Магистратура

Мамандық шифры:

7M02202

Мамандығы:

Философия

Факультеті:

Философия және саясаттану

Бiлiктiлiгі:
  • Бiрiншi жоғары бiлiм - гуманитарлық ғылымдар магистрі
  • Түлектер моделі
  • Міндетті пәндер
  • Элективті пәндер
  • Кәсіби
ON1. зерттеу контексті аясында қазіргі әлемдік және қазақстандық философия саласындағы жаңа ғылыми тұжырымдамалар мен теорияларды түсіндіру, талдау және сыни бағалау;
ON2. жаңа және бейтаныс контекстерде әлеуметтік практиканың өзекті мәселелерін шешу үшін философия саласындағы іргелі және қазіргі заманғы білімді қолдану;
ON3. мақсаты мен міндеттерін өз бетінше анықтау, объект табиғатына және философия саласындағы ғылыми бағыттың әдіснамасына сәйкес дербес зерттеудің әдістері мен тәсілдері жүйесін таңдауды дұрыс жүзеге асыру және әзірленген жоспар негізінде ғылыми зерттеуді жүзеге асыру;
ON4. академиялық этиканың барлық принциптерін сақтай отырып, зерттеу қызметін жүзеге асыру және ғылыми жұмыстың мақсаттары, құралдары, нәтижелері үшін, сапасын бағалай отырып, жеке жауапкершілікті түсіну;
ON5. Әлеуметтік және жеке шынайылықты талдау және оны қайта құру әдістерін білу негізінде іргелі және қолданбалы зерттеу жобаларын жоспарлау және жүзеге асыру;
ON6. өз мамандығының бағыты бойынша сараптамалық және талдау жұмыстарын жүргізу және оның қорытындыларын талаптарға сәйкес рәсімделген есептер түрінде ұсыну;
ON7. гуманитарлық бағыттағы ғылыми білімді білім беру үрдісінің тәжірибесіне біріктіру, күрделі мәселелерді шешу және толық емес немесе шектеулі ақпарат негізінде осы пайымдаулар мен білімді қолдану үшін этикалық және әлеуметтік жауапкершілікті ескере отырып ,ой түйіндеу;
ON8. әлеуметтік-гуманитарлық зерттеулер әдіснамасы саласында алынған терең білімді тәжірибелік түрде қолдану негізінде түрлі қоғамдық, коммерциялық және үкіметтік ұйымдар мен қорларда ұйымдастыру және үйлестірілген ақпараттық жұмысты жүзеге асыру;
ON9. зерттеу және жобалау жұмыстарын ұйымдастыруда және дербес басқару шешімдерін қабылдауда философия саласында алынған тұжырымдамалық және әдіснамалық білімді іс жүзінде пайдалану;
ON10. өзінің кәсіби, ғылыми және ғылыми-педагогикалық қызметін жобалау және жүзеге асыру;
ON11. инновациялық және ақпараттық технологияларды пайдалана отырып, жоғары мектептің педагогикалық қызметінде іргелі және қазіргі заманғы білім мен философиялық зерттеулердің әдіснамасын қолдану;
ON12. өз бетінше ғылыми зерттеу нәтижелерін таңдап алған салада презентация, баяндамалар, мақалалар және мамандар мен маман емес мамандар үшін диссертация түрінде ұсыну.
  2017-2020 жылдардағы мәліметтер көрсетілген
  2017-2020 жылдардағы мәліметтер көрсетілген
  2017-2020 жылдардағы мәліметтер көрсетілген