Магистратура

Мамандық шифры:

7M05403

Мамандығы:

Қолданбалы математика және басқару процестері

Факультеті:

Механика-математика

Бiлiктiлiгі:
  • Ғылыми - педагогикалық бағыт - Жаратылыстану ғылымдарының магистрі
  • Түлектер моделі
  • Міндетті пәндер
  • Элективті пәндер
  • Кәсіби
ON1. Дерексіз және сыни ойлау, талдау, синтездеу және өзін-өзі дамытуға дайындық, өзін-өзі жетілдіру, шығармашылық әлеуетті пайдалану қабілетін қалыптастыру.

ON2. Математика, физика, механика, экономика және басқарудың қолданбалы есептерін шешудің тиімді математикалық әдістерін жасау.

ON3. Объектілердің, жүйелердің, процесстер мен технологиялардың математикалық модельдерін құрастыру және оларды математикалық әдістермен зерттеу.

ON4. Жаратылыстану ғылымының қолданбалы есептерін шешудің заманауи әдістерімен жоғары өнімді есептеу техникасының бағдарламалық пакетін жасау, заманауи суперкомпьютерлерді жүргізілетін зерттеулерге қолдану.

ON5. Бағдарламалық қамтамасыз етудің, аспаптық құралдардың жүргізілетін ғылыми-зерттеу жобалардың тақырыптары бойынша алгоритмдерін жасау.

ON6. Ғылыми-техникалық құжаттаманы әзірлеп, ғылыми-техникалық есептерді, шолуларды, шығарылған зерттеулердің нәтижелері туралы жарияланымдарды шығару.

ON7. Қолданбалы математика саласындағы отандық және шетелдік жетістіктерге, заманауи және ғылыми дамуға талдау жасау.

ON8. Қазақстан Республикасының көптілді және көпмәдениетті қоғамында қарым-қатынас жасау және халықаралық алаңда топта жұмыс жасау үшін тілдік және мәдени лингвистикалық білімдерді сауатты пайдалану.

ON9. Ғылымдағы, өндірістегі және экономикадағы математикалық физика мен тиімді басқару әдістерінің заманауи жетістіктерін іске асыру.

ON10. Сандық технологияларды қолдану арқылы жоғары және орта арнаулы оқу орындарында математикалық пәндер сабақтарын өткізу, олардың әдістемелік қамтамасыз етілуін әзірлеу.

ON11. Дифференциалдық теңдеулердің және математикалық физиканың сызықты емес есептерін дөңес талдау мен минимизациялаудың заманауи әдістерімен шешу.

ON12. Жаратылыстану ғылымның қолданбалы есептерін функционалдық талдаудың заманауи және классикалық әдістерімен шешу.
  2017-2020 жылдардағы мәліметтер көрсетілген
  2017-2020 жылдардағы мәліметтер көрсетілген
  2017-2020 жылдардағы мәліметтер көрсетілген