Докторантура PhD

Мамандық шифры:

8D02201

Мамандығы:

Саяси философия

Факультеті:

Философия және саясаттану

Бiлiктiлiгі:
  • Ғылыми - педагогикалық бағыт - философия докторы (PhD)
  • Түлектер моделі
  • Міндетті пәндер
  • Элективті пәндер
  • Кәсіби
ON1. қазіргі саяси үрдістерді, даму бағыттары мен заңдылықтарын жүйелі түсінуді интерпритациялау және экстраполирациялау;
ON2. саяси философия саласындағы терең білімді кәсіби қызметте интерпретациялау және шығармашылық негізде қолдану, ғылыми жалпылама жасау және жаңа идеяларды генерациялау;
ON3. жаңа идеяларды, тәсілдерді және әдістерді жасауға елеулі үлес қоса отырып, жоғары деңгейде дербес теориялық және/немесе қолданбалы ғылыми зерттеулер мен әдістерді жүзеге асыру;
ON4 әлеуметтік-саяси таным әдіснамасы, демократия және заңдылық теориялары, саясат пен билік философиясының қазіргі тұжырымдамалары ретінде қазіргі заманғы конструктивизм негізінде сыни қазіргі заманғы әлеуметтік саяси процестерді жүзеге асыру;
ON5. философиялық зерттеудің жаңа әдістерін және пәнаралық зерттеу стратегияларының артықшылықтарын пайдалана отырып, жаңа және күрделі идеяларды сыни талдау, бағалау, синтездеу;
ON6. қазіргі саяси ғылымның ұғымдары мен тәсілдерін пайдалана отырып, іргелі және қолданбалы зерттеулер дағдыларын меңгеру негізінде сапалы және нәтижелі ғылыми әдістердің процесін жоспарлау, үйлестіру және іске асыру;
ON7. ғылыми білімнің саласындағы сараптамалық бағалау (peer-review) талаптарына сәйкес келетін, ғылыми саланың дамуына үлес қосатын және ғылыми басылымдарда жариялауға лайық сапалы бірегей ғылыми зерттеу жүргізу жолымен жаңа білімді жасау және түсіндіру;
ON8. кәсіби қызметте заманауи саяси рефлексия рөлін ашатын теориялық және әдіснамалық принциптерді қолдану. және саяси өмірді философиялық ұғыну.
ON9. институционалдық реформалау, әлеуметтік-экономикалық және әлеуметтік-саяси процестерді болжау, Білім қоғамының қалыптасу заңдылықтарын талдау, саяси ғылымдардың әдіснамасы және т. б. сияқты салаларда ғылыми және қолданбалы міндеттерді шешетін пәнаралық ұжымдарда басшылықты жүзеге асыру;
ON10. кәсіби мәселелерді шешу, жүйелік талдау принциптерін ұстану негізінде кәсіби міндеттерді, әртүрлі құбылыстарды баяндау және болжау мақсатында үлгілерді құрастыру және қолдана білу, оларға сапалық және сандық талдау жасау–кәсіби міндеттерді шешу қабілетіне ие болу, кәсіби салада басқару қызметі мен ұйымдастырушылық әрекеті дағдысына машықтану, жүйелі талдау принциптерін білу, түрлі құбылыстарды сипаттау және болжау үшін үлгілерді құрып, оларды пайдалана білу, оларға сандық және сапалық талдауды жүзеге асыру
ON11. өз дәрежесі бойынша тең және кең ғылыми қоғамдастықпен және қоғаммен зерттеудің өзекті мәселелерін талқылау;
ON12. жоғары ғылыми-педагогикалық деңгейде ғылыми мәліметтерді жүйелеп, жинақтай білу, қазіргі заманғы ғылыми парадигмалар аясында өзекті философиялық бағыттардың ұғымдық-терминологиялық құрылғысын, теориялық-әдіснамалық принциптерін қолдана білу дағдысына ие болу.
  2017-2020 жылдардағы мәліметтер көрсетілген
  2017-2020 жылдардағы мәліметтер көрсетілген
  2017-2020 жылдардағы мәліметтер көрсетілген