Магистратура

Мамандық шифры:

7M03102

Мамандығы:

Еңбек әлеуметтануы және HR басқару

Факультеті:

Философия және саясаттану

Бiлiктiлiгі:
  • Ғылыми - педагогикалық бағыт - әлеуметтік ғылымдар магистрі
  • Түлектер моделі
  • Міндетті пәндер
  • Элективті пәндер
  • Кәсіби
1. әлеуметтік-экономикалық құбылыстарды интерпретациялау үшін социологиялық теорияларды синтездеу, әлеуметтік-экономикалық процестердің жағдайы туралы эмпирикалық деректерді алудың статистикалық әдістері мен әдістемелік тәсілдерін пайдалана отырып, әлеуметтік өлшеу рәсімдерін қолдану, Кадрлық стратегияны белсенді әзірлеу үшін нормативтік-құқықтық база саласындағы білімді пайдалану, басшының персоналмен байланысты міндеттерін бағалау;
2. ұйымның еңбек әлеуетінің өзгеруін жоспарлау және болжау, кадрлармен қамтамасыз етілу жағдайына баға беру, персоналды басқару саласындағы кәсіби қызметте ғылымтану және әдіснамалық білімдерді шығармашылықпен қолдану, ұйымда персоналды басқарудың қазіргі заманғы проблемаларын кешенді талдау және ұйымды және оның персоналын басқарудың өзара байланысы;
3. шешім қабылдауда, топтық көшбасшылықта, ауызша және жазбаша қарым-қатынаста, сыни ойлауда, проблемаларды шешуде, жоспарлау мен командалық жұмыста жоғары құзыреттілікті көрсететін мінез-құлық пен өнімділікті талдау, персоналды басқару саласындағы функциялар мен операциялар мен ұйымдастырушылық стратегиялар, құрылымдар мен мәдениет арасындағы байланысты бағалау;
4. экономиканың түрлі салаларында әлеуметтік процестерді тиімді басқарудың модельдері мен стратегияларын әзірлеу, бизнес-жобаларды әлеуметтік сүйемелдеудің ерекшелігін түсіну; бизнестің әлеуметтік жауапкершілігін арттыру технологиялары бар корпоративтік әлеуметтік бағдарламалар әзірлеу;
5. персоналды басқарудың қазіргі заманғы технологияларын пайдалану және өзінің кәсіби қызметінде тиімді жүзеге асыру, ұйымдағы жайлы моральдық-психологиялық климатты қалыптастыру және қолдау және тиімді ұйымдастыру мәдениетін қалыптастыру;
6. заманауи ұйымдағы адамдар мен топтардың ұйымдастырушылық мінез-құлқының ерекшеліктерін диагностикалау, сондай-ақ қазіргі жағдайда ұйымдастырушылық мінез-құлқының бейімделу және жетілдіру бойынша жұмыстарды бағалау, басқа адамдармен және ұйымдармен нәтижелі өзара іс-қимылды моделдеу;
7. ұйымның тік және көлденең құрылымдарын талдау, нақты кейсті талдау кезінде ұйымның және өзін-өзі ұйымдастырудың, менеджерлік қызметтің негізгі элементтерін жобалау, жанжалды талдау мен шешудің негізгі әдістерін пайдалану, қақтығыс алдындағы жағдай кезеңінде алдын алуға қабілетті қақтығыстарды басқару бойынша алгоритмдерді әзірлеу;
8. ұйымдар мен персоналдың әлеуметтік даму үрдістерін анықтау және талдау, коммерциялық ұйымдардағы әлеуметтік тәуекелдер мен дисфункцияларды диагностикалау және төмендету, бизнес-сектордағы әлеуметтік өзгерістерді жобалау және болжау, қызметкерлерді әлеуметтік қамтамасыз етудің корпоративтік бағдарламаларын әзірлеу және кадр саясатының міндеттерін шешу;
9. ұйымның қызмет етуінің әртүрлі аспектілерін зерттеудің теориялық тәсілдерін пайдалана отырып, ұйымдардың қызмет етуінің әлеуметтік және әлеуметтік-психологиялық мәселелерін талдау, мәдениетаралық және мәдениетаралық көшбасшылықтың маңыздылығын, сондай-ақ әр түрлі әлеуметтік, этикалық проблемалар мен әртүрлілік проблемаларына сезімталдықты бағалау;
10. әлеуметтік диагностика және мониторинг әдістерін, әлеуетті тәуекелдерді ескере отырып, бизнес-ортада әлеуметтік процестерді жобалау және болжау технологияларын пайдалану, ұйымдық-басқару міндеттерін қою және шешу үшін, оның ішінде тікелей қызмет саласынан тыс жерлерде тұрған зерттеу жобаларын әзірлеу;
11. қазіргі заманғы әлеуметтік және экономикалық процестерді талдау және болжау үшін негізгі теориялық модельдерді, сандық және сапалық әдістерді қолдана отырып, қазақстандық нарықтардың әлеуметтік зерттеу дизайнын жобалау;
12. зерттеу тақырыбы бойынша ақпаратты жинау, өңдеу, талдау және жүйелеу жүргізу, әлеуметтік-еңбек қатынастарының өзекті мәселелері бойынша шолу, ғылыми есеп және ғылыми жарияланымдар дайындау, әлеуметтік-еңбек қатынастарын талдау үшін әлеуметтік жауапкершілікті іске асырудың тиімді тетіктерін және социология әдістерін анықтаудың негізгі әдіснамалық тәсілдерін қолдану.
  2017-2020 жылдардағы мәліметтер көрсетілген
  2017-2020 жылдардағы мәліметтер көрсетілген
  2017-2020 жылдардағы мәліметтер көрсетілген