Магистратура

Мамандық шифры:

7M06105

Мамандығы:

Математическое и компьютерное моделирование (РХДУ)

Факультеті:

Механика-математика

  • Түлектер моделі
  • Міндетті пәндер
  • Элективті пәндер
  • Кәсіби
1 Таңдалған салада ғылыми зерттеу тақырыбы бойынша ғылыми-техникалық ақпараттарды жүйелендіру және талдау негізінде пікірлерді, негізделген қорытындылар мен ұсыныстарды беру;
2 оқу үрдісіне енгізу үшін математикалық пәндер бойынша оқу жоспарларын әзірлеу, материалдарды ауызша және жазбаша түрде көрсету;
3 оқу орындарында, кәсіби білім беру ұйымдарында және жоғары оқу орындарында математикалық пәндер мен арнайы пәндерді оқыту;
4 жаратылыстану ғылымының зерттеу мәселелерін шешу үшін түрлі пәндерден алған білімдерін біріктіру;
5 тәуелсіз зерттеу объектісі мен пәнін анықтау үшін қолданбалы математика саласындағы қазіргі ғылыми ұғымдарды және теорияларды сыни бағалайды;
6 классикалық және заманауи модельдеу әдістеріне негізделген табиғи және технологиялық процестерді модельдеу саласындағы тәуелсіз зерттеулер жүргізу;
7 зерттелетін процестерді сипаттау үшін математикалық модельдер құру; математикалық модельдеу нәтижелерінің дәлдігі мен шынайылығын бағалау;
8 Қазіргі заманғы программалау тілдері, жоғары сапалы технологиялар негізінде жаратылыстану ғылымдарын модельдеу саласындағы проблемаларды шешу үшін қолданбалы бағдарламалар пакетін әзірлеу;
9 ғылыми және жобалау қызметтер мәселелерін шешу үшін математикалық әдістерді, және қолданбалы бағдарламалық жүйелерді әзірлеу және қолдану;
10 сандық эксперименттерді жоспарлау және жүргізу, алынған нәтижелерді талдау, зерттелетін объектілердің динамикасы туралы негізделген тұжырымдар мен болжамдар жасау;
11 Адамдар арасындағы қарым-қатынастардағы этикалық және құқықтық нормалар негізінде ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізу, жұмыс сапасы мен нәтижелердің ғылыми дәлдігі үшін жеке жауапкершілікті көтеру;
12 Өзінің білім алу деңгейін объективті бағалау және жаңа біліктілікті қалыптастыру қажеттілігін түсіну, одан әрі кәсіби оқу мен өз деңгейін өсірудің жеке траекториясын қалыптастыру.
  2017-2020 жылдардағы мәліметтер көрсетілген
  2017-2020 жылдардағы мәліметтер көрсетілген
  2017-2020 жылдардағы мәліметтер көрсетілген