

Положение_преподаватель каз_рус стенд.pdf

2

ҚазҰУ-нің студенті туралы ереже

Положение_студент_каз_рус стенд.pdf

3

Кафеда туралы ереже

Полож.о кафедре.pdf

4 Қызметтік нұсқаулықтар каф.меңгеруш., профессордың, доценттің, оқытушының, кафедра меңгерушінің орынбасарлары.

Должн. инструкции зав.кафедрой.pdf

Долж. инструкции профессор.pdf

Должн. инструкции доцент.pdf

Должн. инструкции ст. преп..pdf

Должн. инструкции зама. зав. каф.pdf

Должн. инструкции зама. зав. каф.pdf