Докторантура PhD

Мамандық шифры:

8D02202

Мамандығы:

Философия

Факультеті:

Философия және саясаттану

Бiлiктiлiгі:
  • Ғылыми - педагогикалық бағыт - Философия докторы (PhD)
  • Түлектер моделі
  • Міндетті пәндер
  • Элективті пәндер
  • Кәсіби
ON1. Қазіргі заманғы үрдістерді жүйелі түрде интерпретациялау және түрлендіру, дамудың бағыттарымен заңдылықтары, жаһандық және халықаралық шарттар негізінде әлемдік және отандық философияда жетістіктерге жету.;
ON2. ғылыми жалпылауларды жасау және интерпритациялау негізінде жаңа идеяларды генерациялау және философия аясында және ғылыми зерттеу әдістемесінде терең білімдерді шығармашылық түрде қолдану.;
ON3. Өзіндік теориялық және\немесе қолданбалы ғылыми зерттеулерді жүргізу, жоғары деңгейде қарастыру, жаңа идеяларды, тәсілдерді және әдістерді жасауға, өзінің ғылыми қорытындыларын тұжырымдауда құзыретті болуға елеулі үлес қоса білу;
ON4. ғылым мен техниканың тиісті салаларындағы күрделі проблемаларды бағалау, кәсіби және әлеуметтік салада кең ауқымды өзгерістерді жүзеге асыруға бағытталған инновациялық қызметтің нәтижелерін болжау;
ON5.философиялық зерттеудің жаңа әдістерін және пәнаралық зерттеу стратегияларының артықшылықтарын пайдалана отырып, жаңа және күрделі идеяларды сыни талдау, бағалау, синтездеу;
ON6. эксперименттік ғылыми қызмет технологияларын және іргелі және қолданбалы әлеуметтік-гуманитарлық зерттеулерді ұйымдастыру әдістерін меңгеру негізінде сапалы және нәтижелі ғылыми зерттеулер үдерісін жоспарлау, үйлестіру және іске асыру;
ON7. ғылыми білімнің саласындағы сараптамалық бағалау (peer-review) талаптарына сәйкес келетін, ғылыми саланың дамуына үлес қосатын және ғылыми басылымдарда жариялауға лайық сапалы бірегей ғылыми зерттеу жүргізу жолымен жаңа білімді жасау және түсіндіру;

ON8. кәсіби қызметте мәдениет пен қоғамдағы рухани байланыстардың рөлін ашатын теориялық және әдіснамалық принциптерді қолдану және адам мен әлеуметтік әлемнің рухани қатыстылығын жүйелі түсіну, қазақстандық руханият пен мәдениеттегі философиялық дискурсты қолдану;
ON9. өз дәрежесі бойынша тең және кең ғылыми қоғамдастықпен және қоғаммен зерттеудің өзекті мәселелерін талқылау ;
ON10.ғылыми ұжымды басқаруды жүзеге асыру, тұлғааралық және мәдениетаралық коммуникацияны жүзеге асыру, командада өзара іс-қимыл жасау, кәсіби қызметте ынталы және жауапты болу, білім беру процесін жетілдіру үшін кәсіби білімді пайдалану.
ON11. кәсіби мәселелерді шешу, жүйелік талдау принциптерін ұстану негізінде кәсіби міндеттерді, әртүрлі құбылыстарды баяндау және болжау мақсатында үлгілерді құрастыру және қолдана білу, оларға сапалық және сандық талдау жасау–кәсіби міндеттерді шешу қабілетіне ие болу, кәсіби салада басқару қызметі мен ұйымдастырушылық әрекеті дағдысына машықтану, жүйелі талдау принциптерін білу, түрлі құбылыстарды сипаттау және болжау үшін үлгілерді құрып, оларды пайдалана білу, оларға сандық және сапалық талдауды жүзеге асыру
ON12. жоғары ғылыми-педагогикалық деңгейде ғылыми мәліметтерді жүйелеп, жинақтай білу, қазіргі заманғы ғылыми парадигмалар аясында өзекті философиялық бағыттардың ұғымдық-терминологиялық құрылғысын, теориялық-әдіснамалық принциптерін қолдана білу дағдысына ие болу
  2017-2020 жылдардағы мәліметтер көрсетілген
  2017-2020 жылдардағы мәліметтер көрсетілген
  2017-2020 жылдардағы мәліметтер көрсетілген