Магистратура

Мамандық шифры:

7M03115

Мамандығы:

Аймақтану (шығыс елдері)

Факультеті:

Шығыстану

Бiлiктiлiгі:
  • Ғылыми - педагогикалық бағыт - әлeуметтіқ ғылымдар магистрі
  • Түлектер моделі
  • Міндетті пәндер
  • Элективті пәндер
  • Кәсіби
Берілген ББ тәмамдаған білім алушылардан күтілетін қабілеттер:
1.Аймақтану саласындағы ғылыми проблемаларға дербес зерттеулер жүргізу; психология тұрғысынан өмірлік және кәсіби жағдайларды сыни бағалау, тұлға мен ұжым қызметінің мінез-құлқы мен нәтижелері арасындағы өзара байланысты, Даму ресурстары мен мүмкіндіктерін көру;
2.ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру және жоспарлау, Шығыс елдерін дамытудың аймақтық мәселелерін зерделеуде ғылыми зерттеулер әдістерін тиімді қолдану;
3. қоғамдық және саяси құбылыстардың өзара байланысын түсіндіру, ғылыми зерттеуді жүзеге асыру, шығыс аймақтарындағы саяси, әлеуметтік - экономикалық және этникалық үдерістерді бағалау және түсіндіру;
4.әрбір өңірдің өркениеттік ерекшелігін ескере отырып, шығыс аймақтарындағы саяси және әлеуметтік-экономикалық процестерді, сыртқы саяси стратегияларды, саяси, экономикалық және мәдени жаңғыртуды, этносаяси және конфессияаралық жанжалдарды талдау және болжау кезінде саяси, әлеуметтік, экономикалық және мәдени зерттеулердің әдіснамасын пайдалану;
5. Аймақтану пәндерінің бейіндік аймағы тілінде және ағылшын тілінде оқытудың дәстүрлі және инновациялық білім беру әдістемелері мен технологияларын көрсету;
6. ғылыми сипаттағы мәтіндерді рецензиялау; бейіндік аймақтың ағылшын тілі мен тілінен орыс/қазақ ғылыми мақалаларына, монографияларға аудару және аннотациялау;
7. арнайы пәндерді оқытуды, пән бойынша ғылыми-әдістемелік жұмысты қамтитын жоғары оқу орнында оқу-тәрбие процесін жүзеге асыру бойынша практикалық оқытушылық қызметті ұйымдастыру; педагогикалық практика кезінде бакалавриатта оқу қызметін жүзеге асыру үшін әдістемелік портфолио әзірлеу;
8. жаңа ақпараттық технологияларды, ресурстарды іздеу, сақтау және өңдеу және кәсіби қызметте модельдеу әдістерін қолдану;
9. бейінді аймақ елдерінің экономикалық құрылымын, экономикалық және сыртқы саясатын зерттеуге қатысты талдаудың қолданыстағы әдістемесін сыни бағалау;
10. бейінді аймақтың жаһандық қауіпсіздік жүйесіндегі рөлін негіздеуде және саяси мәдениеттің бейінді аймақ елдерінің этнопсихологиясына әсерін бағалауда сыни талдау, бағалау және синтездеу жүргізу;
11. шығыс аймақтарындағы этностық, демографиялық және көші-қон процестерінің, этносаяси және конфессияаралық қақтығыстардың барысы мен үрдістерін талдау, бейінді аймақта еркін сауда аймағын қалыптастыру перспективаларын болжау;
12. мәселелер мен есептерді, ғылыми мәселенің гипотезасын қалыптастыру, тиісті әдіснаманы таңдау, диссертация тақырыбы бойынша зерттеу кезеңдерін анықтау, ғылыми әдебиетті ағылшын тілінде және бейіндік аймақтың тілінде талдау.
  2017-2020 жылдардағы мәліметтер көрсетілген
  2017-2020 жылдардағы мәліметтер көрсетілген
  2017-2020 жылдардағы мәліметтер көрсетілген