Магистратура

Мамандық шифры:

7M05103

Мамандығы:

Биофизика

Факультеті:

Биология және биотехнология

  • Түлектер моделі
  • Міндетті пәндер
  • Элективті пәндер
  • Кәсіби
ON1. Тірі жүйелердің тіршілік әрекеттері мен процестердің белгілі биологиялық және биофизикалық заңдылықтарын түсіндіре білу, оларды қалыптастыру, жүзеге асыру және дамыту механизмдерін талдау;
ON 2. Биофизикалық, химиялық және физиологиялық үдерістер арасындағы өзара байланысты анықтау үшін математикалық талдау әдістерін қолдана отырып, зертханалық эксперименттердің көмегімен әртүрлі биологиялық процестерді, құбылыстарды зерттеу және зерттеу әдістерін меңгеру;
ON 3. Адам ағзасының жүйелерін зерттеу үшін қолданылатын қазіргі заманғы аппаратураны әзірлеу мен апробациялауға қатысу және биофизикалық зерттеулердің заманауи әдістемелерін меңгеру қабілетін көрсету;
ON 4. Эксперименттік зерттеулер жүргізу, зерттелетін биологиялық процестер мен құбылыстар саласындағы биофизикалық теориялар мен әдістерді жетілдіру және әзірлеу;
ON 5. Әртүрлі күрделілік деңгейіндегі тірі организмдердегі зерттелетін құбылыстардың механизмдерін түсіндіру негізінде жатқан теорияларды түсіндіру және талдау;
ON 6. Ғылыми-техникалық ақпаратты іздеуді өз бетінше жүзеге асыру, ғылыми ақпаратты талдау және қорытуды жүргізу, сондай-ақ мақсаттарды тұжырымдауға және өз зерттеулерінде оған қол жеткізу жолдарын таңдауды айқындауға қабілетті болу;
ON 7. Қоғам дамуының қазақстандық моделінің табысқа жету факторларын жинақтау және жеке зерттеулерді ұйымдастыру үшін ғылыми-тарихи және философиялық білімді еркін түсіндіру және шығармашылықпен қолдану;
ON 8. Тәжірибелік зерттеулер жүргізуге, сондай-ақ олардың нәтижелерін практикалық пайдалану және енгізу бойынша жұмысқа қатысу.
ON 9. Өз бетінше зерттеу жүргізу әдістерін меңгеру, ғылыми жарияланымның нәтижелерін түсіндіруді жүзеге асыру, сондай-ақ оларды магистрлік диссертация түрінде қорғауға шығару.
ON 10. Кәсіби мақсаттарға жету үшін әріптестермен тиімді ынтымақтастық құру және тұлғаның шығармашылық қабілеттерін ашу үшін жағдай жасай білу;
ON 11. Жоғары рейтингті халықаралық ғылыми басылымдарда осы ғылыми жұмыстарды жариялау үшін қажетті ғылыми-техникалық құжаттар мен есептерді дайындауды жүзеге асыру;
ON 12. Өзінің жоғары бәсекелестік қабілетін қамтамасыз ете отырып, нақты саладағы қызметті жүзеге асыру және өзінің кәсіби өсуі мен дамуының траекториясын құру кезінде өзіндік ерекшелігі мен шығармашылық ойлауын көрсете білу.
  2017-2020 жылдардағы мәліметтер көрсетілген
  2017-2020 жылдардағы мәліметтер көрсетілген
  2017-2020 жылдардағы мәліметтер көрсетілген