Магистратура

Мамандық шифры:

7M02215

Мамандығы:

Физикалық антропология

Факультеті:

Тарих, археология және этнология

  • Түлектер моделі
  • Міндетті пәндер
  • Элективті пәндер
  • Кәсіби
Білім бағдарламасын бітірген соң магистранттар келесі қабілеттерді менгереді деп күтілуде:
ON1 археологиялық зерттеулер нәтижесінде алынған материалдарды антропометрлік методологияны пайдалана отырып адамның пайда болу мен дамуының негізгі заңдылықтары мен ерекшеліктері мәселелерінің бойынша салааралық зерттеулержүргізу мен анализ жасау.
ON2 Археологиялық және тарихи кезеңдер контекстінде филикалық этникалық анртропологиясының қазіргі мәселелері бойынша ғылыми жобалар дайындау.
ON3 Физикалық антропология, археология және этнография бойынша негізгі бағыттары контекстінде әлем халықтарының антропогенез және этногенез ерекшеліктерің оқып үйрену.
ON4 археологиялық қазба жұмыстарын жүргізудің заманауи әдістерін, теориялық, эксперементтік методтарын пайдалана отырып эспедициялық далалық зерттеулер жүргізу және антропологиялық материалдарын интерпретация жасау.
ON5 компьтерлік бағдарламаларын пайдалана отырып қаңқа сүйектері бойынша адамның алғашқы түрін реконструкция жасау.
ON6 оқу бойынша инновациялық технологияларды пайдалана отырып антропометрия, мәдениеттер антропологиясының әртүрлі сабақтарын жүргізу және жоспарлау.
ОN7 Физикалық антропология, археология бойынша методологиялық негіздерін, оқу және бағалау инструментариялар бағдарламаларын, СРС үшін тапсырмалар әзірлеу.
ОN8 Биологиялық (нәсілдік) ерекшеліктері бойынша ақпарат базасын даярлау, олардың нақты характеристикасы мен локалдық топтарының түрлерін, Еуразия халықтарының генетикалық жақындық дәрежесін, қазақтың антропологиялық ерекшелігінің қалыптасу тарихын көрсету.
ОN9 Отандық және әлемдік ғылымдағы физикалық антропологияның қазіргі жағдайы мен даму келешегін ғылыми тұрғыдан талқылау, жаңа әдістер мен жаңа теориялық табыстарды антропологиялық әртүрліліктің және оны анықтайтын факторларды ескере отырып, антропологияның ғылымдардың интеграциялау перспективасының рөлін көрсету.
ОN10 қазбалар барысында табылған жәдігерлердің салыстырмалы талдауын жүргізу және адамның даму жолын көрсету, адамның нәсіліне ұқсастық пен айырмашылықтардың ерекшеліктерінің себептерін анықтап, олардың таралу себептерін түсіндіру.
ОN11 палеоантропологиялық зерттеулердің бағдарламасын және музей қорларындағы археологиялық материалдар бойынша остеологиялық коллекциясын құрастыру
ОN12 әріптестермен қарым-қатынас орнату, басқару шешімдерін табу, енгізу және іске асыру, өз қызметін ұйымдастыру әдісін меңгеру.
  2017-2020 жылдардағы мәліметтер көрсетілген
  2017-2020 жылдардағы мәліметтер көрсетілген
  2017-2020 жылдардағы мәліметтер көрсетілген