Магистратура

Мамандық шифры:

7M03118

Мамандығы:

Тұлға және ұйымдастырушылық психология

Факультеті:

Философия және саясаттану

Бiлiктiлiгі:
  • Ғылыми - педагогикалық бағыт - әлеуметтік ғылымдар магистрі
  • Түлектер моделі
  • Міндетті пәндер
  • Элективті пәндер
  • Кәсіби
ON 1. Психологияның теоретикалық-әдіснамалық негіздерін, ұйымдастырушылық психология саласындағы психологиялық диагностика, кеңес беру, коррекция, психологиялық алдын алу және ұйымдастырушылық-басқару жұмысының қағидаларын біртұтас елестетуді көрсету
ON 2. Психологияның концепциялары мен бағыттарын, кәсіби психологиялық іс-әрекеттің этикалық және нормативтік-құқықтық негіздерін біріктіру
ON 3. Психологиялық бағыттарды, психологиялық мектептерді, әдістер мен тәсілдерді психологияның заманауи психологиялық бағыттарының өзекті міндеттерімен және даму перспективаларымен ара қатынастыра пайдалану
ON 4. Ғылыми-педагогикалық және кәсіби іс-әрекет аясында қолданбалы сұрақтарды шешуде заманауи психологиялық білімдерді, әдістерді, тәсілдерді және технологияларды қолдану
ON 5. Денсаулық сақтау, білім беру ұйымдарында, өндірісте, мемлекеттік және жеке кәсіпорындардың кадрлық бөлімшелерінде, спорттық ұйымдарда психологиялық қызметтің жұмысын ұйымдастыру және жүзеге асыру
ON 6. Психологиялық мәліметтерде жинау, психологиялық көмектің сәйкес тактикаларын анықтау, ғылыми психологиялық зерттеулер саласында өзіндік ерекше жобаларды құрастыру және жүзеге асыру
ON 7. Психология саласында талдау және сараптамалық іс-әрекетті жүзеге асыру
ON 8. Ғылыми-психологиялық ақпаратты өңдеу, талдау, жинақтау, интерпретациялау
ON 9. Ғылыми-зерттеу ісәрекетінің нәтижелерін диссертациялық зерттеу түрінде, сонымен қатар аудиторияларға және өзі қызмет ететін мақсаттарға сай форма мен стильдерде дәйекті таныстыру
ON 10. Мәселелердің шешімін табу, өзінің жұмысын және әріптестерінің жұмыстарын бағалау және объективті сипаттау
ON 11. Қандай да бір әдістердің, тәсілдердің, технологиялардың, психологиялық бағдарламалардың ғылыми-педагогикалық іс-әрекеттің мақсаттары мен міндеттеріне, сонымен қатар клиенттердің (жеке адамдардың, бөлімшелердің, ұйымдардың) тапсырыстарына сай қолданылуын жүзеге асыру
ON 12. Әріптестермен тиімді кәсіби қарым-қатынас орнату, көп бейінді кәсіби командада жұмыс істей білу және супервизия жүргізу
  2017-2020 жылдардағы мәліметтер көрсетілген
  2017-2020 жылдардағы мәліметтер көрсетілген
  2017-2020 жылдардағы мәліметтер көрсетілген