Преподаватели, опубликовавшие статьи на базе Скопуса

ФИО

ID номер

1

ORAZAKYNKYZY FARIDA

57190442750

2

ALDABEK NURZHAMAL

57190440432

3

MUKHAMETKANHULY NABIZHAN

57209855457

4

KERIMBAEV ERZHAN

57216764181

5

MADIYEV DANIYAR

57209851614

6

KALLIOLA ARDAK

57209857749 

7

DOSSYMBEKOVA RAUAN

57190436372

8

ABDURAKYN NURKHALYK 

57191905739

9 NURZHAYEVA ALINA 57191900636