Магистратура

Мамандық шифры:

7M03120

Мамандығы:

Діннің психологиясы және әлеуметтануы

Факультеті:

Философия және саясаттану

Бiлiктiлiгі:
  • Ғылыми - педагогикалық бағыт - әлеуметтік ғылымдар магистрі
  • Түлектер моделі
  • Міндетті пәндер
  • Элективті пәндер
  • Кәсіби
ON 1. Тұлға мен топтың діни санасы мен өзіндік санасының психологиялық негіздері туралы білімді ғылыми білімді жүйелеу және түсіндіру
ON 2. Қоғамдағы діннің, діни институттарды, діни өмірдің әлеуметтік феномендерінің рөлін түсіндіретін әлеуметтанулық бағыттарды талдау
ON 3. Дін әлеуметтануы саласындағы өзекті мәселелерді, діни институттардың қалыптасуына мәдени, экономикалық, саяси факторлардың әсер ету ықпалын талдау және сыни тұрғыдан бағалау
ON 4. Әлеуметтік өмірдің діни аспектілері туралы әлеуметтанулық зерттеулерді жоспарлау мен жүргізу, сәйкес келетін әлеуметтанулық бағыттарды қолдану, қазақстандық қоғамдағы діннің рөлін талдау нәтижесінде алынған мәліметтерді саралау
ON 5. Дін психологясы мен әлеуметтануы саласында өз бетімен аналитикалық және эксперттік іс-әрекетті жүзеге асыру
ON 6. Психологиядық мағлұматтарды жинақтау, психологиялық көмектің тактикасын таңдау, ғылыми психологияық зерттеу бойынша өз бетімен зерттеулерді жүргізу
ON 7. Ғылыми зерттеудің мақсаты мен міндеттерін анықтау, қажетті әдіснаманы таңдау, зерттеу кезеңдерін анықтау және алынған мәліметтерді талдау
ON 8. Дін психологиясы мен әлеуметтануы саласы аясында эксперименталдық мағлұматтарды теориялық бағыттармен талдау, өңдеу және синтездеу
ON 9. Тұлға құрылымындағы психологиялық факторладың (діни сәйкестілік) рөлін кешенді бағалау және клиенттің (жеке адам, топ, ұйым) тапсырысы бойынша кеңес беру
ON 10. Ғылыми презентация мен қорғау бойынша нәтижелер мен қорытындыларды дәлелді түрде ұсыну
ON 11. Психологтың кәсіби этикасыа сәйкес туындайтын кәсіби мәселелерді шешеу
ON 12. Қоғамда нақты және толератты өзара байланысқа түсу, ғылыми мәселелерді шешуде әлеуметтік қатынасқа түсу және серіктестікке дайын болу
  2017-2020 жылдардағы мәліметтер көрсетілген
  2017-2020 жылдардағы мәліметтер көрсетілген
  2017-2020 жылдардағы мәліметтер көрсетілген