Азимбаева Индира Кайратовна

Название Год издания Оттиск в формате PDF
1.  Translation of Phraseological Units in Abai Kunanbayev’s Poems 2012 1 Translation of Phraseological Units.pdf
 2.  Human’s Anthropological Appearance in Abai Kunanbayev’s Works  2012  2 Humans Anthropological Appearance.pdf
 3.  The assonance in the works of A.Kunanbayev and G.Byron  2013 G.Byron and A.Kunanbayev.pdf
 4.  ABOUT THE TRANSLATION OF FYODOR DOSTOYEVSKY’S NOVELS INTO KAZAKH  2014  Fyodor Dostoyevsky s novels into Kazakh.pdf
 5.  Трудности перевода фразеологизмов (на материале эпопеи М. Ауэзова "Путь Абая")  2014 5 Фразеологизмдерди аударудагы киындыктар .pdf 
 6.  Әлемді шарлаған эпопея  2014  6 Алемди шарлаган эпопея.pdf
 7.  Translation Problems of Phraseological Units: On the Basis of M. Auezov’s Novel "the Way of Abai"  2015  7 Translation problems of phraseological units .p
 8.  Myth in a Paradoxical Context  2015  8 Myth in a Paradoxical Context .pdf
 9.  The Difficulties of Translation of Phraseological Units   2017  9 translation of phraseological units .pdf
10.  "Абай жолы" эпопеясындағы фразеологизмдердің көркемдік әлеуетін аударудағы қиындықтар  2016 10 Абай жолы.pdf
11.  Аудармашының кәсіби құзыреттілігін қалыптастырудың әдістемелік негіздері  2017 11 Аудармашынын касиби .pdf
12.  Фразеологизмдердің этномәдени даралығы және олардың аудармадағы сәйкестігі 2018 12 Фразеологизмдер .pdf
13.  Абайды білмек парыз  2018 13 Абайды билмек парыз .pdf
14.  Абай және Әуезов  2017 14 Абай жане Ауезов Абайтану. 22 том.pdf
15.  Қазақ және ағылшын антропонимдерінің лингво-семантикалық ерекшеліктерін талдау  2020 15 ФРАЗЕОЛОГИЯЛЫК .pdf
16.  Абай және Әуезов 2019 16 Абай .pdf