Магистратура

Мамандық шифры:

7M04225

Мамандығы:

Компьютерлік технологиялар құралдарының сот сараптамасы

Факультеті:

Заң

Бiлiктiлiгі:
  • Ғылыми - педагогикалық бағыт - заң ғылымдарының магистрі
  • Түлектер моделі
  • Міндетті пәндер
  • Элективті пәндер
  • Кәсіби
ON 1
құқық бұзушылық ұғымын түсіндіру, қылмыстық құқық бұзушылықты басқалардан саралау, қылмыстық теріс қылықтың, қылмыстың құрамын анықтау;
қазақстандық заңнама бойынша сот ісін жүргізудің түрлерін түсіндіру, сот ісін жүргізудің әрбір сатысының міндеттерін, дәлелдеу мәнін, іс жүргізу әрекеттерінің түрлерін, олардың негізгі ережелерін түсіну;
қылмыстың криминалистикалық сипаттамасын түсіндіру, материалдық іздерді жинаудың криминалистикалық тәсілдерін меңгеру және қаралатын істердің жағдайын анықтаудағы олардың мүмкіндіктері;
іс жүргізу әрекеттерін жүргізу кезіндегі тактикалық тәсілдердің рөлін, істерді ашу мен тергеудегі қазіргі заманғы криминалистикалық технологиялардың маңызын түсіну;
ҚР-дағы сараптама қызметінің міндеттері мен функциялары, ұйымдастыру принциптеріне сәйкес нормативтік-құқықтық актілерді жүйелеу
кешенді, қайталама және өзге де сараптамалардың іс жүргізу ерекшеліктерін бөліп көрсету;
ON 2
сот сараптамасының ерекше ерекшеліктерін арнайы білімді қолдану нысандарының бірі ретінде және дәлелдемелердің көзі ретінде негіздеу;
компьютерлік технологиялар құралдарына сот сараптамасын тағайындау және жүргізу негіздерін түсіндіру;
компьютерлік технологиялар құралдарына сараптама жүргізу кезінде сот сарапшысының құқықтары мен міндеттеріне баға беру;
сараптамалық қорытындының құрылымын және оның дәлелді мәнін негіздеу;
ON 3
«компьютерлік технологиялар құралдарының сот сараптамасы» білім саласын сот сарапшылығында қалыптастыратын интегративті үрдістерді түсіндіру;
компьютерлік технологиялар құралдарын сараптаудың әдіснамалық негіздерін ашу;
жалпы есептеу желісінің және әрбір желілік құралдың жай-күйін, сатып алудың (сатып алудың) ықтимал орнын түсіндіру, бастапқы конфигурацияға енгізілген өзгерістерді нақтылау (мысалы, қосымша желілік құрылғыларды, серверде немесе жұмыс станцияларында кеңейту құрылғыларын және т.б. қосу;
желілік ресурстың қасиеттері мен сипаттамаларын, сондай-ақ оның архитектурасын түсіндіру;
бағдарламалық қамтамасыз етудің, компоненттердің (бағдарламалық құралдардың) жалпы сипаттамасын түсіндіру;
рұқсат етілмеген қол сұғудан және көшіруден қорғау мүмкіндіктерін (бағдарламалық, аппараттық-бағдарламалық) және т.б. түсіндіру;
ON 4
аппараттық құралдың функционалдық мақсатын, типін (маркасы, моделі), оның техникалық сипаттамалары мен параметрлерін көрсету;
ұсынылған бағдарламалық қамтамасыз етудің нақты бағдарламалық құралдарын (жүйелік немесе қолданбалы) жіктеу;
зерттелетін деректер жинауышында ақпаратты логикалық және физикалық орналастырудың ерекше сипаттамаларын түсіндіру;
ақпаратты тасымалдаушыны пішімдеу және деректерді жазу тәсілдерін түсіндіру;
табылған файлдар мен бағдарламалардың көмегімен жасалған және қаралуы немесе өңделуі мүмкін олардың типін немесе түрлерін анықтау
зерттеуге ұсынылған бағдарламалық қамтамасыз ету құралында деректер қалай енгізілгенін және алынғанын түсіндіру;
ON 5
нақты компьютерлік жүйедегі аппараттық құралдың рөлі мен функционалдық мүмкіндіктерін анықтау;
аппараттық құралдың бастапқы күйін (конфигурациясын, сипаттамаларын) анықтау;
аппараттық құралда типтік (қалыпты) параметрлерден ауытқуларды, оның ішінде физикалық ақауларды анықтау;
аппараттық құралдың пайдалану режимдерін анықтау;
ұсынылған компьютерлік техника жарамды күйде ма және т.б.;
ON 6
ұсынылған аппараттық құралдың бастапқы конфигурациясында функционалдық (тұтынушылық) қасиеттерінің өзгеру себептерін анықтау;
іс-әрекеттер (енгізу, түрлендіру, жою және т.б.) арасындағы себепті байланысты анықтау (мысалы, компьютер жүйесінің жұмысындағы бұзылулар, оның ішінде іркілістер және т.б.);
ақпарат тасығышында белгілі бір деректердің әрекеті немесе операциялары (бұғаттау, түрлендіру, көшіру, жою) тәсілін және қандай жағдайларда жүргізілгенін анықтау;
ақпаратты тасымалдауыштардың қорғаныс дәрежелерін өту белгілерін (немесе рұқсат етілмеген қол жеткізу әрекеттерін) анықтау және т.б.;
зерттелетін деректер жинауышындағы деректердің негізгі атрибутикасын анықтау (осы компьютерлік жүйеде) – файлдардың өлшемдері, деректердің жалпы көлемі, файлдардың аттары мен типтері, оларды құру күндері, өзге де сипаттамалар;
зерттелетін ақпарат тасығышта орналастырылған ақпарат түрін анықтау - мұрағат, алшақтық, жасырын немесе анық ақпарат;
ON 7
компьютерлік жүйенің меншік иесін (пайдаланушысын) анықтау (оның ішінде аттарды, парольдерді, қол жеткізу құқықтарын және т.б.).) ақпарат тасығыштарында бар;
осы компьютерлік құралдан қол жеткізу жүзеге асырылған Интернет мекен-жайын анықтау;
электрондық төлемдерді жүргізу және кредиттік карталар кодтарын пайдалану туралы ақпаратты анықтау;
тексерілетін іске қатысты мәліметтер мен фактілерді қамтитын дербес компьютерде (компьютерлік жүйеде) деректердің болуын анықтау;
ақпаратты тасығыштағы деректердің бастапқы күйін анықтау және т.б.;
ON 8
ғылыми-зерттеу қызметіне, оның ішінде өз бетінше сайланған, теориялық және іс жүзінде маңызы бар, талап етілген сот және тергеу практикасына қатысу;
өзін-өзі оқыту мен оқытуды қажетті ұйымдастыру және іске асыру аспектісінде инновациялық педагогикалық қызметпен айналысу;
компьютерлік технологиялар құралдары жетістіктерінің ғылыми ізденістерін, сараптамалық зерттеулерді жүргізу кезінде пайдалану;
«компьютерлік технологиялар құралдарының сот сараптамасы» саласында жаңа білім құру үшін жобаларды әзірлеу, генерациялау және енгізу;
ON 9
сараптама жүргізу, ғылыми-зерттеу, ғылыми-әдістемелік қызмет нысандары арасындағы өзара байланыс бағасын беру;
сараптама қызметін ұйымдастыру принциптері мен сот сараптамаларын жүргізу құқығына біліктілік куәліктерін беру туралы құқықтық нормалардың арасындағы өзара байланыс, сот сарапшыларын аттестаттаудан мерзімді өту туралы сипаттама беру;
сараптама қызметін ұйымдастыру қағидаттары мен әдістемелерді апробациялау, әдістерді, әдістемелерді валидациялау бойынша құқықтық нормалар арасындағы өзара байланысты түсіндіру;
жаратылыстану-техникалық ғылымдардан (микроэлектроника, жүйелік әкімшілендіру, ақпараттық жүйелер және т.б.) ғылыми білімді интеграциялаудың өзара байланысы мен рөлін және компьютерлік технологиялар құралдарын сараптауды дамыту перспективаларын көрсету;
кешенді сараптамаларды әр түрлі сараптамалық мамандықтар - компьютерлік технологиялар құралдарын сараптау, сот-бухгалтерлік сараптама, құжаттардың техникалық сараптамасы, бейнефонографиялық сараптама саласындағы білімнің интеграциясы ретінде түсіндіру және т.б.;
ON 10
сараптамалық зерттеулердің нәтижелерін бағалау және анықталған ақпаратты талдау мен бағалаудың жалпы әдіснамасына сәйкес тұжырымдау;
компьютерлік технологиялар саласындағы сараптама жүргізу міндеттері мен сарапшының құзыреттілігі арасындағы арақатынасты дәлелдеу;
сараптама жүргізуден жазбаша бас тарту себептерін немесе сарапшының қолдаухатын негіздеу;
қайталама сараптама тағайындау негізділігін анықтау;
ON 11
заң талаптарына және ғылыми-әдістемелік әзірлемелерге сәйкес кезең-кезеңмен зерттеу және қорытындыда қолданылған әдістемелердің нәтижелерін баяндау;
тергеу, сот талқылауы барысында жауап алу кезінде өзінің сараптамалық қорытындыларын негізді түрде дәлелдеу;
ON12
ұжымда жұмыс істеу, ымыраға келу және өз пікірін ұжымның пікірімен сәйкестендіру;
патриоттық, азаматтық және төзімділік қағидаттарына негізделген позитивті коммуникативтік дағдыларды меңгеру;
оқыту аяқталғаннан кейін ақпараттық және білім беру технологиялары негізінде өз білімдерін кеңейтуге қабілетті болу;
көпұлтты және көпмәдениетті ұжымда жұмыс істеуге дайын болу және т.б.
  2017-2020 жылдардағы мәліметтер көрсетілген
  2017-2020 жылдардағы мәліметтер көрсетілген
  2017-2020 жылдардағы мәліметтер көрсетілген