Магистратура

Мамандық шифры:

7M03101

Мамандығы:

Әлеуметтану

Факультеті:

Философия және саясаттану

Бiлiктiлiгі:
  • Ғылыми - педагогикалық бағыт - әлеуметтік ғылымдар магистрі
  • Түлектер моделі
  • Міндетті пәндер
  • Элективті пәндер
  • Кәсіби
1. Демографиялық құбылыстарды түсіндіруге арналған социологиялық теорияларды синтездеу, әлеуметтік-демографиялық үдерістердің жай-күйі туралы эмпирикалық деректерді алудың статистикалық әдістерін және әдіснамалық әдістерін қолдана отырып, әлеуметтік өлшеу рәсімдерін қолдану;
2. Демографиялық ақпаратты жинаудың ғылыми әдістерін қолдануға, геоақпараттық әдістерді қолдануға, әлеуметтік-демографиялық үдерістерді зерттеу дизайнын бағалауға, теңсіздіктің әлеуметтік мәселелерін бағалауда шығармашылық ойлау мен маманның жеке ұстанымын қалыптастыруға, жастардың және қоғамның құндылыққа бағдарлануын бағалау үшін математикалық модельдеуді қолдануға;
3. әлеуметтік құрылымдар мен демографиялық өзгерістер туралы ішкі және сыртқы статистиканы талдау және түсіндіру, социологиялық көрсеткіштердің үрдістерін анықтау үшін қолданбалы бағдарламалар пакеттерін (SPSS, Stata) қолдану арқылы демографиялық деректерді статистикалық талдауды жүргізу;
4. негізгі теориялық модельдерді пайдалана отырып, социологиялық зерттеу жобасын, көші-қон үдерістеріндегі қазіргі үрдістерді талдау және болжаудың сандық және сапалық әдістерін жобалау;
5. жасырын белгілерді пайдалана отырып, үлгілерді жасау және бағалау, есептеулердің нәтижелерін талдау және қорытындыларды негіздеу, ерекше жағдайларда әрекет етуге дайын болу, қабылданған шешімдерге әлеуметтік және этикалық жауапкершілікті көтеру;
6. әлеуметтік теңсіздікті төмендетуге және әлеуметтік әділеттілік қағидатын қамтамасыз етуге ықпал ететін халықтың әлеуметтік-экономикалық жағдайын жақсартуға бағытталған мақсатты бағдарламалардың әлеуметтік көрсеткіштерін әзірлеу және талдау, LatentGold 4.0 статистикалық пакетін қолдана отырып, жасырын сыныптық талдау әдістерін қолдану;
7. қазіргі заманғы әлеуметтік-мәдени шындықты сыни түрде бағалау, жастар қозғалысының тәжірибесін, көшбасшылардың әлеуметтік жауапкершілігін, қазіргі жағдайы мен қалыптасу және даму жолдарын талдау;
8. Қазіргі заманғы қазақстандық қоғамның құндылық-құқықтық құрылымын, әлеуметтік теңсіздіктің этномәдени аспектілерін, кедейшілік пен байлықты, орта тапты әлеуметтанулық зерттеуді және осы құбылыстың кейбір аспектілерін өзіміздің зерттеу әдіснамасын әзірлеуге талдау жасау;
9. Қазіргі заманғы қоғамның құндылық нормалары мен нормаларын зерделеуге қолданылатын ұғымдар мен теориялардың жекелеген ережелерін салыстыру, қолданыстағы демографиялық ақпараттың толықтығы мен сапасын талдау, атап айтқанда, халық санағының және халықтың табиғи қозғалысы туралы деректердің толықтығы нәтижесінде алынған деректердің дұрыстығы деңгейін бағалау;
10. Заманауи әлеуметтік құбылыстар мен процестерді зерттеуге әртүрлі әдіснамалық тәсілдерді, оларды өз зерттеулерінде қолдану мүмкіндігін, зерттеу әдіснамасын әзірлеуді және ғылыми-зерттеу жұмыстарының барысында туындайтын практикалық тапсырмаларды қалыптастыруды жіктеу және салыстыру;
11. Заманауи әлеуметтік саясаттың басымдықтары мен мақсаттарын синтездеу, әлеуметтік-экономикалық тиімділік, тәуекелдерді бағалау, макро- және микро-әлеуметтік, көші-қон құбылыстары мен үрдістерді және олардың әлеуметтік-демографиялық салдарларын болжау критерийлерін ескере отырып, оларға жету жолдарын ұсыну;
12. Жұмыстың жобалық формаларына қатысуға және эмпирикалық ақпараттарды жинауды жоспарлау мен ұйымдастыруды қоса алғанда, тәуелсіз сараптамалық жобаларға қатысуға және заманауи әлеуметтану құралдарын пайдалана отырып, өзіндік түпнұсқа жобаларды іске асыруға, сондай-ақ әріптестер мен ғылыми қоғамдастыққа деректер мен ғылыми жетістіктерді ұсыну.
  2017-2020 жылдардағы мәліметтер көрсетілген
  2017-2020 жылдардағы мәліметтер көрсетілген
  2017-2020 жылдардағы мәліметтер көрсетілген