Магистратура

Мамандық шифры:

7M04222

Мамандығы:

Сот филологиялық сараптамасы

Факультеті:

Заң

Бiлiктiлiгі:
  • Ғылыми - педагогикалық бағыт - заң ғылымдарының магистрі
  • Түлектер моделі
  • Міндетті пәндер
  • Элективті пәндер
  • Кәсіби
ON1 құқық бұзушылық ұғымын түсіндіру, қылмыстық құқық бұзушылықты басқалардан саралау, қылмыстық теріс қылықтың, қылмыстың құрамын анықтау;
қазақстандық заңнама бойынша сот ісін жүргізудің түрлерін түсіндіру, сот ісін жүргізудің әрбір сатысының міндеттерін, дәлелдеу пәнін, іс жүргізу әрекеттерінің түрлерін, олардың негізгі ережелерін түсіну;
қылмыстың криминалистикалық сипаттамасын түсіндіру, материалдық іздерді жинаудың криминалистикалық тәсілдерін меңгеру және қаралатын істердің жағдайын анықтаудағы олардың мүмкіндіктері;
іс жүргізу әрекеттерін жүргізу кезіндегі тактикалық тәсілдердің рөлін, істерді ашу мен тергеудегі қазіргі заманғы криминалистикалық технологиялардың маңызын түсіну;
ҚР-дағы сараптама қызметінің міндеттері мен функцияларына, ұйымдастыру принциптеріне сәйкес нормативтік-құқықтық актілерді жүйелеу;
кешенді, қайталама, комиссиялық, қосымша сараптамалардың процесуалдық ерекшеліктерін айқындау;
сараптама жүргізу кезінде сот сарапшысының құқықтары мен міндеттеріне баға беру.
ON2 сот-филологиялық сараптаманы тағайындау және жүргізу негіздерін түсіндіру;
сараптамалық қорытындының құрылымын және оның дәлелдемелік мәнін негіздеу;
«сот филологиялық сараптамалары» білім саласын сот сарапшылығында қалыптастыратын интегративтік үрдістерді түсіндіру.
ON3 сот ісін жүргізу міндеттерін шешу үшін сөйлеу шығармасын көпжақты, кешенді лингвистикалық зерттеудің әдіснамалық принциптерін тұжырымдау;
жеке тұлғаның жеке және әлеуметтік сипаттамаларымен сөйлеу қызметінің өзара байланысын көрсету;
динамикалық сөйлеу коммуникациясы жағдайында мәтіндік бірліктің жұмыс істеуін түсіндіру.
сөйлеу туындысы авторының коммуникативтік ниетін тілдік репрезентациялау тәсілдерін көрсету;
тілдік және жеке тіл мен сөйлеуде өзіндік шектеуді көрсету;
қазіргі лингвистика принциптерін түсіндіру және даулы мәтінді зерттеу кезінде олардың жүзеге асырылуы.
ON4 дискурстың әртүрлі типтерінің бірліктерін қалыптастыру және түсіну механизмдерінің сипаттамасын беру; жағымсыз ақпаратты беру тәсілдерін түсіндіру;
сөйлеу шығармасының мазмұндық-мағыналық және формальды жақтарын лингвистикалық талдау әдістемесін түсіндіру;
сөйлеу шығармасынан коммуниканттар мен мәтіннің пайда болу жағдайлары туралы фактілік және жеке ақпаратты алу әдістемесін түсіндіру;
факт және пікір білдіру туралы пікірлерді ажыратуды түсіндіру;
сөйлеу көріністерінің даралығын тудырған факторлар, сөйлеу көріністерінің салыстырмалы тұрақтылығын түсіндіру.
ON5 сараптама қызметі саласындағы терминологияны қолдану, сараптама жүргізуді қамтамасыз етудің тәсілдері мен құралдарын таңдау;
ақпараттың құпиялылығын, тұтастығын және қол жетімділігін бұзу салдарын түсіну;
тілді дискурсивті талдау әдістерін жіктеу;
іскерлік беделін кемітетін немесе осындай мәліметтердің болмауы сияқты адамдар туралы теріс ақпараттың мазмұны туралы міндеттерді шешу, қорлайтын лексиканың бір немесе бірнеше түріне қатысты сөздердің, сөз тіркестерінің немесе сөз тіркестерінің болуы немесе болмауы туралы міндеттерді шешу;
қандай да бір ұлтқа, конфессияға, нәсілге, конституциялық құрылысты құлатуға үндеулері және т.б. бар сөздерге қатысты қандай да бір дұшпандық немесе зорлық іс-әрекеттерді жүзеге асыруға шақырулары бар пікірлерді анықтау.
ON6 есірткі немесе психотроптық заттарды сату немесе контрабанда немесе пара және т.б. беру туралы қылмыстық ақпаратты қамтитын пікірлерді анықтау.;
дәлелдеу кезінде нақты деректерді анықтауға ықпал ете отырып, мәтіннің авторын идентификациялау міндетін шешу;
мәтін авторының жеке қабілеттерін – жынысы, жасы, мамандығы, психикалық жағдайы және т.б. диагностикалау.
ON7 жарияланым мәтінінің (атауының) маңызды жанрлық, психолингвистік және стилистикалық ерекшеліктерін анықтау;
мақала (мақалалар) мәтінінің композициялық құрылымын, автор қолданған көркем тәсілдерді және олар басылым кейіпкерлерін қалай сипаттайды;
авторлық жалғандық және плагиат дәрежесін анықтау;
ON8 ғылыми-зерттеу қызметіне, оның ішінде өз бетінше таңдалынған, теориялық және іс жүзінде маңызы бар, талап етілген сот және тергеу практикасына қатысу;
өзін-өзі оқыту мен оқытуды қажетті ұйымдастыру және іске асыру аспектісінде инновациялық педагогикалық қызметпен айналысу;
компьютерлік технологиялар құралдары жетістіктерінің ғылыми ізденістерін, сараптамалық зерттеулерді жүргізу кезінде пайдалану;
филологиялық сараптама саласында жаңа білім құру үшін жобаларды әзірлеу, жасау және енгізу.
ON9 сараптама жүргізу, ғылыми-зерттеу, ғылыми-әдістемелік қызмет нысандары арасындағы өзара байланыс бағасын беру;
сараптама қызметін ұйымдастыру қағидаттары мен сот сараптамаларын жүргізу құқығына біліктілік куәліктерін беру, сот сарапшыларын аттестаттаудан кезең-кезеңмен өту туралы құқықтық нормалар арасындағы өзара байланыс туралы қорытынды жасау;
сараптама қызметін ұйымдастыру қағидаттары мен әдістемелерді апробациялау, әдістерді, әдістемелерді валидациялау бойынша құқықтық нормалар арасындағы өзара байланысты түсіндіру;
шекаралық лингвистикалық бағыттар арасындағы өзара байланысты көрсету: когнитивті лингвистика (стратегия ұғымына, дискурстің макро және микроқұрылымына негізделген), коммуникативтік лингвистика (өзара байланысты сипаттамалар кешені ретінде қарастырылатын және қабылданатын мәтінді), тілдің функционалдық-коммуникативтік сипаттауы, сот филологиялық сараптама мәселелерін шешу кезінде сот сараптамасы теориясының ғылыми ережелері;
бағалау пікірлерінің конфликтогендік аспектісін талдау және оларды зерттеу мәселелері.
ON10 сөйлеу көріністерін талдау мен бағалаудың жалпы әдіснамасына сәйкес сараптамалық зерттеулердің нәтижелерін бағалау және қорытынды тұжырымдау;
сарапшы-филологтың шешілетін міндеттері мен құзыреттілігі арасындағы арақатынасты дәлелдеу;
сараптама жүргізуден жазбаша бас тартуды және сарапшының өтінішін негіздеу;
филологияны, лингвистиканы қоса алғанда, түрлі сараптамалық мамандықтар білімінің интеграциясы ретінде кешенді психофилологиялық, психофизиологиялық, фоноскопиялық сараптамаларды интерпретациялау;
қайта филологиялық сараптама тағайындау негізділігін анықтау.
ON11 кезең-кезеңмен зерттеу нәтижелерін және қорытындыда қолданылған әдістемелерді баяндау;
тергеу, сот талқылауы барысында жауап алу кезінде өзінің сараптамалық қорытындыларын негізді түрде дәлелдеуге.
ON12 командада жұмыс істеу, ымыраға келу және өз пікірін ұжымның пікірімен сәйкестендіру; патриотизм, азаматтық және төзімділік қағидаттарына негізделген позитивті коммуникативтік дағдыларды меңгеру;
оқу бағдарламасын аяқтағаннан кейін өзін-өзі оқытуға, ақпараттық және білім беру технологиялары негізінде өз білімін кеңейтуге қабілетті болу;
көп ұлтты және көпмәдениетті ұжымда жұмыс істеуге дайын болу.
  2017-2020 жылдардағы мәліметтер көрсетілген
  2017-2020 жылдардағы мәліметтер көрсетілген
  2017-2020 жылдардағы мәліметтер көрсетілген