УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 6В12301 – ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық Университеті 

Казахский национальный университет имени аль-Фараби 

Al-Farabi Kazakh National University

 

 

 

6В123 – ҚОҒАМДЫҚ ҚАУІПСІЗДІК

6В123 - ОБЩЕСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

6В123 - PUBLIC SAFETY

 

 

 

6В12301 – ҚҰҚЫҚ ҚОРҒАУ ҚЫЗМЕТІ БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ ОҚУ ЖОСПАРЫ

учебный план

образовательной программЫ 6В12301 – Правоохранительная деятельность

curriculum

oF educational programs

6В12301 - LAW ENFORCEMENT ACTIVITIES

 

 

 

Oқу мерзімі - 4 жыл

Срок обучения - 4 года

Duration of study – 4 years

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Берілетін дәреже:

Присуждаемая степень:

Degree to award:

«6В12301 – ҚҰҚЫҚ ҚОРҒАУ ҚЫЗМЕТІ» білім беру бағдарламасы бойынша ұлттық қауіпсіздік және әскери іс бакалавры

Бакалавр национальной безопасности и военного дела  

по образовательной программе

«6В12301 – ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»

Bachelor of National Security and Military Affairs
according to the educational program
"6
В12301 - LAW ENFORCEMENT ACTIVITY"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коды

Код

Сode

Пән атаулары/оқу жұмысының түрлері

Наименования дисциплин/ видов учебной работы

Names оf disciplines/other educational activities

Кредит саны

Кредиты

Credits

 

Всего часов 

Из них:  

Семестры/Семестры/Semesters

Қорытынды бақылау нысаны/Форма итогового контроля/ Final control form

 

Дәр/Лек/ lec 

 

Практ./ practice 

 

Зерт/Лаб/ lab 

БӨОЖ/ СРОП

БӨЖ/ СРО

I

II

III

IV

V

VI

VII  

 

VIII

Кредит саны/Кредиты/Credits 

 

 

1. Жалпы білім беретін пәндер (ЖБП) циклі/ цикл Общеобразовательных дисциплин (ООД) / General Education Disciplines (GED)

56 

 

1680

 

120

 

370

 

30

 

79 

 

1081 

 

 

 

1)    Міндетті компонент (МК) / ОбязательныЙ компонент (ОК) / Obligatory component (OC) 

51

 

 

1530

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

М-1 Әлеуметтік-мәдени даму модулі/Модуль социально-культурного развития/ Module of social and cultural development

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIK 1101

 

Қазақстанның қазіргі заман тарихы (Мемлекеттік емтихан)/ Cовременная история Казахстана (Государственный экзамен) / Modern history of Kazakhstan (State Examination) 

 

 

5

 

 

 

 

150

 

 

 

 

30

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

7

 

 

 

 

98

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

емтихан/экзамен/exam

 

Fil 2102

Философия/Философия/Philosophy

5

 

150

 

30

 

15

 

 

0

 

7

 

98

 

 

 

5

 

 

 

 

 

емтихан/экзамен/exam

 

 

MSPZ 1103

Әлеуметтік-саясаттану білім модулі/ Модуль социально-политических знаний/ Module of socio-political knowledge (Әлеуметтану/Социология/ Sociology, Саясаттану/ Политология/Political science,

Мәдениеттану/Культурология/ Culture, Психология/ Психология/ Psychology)

 

 

 

 

8

 

 

 

 

240

 

 

 

 

60

 

 

 

 

20

 

 

 

 

0

 

 

 

 

12

 

 

 

 

148

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

емтихан/экзамен/exam

 

 

 

М-2 Инструменталды модуль / Инструментальный модуль /   Instrumental module  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IKT 2104 

 

Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар (ағыл.) / Информационно-коммуникационные технологии (англ.) / Information and Communication Technologies (in  English)

5

 

 

 

 

150

 

 

 

 

15

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

30

 

 

 

 

7

 

 

 

 

98

 

 

 

 

5

 

 

 

 

емтихан/экзамен/exam

 

IYa 1105 

 

Шетел тілі / Иностранный язык / Foreign Language          

 

10

 

300

 

0

 

90

 

0

 

14

 

196

 

5

 

5

 

 

 

 

 

 

емтихан/экзамен/exam

 

K(R)Ya 1106  

 

Қазақ (орыс) тілі / Казахский (русский) язык / Kazakh (Russian) Language

 

10

 

 

300

 

 

0

 

 

90

 

 

0

 

 

14

 

 

196

5

5

 

 

 

 

 

 

емтихан/экзамен/exam

 

 

 

М-3 Дене шынықтыру модулі/Модуль физической культуры /Module Physical Training

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FK 1107

 

Дене шынықтыру/ Физическая культура / Physical Training

 

 

8

 

 

240

 

 

0

 

 

 

80

 

 

0

 

 

11

 

 

149

2

2

2

2

 

 

 

 

 

2)       ТАҢДАУ КОМПОНЕНТІ/ КОМПОНЕНТ ПО ВЫБОРУ/ ELECTIVE COMPONENT  

 

5

 

150

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AFS

1108

Әл-Фараби және қазіргі заман /

Аль-Фараби и современность /

Al-Farabi and modernity

5

 

 

 

 

 

 

 

 

150

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

 

 

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

98

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

емтихан/экзамен/exam

 

РОРК 1108 

Жемқорлыққа қарсы іс-қимылдың құқықтық негіздері /Правовые основы противодействия коррупции/ Legal bases of corruption control 

EBZh 1108

Экология және адам тіршілігінің қауіпсіздігі / Экология и безопасность жизнедеятельности человека / Ecology and Human Life Safety

Pre 1108

Кәсіпкерлік/Предпринимательство/ Entrepreneurship

 

2. Базалық пәндер (БП) циклі/ цикл Базовых дисциплин (БД) / Core Disciplines(CD)

 

112

 

3360

 

285

 

690

 

45

 

 

157 

 

2183 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1)       ЖОҒАРЫ ОҚУ ОРНЫ КОМПОНЕНТІ /Вузовский компонент/ UNIVERSITY COMPONENT

87

 

2610

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

М-4 Құқық теориясы /Теория права / Theory of Law  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TGP

1201

Мемлекет және құқық теориясы/ Теория государства и права / Theory of state and law

 

6

180

30

30

0

8

112

6

 

 

 

 

 

 

 

емтихан/экзамен/exam

 

PO

1202

Құқық қорғау органдары/ Правоохранительные органы РК/ Law enforcement agencies of Republic of Kazakhstan

 

5

150

15

30

0

7

98

 

5

 

 

 

 

 

 

емтихан/экзамен/exam

 

GP

1203

Азаматтық құқық (жалпы бөлім)/ Гражданское право (общая часть)/ Civil Law of the Republic of Kazakhstan (the general part)

5

150

15

30

0

7

98

 

5

 

 

 

 

 

 

емтихан/экзамен/exam

 

РР 1204

Кәсіби (оқу) практика Профессиональная (учебная)   практика/ Professional (educational) practice

2

 

60

 

0

 

12

 

 

3

 

45

 

 

2

 

 

 

 

 

 

дифсынақ/ дифзачет/graded test

 

М-5 Азаматтық және қылмыстық құқық/   Гражданское и уголовное право/ Civil and criminal law

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GP 2205

Азаматтық құқық (ерекше бөлім)/ Гражданское право (особенная часть)/ Civil Law (special part) 

5

150

30

15

0

7

98

 

 

5

 

 

 

 

 

емтихан/экзамен/exam

UP 2206

Қылмыстық құқық (жалпы бөлім )/Уголовное право (общая часть)/Criminal Law (the general part)

5

150

30

15

0

7

98

 

 

5

 

 

 

 

 

емтихан/экзамен/exam

 

М-6Құқық бұзушылықтардың алдын алу/Профилактика правонарушений/The prevention of offenses 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AP 2207

Әкімшілік құқық/

Административное право /

Administrative Law

5

150

30

15

0

7

98

 

 

5

 

 

 

 

 

емтихан/экзамен/exam

PUP 2208

Қылмыстық құқық бұзушылықтардың алдын алу/ Профилактика уголовных правонарушений/ Prevention of criminal offenses

5

150

30

15

0

7

98

 

 

 

5

 

 

 

 

емтихан/экзамен/exam

 

M-7 Конституциялық негіздер/ Конституционное основы/ Constitutional basics 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KP 2209

Конституциялық құқық / Конституционное право / Constitutional law

5

150

30

15

0

7

98

 

 

5

 

 

 

 

 

емтихан/экзамен/exam

Log 2210

Логика/ Логика/ Logics

3

90

15

15

 

4

56

 

 

 

3

 

 

 

 

емтихан/экзамен/exam

 

М-8 Қауіпсіздіктің негіздері / Основы безопасности / foundations security  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ONB 2211

Ұлттық қауіпсіздіктің негіздері/ Основы национальной безопасности/ Basics of national security

5

150

30

15

0

7

98

 

 

5

 

 

 

 

 

емтихан/экзамен/exam

UIP 2212

Қылмыстық-атқару құқығы/ Уголовно-исполнительное право / Penal law

5

150

30

15

0

7

98

 

 

 

5

 

 

 

 

емтихан/экзамен/exam

 

М-9 Қылмыстық құқық негіздері/ Основы уголовного права/ Basics criminal law  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UP

2213

Қылмыстық құқық (ерекше бөлім )/Уголовное право (особенная часть)/Criminal Law (special part) 

5

150

15

30

0

7

98

 

 

 

5

 

 

 

 

емтихан/экзамен/exam

 

РР 2214

Кәсіби (өндірістік) практика/

Профессиональная (производственная) практика/ Professional (Training) Practice

3

90

0

30

0

4

56

 

 

 

3

 

 

 

 

дифсынақ/ дифзачет/graded test

 

М-10 Заманауи криминология/ Современная криминология/ Modern criminology 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krim 3215

Криминология / Криминология/ Criminology

5

150

30

15

0

7

98

 

 

 

 

5 

 

 

 

емтихан/экзамен/exam

 

PP 3216

Кәсіби (өндірістік) практика/

Профессиональная (производственная) практика/ Professional (Training) Practice

4

120

0

36

0

6

78

 

 

 

 

 

4

 

 

дифсынақ/ дифзачет/graded test

 

М-11 Қазіргі кездегі криминалистика/ Современная криминалистика/ Modern forensics

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kri 4217

Криминалистика/

Криминалистика/

Criminalistics

6

180

15

0

45

8

112

 

 

 

 

 

 

6

 

емтихан/экзамен/exam

 

РР 4218

Кәсіби (өндірістік) практика/

Профессиональная (производственная) практика/ Professional (Training) Practice

8

240

0

72

0

12

156

 

 

 

 

 

 

 

8

дифсынақ/ дифзачет/graded test

2)            ТАҢДАУ КОМПОНЕНТІ/ КОМПОНЕНТ ПО ВЫБОРУ/ ELECTIVE COMPONENT

25

 

750

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

М-12 Құқыққорғау негіздері/ Основы правовой защиты / fundamentals of legal protection

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AP

3219

Адвокаттық құқық / Адвокатское право / Lawyer Law

5

150

30

15

0

7

98

 

 

 

 

5

 

 

 

емтихан/экзамен/exam

OKUP3220

Қылмыстық құқық бұзушылықтарды саралау негіздері/ Основы квалификации уголовных правонарушений/ Basics of qualifying crimes

5

150

30

15

0

7

98

 

 

 

 

5

 

 

 

емтихан/экзамен/exam

PS 3221

Құқықтық статистика/ Правовая статистика/ Legal statistics

5

150

30

15

0

7

98

 

 

 

 

 

5

 

 

емтихан/экзамен/exam

 

М-12 Қаржылық құқықтық қатынастар/Финансовые правоотношения / Financial legal relations

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FP 3219

Қаржы құқығы/

Финансовое право /

Financial Law

5

150

30

15

0

7

98

 

 

 

 

5

 

 

 

емтихан/экзамен/exam

NP 3220

Салық құқығы/

Налоговое право /

Tax Law  

5

150

30

15

0

7

98

 

 

 

 

5

 

 

 

емтихан/экзамен/exam

EP 3221

Экологиялық құқық / Экологическое право / Environmental Law

5

150

30

15

0

7

98

 

 

 

 

 

5

 

 

емтихан/экзамен/exam

 

М-13 Басқарудың құқықтық негіздері/ Правовые основы управления/ legal basis of management 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OUPO3222

Құқық қорғау органдарындағы басқару негіздері / Основы управления в правоохранительных органах / Bases of management in law enforcement agencies and 

5

150

30

15

0

7

98

 

 

 

 

5

 

 

 

емтихан/экзамен/exam

Con 3223

Конфликтология / Конфликтология / Conflictology

5

150

30

15

0

7

98

 

 

 

 

 

5

 

 

емтихан/экзамен/exam

 

M-13 Заңгер әдебі / Этика юриста / Еthics of lawyer  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PEU 3222

Заңгердің кәсіби әдебі/ Профессиональная этика юриста/ Professional ethics of lawyer

5

150

30

15

0

7

98

 

 

 

 

5

 

 

 

емтихан/экзамен/exam

UP 3223

Заң психологиясы/ Юридическая психология/ Legal psychology

5

150

30

15

0

7

98

 

 

 

 

 

5

 

 

емтихан/экзамен/exam

3. бейіндеуші пәндер (бП) циклі/ цикл Профилирующих дисциплин (ПД) / Major Disciplines (MD)

60

 

1800

 

165

 

381

 

0

 

84

 

1170

 

 

 

1)       ЖОҒАРЫ ОҚУ ОРНЫ КОМПОНЕНТІ/ ВУЗОВСКИЙ КОМПОНЕНТ/ UNIVERSITY COMPONENT

40 

 

 

1200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

М-14 Азаматтық процесс/ Гражданский процесс / The civil process

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GPP 3301

Азаматтық іс жүргізу   құқығы/ Гражданское процессуальное право / Civil Procedure Law

5

150

30

15

0

7

98

 

 

 

 

5

 

 

 

емтихан/экзамен/exam

ORD 3302

Жедел-іздестіру қызметі / Оперативно-розыскная деятельность / Operational and search activity

5

150

30

15

0

7

98

 

 

 

 

 

5

 

 

емтихан/экзамен/exam

 

М-15 Сараптама және қадағалау/ Экспертология и надзор/ Еxpertology and supervision 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SE 4303

Сот сараптамасы / Судебная экспертология/ Judicial expertology

5

150

15

30

0

7

98

 

 

 

 

 

 

5

 

емтихан/экзамен/exam

PN 4304

Прокурорлық қадағалау / Прокурорский надзор / Prosecutorial supervision

5

150

30

15

0

7

98

 

 

 

 

 

 

5

 

емтихан/экзамен/exam

 

M-16 Қазіргі кездегі соттық дәлелдеу/ Современное судебное доказывание/ Modern forensic evidence

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TSD 4305

Сот дәлелдеу теориясы/ Теория судебных доказательств/ Theory of forensic evidence

5

150

30

15

0

7

98

 

 

 

 

 

 

5 

 

емтихан/экзамен/exam

 

PР 4306

Кәсіби (дипломалды) практика/

Профессиональная (преддипломная) практика/ Professional (pre-diploma) practice

4

120

0

36

0

6

78

 

 

 

 

 

 

 

4

дифсынақ/ дифзачет/graded test

 

М-17 Қылмыстық процесс/ Уголовный процесс / Criminal procedure

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UPР 4307

Қылмыстық іс жүргізу   құқығы (жалпы бөлім) /

Уголовно-процессуальное право (общая часть)   /

Criminal Procedure Law (the general part)    

5

150

30

15

0

7

98

 

 

 

 

5

 

 

 

емтихан/экзамен/exam

UPP 4308

Қылмыстық іс жүргізу     құқығы (ерекше бөлім)   /

Уголовно-процессуальное право (особенная часть)   /

Criminal Procedure Law (special part) 

 

6

180

30

30

0

8

112

 

 

 

 

 

6

 

 

емтихан/экзамен/exam

2)       ТАҢДАУ КОМПОНЕНТІ/ КОМПОНЕНТ ПО ВЫБОРУ/ ELECTIVE COMPONENT

20

600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

М-18 Тактикалық дайындық / Тактическая подготовка / Tactical training  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TSP 3309

Арнайы-тактикалық дайындық/ Тактико-специальная подготовка/ Special tactical training

5

150

15

30

0

7

98

 

 

 

 

 

5 

 

 

емтихан/экзамен/exam

PKri 4310

Криминалистика бойынша практикум/ Практикум по криминалистике/ Practicе on Criminalistics

5

150

0

45

0

7

98

 

 

 

 

 

 

5

 

емтихан/экзамен/exam

 

M-18 Іс жүргізу құжаттарын рәсімдеу / Составление процессуальных документов / Compilation of procedure documents

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPD 3309

Қылмыстық іс жүргізу құжаттарын әзірлеу/ Составление уголовно-процессуальных документов / Drafting criminal procedure documents courts

5

150

0

45

0

7

98

 

 

 

 

 

5 

 

 

емтихан/экзамен/exam

 

MRUPPL 4310

Жеке адамға қарсы қылмыстық құқық бұзушылықтарды тергеу әдістемесі/ Методика расследования уголовных правонарушений против личности/ The method of investigation of criminal offenses against the person

5

150

15

30

0

7

98

 

 

 

 

 

 

5

 

емтихан/экзамен/exam

 

 

M-19 Істер бойынша тергеп-тексеру/ Расследование по делам/   Investigation of cases

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SM 4311

Сот медицинасы/ Судебная медицина/ Forensic Medicine

5

150

15

30

0

7

98

 

 

 

 

 

 

5

 

емтихан/экзамен/exam

DRUD4312

Қылмыстық істер бойынша сотқа дейінгі тергеп-тексеру/ Досудебное расследование по уголовным делам/ Pre-Trial Criminal Investigation Pre-Trial Criminal Investigation

5

150

30

15

0

7

98

 

 

 

 

 

 

5

 

емтихан/экзамен/exam

 

M-19 Қылмыс түрлерін заманауи тергеу/ Современное расследование отдельных видов преступлений/Modern investigation of certain types of crimes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MREKUP 4311

 

Экономикалық және сыбайлас-жемқорлық қылмыстық құқық бұзушылықтарын тергеу әдістемесі/ Методика расследования экономических и коррупционных уголовных правонарушений/ The technique of investigation of economic and criminal offences of corruption

 

5

 

150

 

15

 

30

 

0

 

7

 

98

 

 

 

 

 

 

 

5

 

емтихан/экзамен/exam

 

MROVP 4312

 

Жекелеген қылмыс түрлерін тергеу әдістемесі /Методика расследования отдельных видов преступлений/ Methods of investigation of certain types of crimes

 

5

 

150

 

15

 

30

 

0

 

7

 

98

 

 

 

 

 

 

 

5

 

емтихан/экзамен/exam

 

М-20 (ДВО)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DVO

4. ОҚЫТУДЫҢ ҚОСЫМША ТҮРЛЕРІ (ОҚТ) / ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ ОБУЧЕНИЯ (ДВО) /ADDITIONAL TYPES OF TRAINING(ATT)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1)   ТАҢДАУ КОМПОНЕНТІ/ КОМПОНЕНТ ПО ВЫБОРУ/ ELECTIVE COMPONENT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

М-16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IA

5. ҚОРЫТЫНДЫ АТТЕСТАТТАУ / ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ / FINAL ATTESTATION

 

12

 

360

 

0

 

0

 

0

 

25

 

335

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NZDR (P)

1) Диплом жұмысын (жобасын) жазу және қорғау / Написание и защита дипломной работы (проекта) /

Writing and Presentation of Diploma Work (Project) /

Кешенді емтихан тапсыру және дайындау/ Подготовка и сдача комплексного экзамена/ Тhe preparation and delivery of complex examination

12

 

 

360

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

25

 

 

335

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

Барлығы / Итого /Total 

240

7200

555

1476

75

340

4754

31

29

32 

28

30

30

36 

24 

 

                                     

 

 

Одобрено

 

 

 

Член правления - проректор по академическим вопросам / Академиялық мәселелер бойынша проректор - Басқарма мүшесі/ Vice Rector on Academic Affairs - Member of the Board  

 

Ф.Жакыпова/Ф.Жақыпова/F.Zhakypova

 

 

 

 

 

Согласовано

 

 

 

Директор Департамента по академическим вопросам /

Академиялық мәселелер жөніндегі департамент директоры / Director of Academic Affairs Department 

 

Т.Мухитдинова / Т.Мұхитдинова / T.Mukhitdinova

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель службы методической работы / Әдістемелік жұмыс қызметінің жетекшісі / Head of the Methodical Work Service

 

Г. Жакупова / Г. Жакупова / G.Zhakupova

 

Обсуждено и рекомендовано на заседании Ученого Совета юридического факультета / Заң факультеті Ғылыми Кеңесінің мәжілісінде қарастырылып ұсынылған / Discussed and approved at the meeting of the Academic Council of the Faculty of Law

 

 

 

Протокол /Хаттама / Minutes

№_____ «_____»________ 2021

 

Декан юридического факультета / Заң факультетінің деканы / Dean of the Faculty of Law

 

 

Д.Байдельдинов / Д.Байдельдинов /

D. Baydeldynov

 

Председатель метод.совета   факультета/ Факультеттің әдістемелік кеңес төрайымы / The Chairman of the methodical advice of the faculty

 

 

А.Урисбаева/А.Урисбаева/A.Urisbayeva 

 

Заведующий кафедрой / Кафедра меңгерушісі / Head of Department 

 

 

Р.Джансараевa /   Р.Джансараевa / R.Dzhansarayeva                                            

                                                                                                                                      

 

 

Координатор образовательной программы / Білім беру бағдарламасының координаторы / Educational Program Coordinator

 

Ш.Маликова/ Ш.Маликова/ Sh. Malykova

 

 

Разработчики образовательной программы / Білім беру бағдарламасының құрастырушылары / Educational Program Authors 

 

 

Г. Атаханова/ Г.Атаханова / G.Atakhanova

А.Шарипова/ А.Шарипова/ A.Sharypova

Г.Мухамадиева/ Г.Мухамадиева/ G.Mukhamadieva

А.Избасова/А.Избасова/A.Izbasova

 

 

 

Работодатель: должность и место работы/

Жұмыс беруші: лауазымы және жұмыс орны/

Employer: position and place of work