Докторантура PhD

Мамандық шифры:

8D02203

Мамандығы:

Дінтану

Факультеті:

Философия және саясаттану

Бiлiктiлiгі:
  • Ғылыми - педагогикалық бағыт - Философия докторы (PhD)
  • Түлектер моделі
  • Міндетті пәндер
  • Элективті пәндер
  • Кәсіби
1. Кәсіби қызметтегі қазіргі заманғы ғылыми парадигмалар аясында дінтану саласындағы жаңа зерттеулердің ғылыми бағыттары мен тұжырымдамаларын, гуманитарлық білімнің қазіргі заманғы әдіснамасы негіздерін және діни және антропологиялық мәселелердің ерекшеліктерін, заманауи әлемнің әлеуметтік-мәдени жағдайындағы үдерістер мен құбылыстардың ерекшеліктерін жүйелеу және түсіндіру;
2. Заманауи ғылыми жетістіктерге сыни талдау және бағалау жүргізу, ғылыми және практикалық мәселелерді шешуде, оның ішінде пәнаралық бағыттарда жаңа идеяларды қалыптастыру;
3. Қазақстандық қоғамның ортақ азаматтық сәйкестігін нығайту, Қазақстан халықтарының этникалық және мәдени әртүрлілігін сақтау мақсатында мемлекеттік ұйымдардағы діни бірлестіктермен байланыс бөлімшелерінде қызметін ұйымдастыру және басқару; Этникааралық, конфессияаралық келісімді қамтамасыз етуге, этносаралық қатынастарды үйлестіруге, этникалық және діни негізде жанжалдарды болдырмауға бағытталған іс-шараларды жүзеге асырады;
5. Дінтану саласындағы ғылыми және білім беру мәселелерін шешу үшін Қазақстан және халықаралық зерттеу топтарының жұмысына қатысу;
6. Сыни ойлауға негізделген білім беру технологиялары мен оқыту әдістерін пайдаланатын жоғары оқу орындарында дінтану сабақтарын өткізу және сабақтан тыс жұмыс жүргізу бойынша оқу материалдарын әзірлеу;
7. Дінтану саласындағы өзекті мәселелер бойынша діни зерттеулердің білікті тұжырымдарын, халықаралық және шетелдік зерттеулер тәжірибесін ескере отырып, діни зерттеулерді сараптауды, алдын-ала болжам жасауды және ұсыныстар мен тұжырымдарды шығару;
8. Зерттеу объектісіне барабар материал негізінде тәуелсіз ғылыми зерттеулер жүргізу, діни білім саласындағы перспективалық өзекті мәселелер мен проблемаларды дамыту, оларды қазіргі заманғы теориялық және әдіснамалық тәсілдер мен ақпараттық технологияларды дамыту негізінде жобалау әдіснамасын таңдау;
9. Мемлекеттік және шет тілдеріндегі ғылыми қарым-қатынастың заманауи әдістері мен технологияларын қолдану;
10. Дәстүрлі діндердің діни ұйымдары мен заманауи діни ағымдар мен қазіргі заманғы қазақстандық қоғамдардың қазіргі заманғы діни ағымдары арасындағы өзара әрекеттесу үрдістерін салыстырмалы түрде зерттеуге, діни проблемаларды тәуелсіз талдауды жүргізуге, деректерді жүйелендіруге, жаңа шешімдерді әзірлеуге және ғылыми проблемаларды түсіндіруге қолданыстағы тұжырымдамалық тәсілдерді сыни бағалау;
11. Төзімділікке тәрбиелеудің тұжырымдамалық әдістерін, әлемнің жетекші ғылыми мектептерін, жаңа идеяларды синтездеу және нәтижелерді ғылыми есеп немесе есеп түрінде түсіндірудің әдіснамалық принциптерін және теориялық түсіндірулерін талдау және бағалау;
12. Дін және діни бірлестіктердің қызметі туралы әртүрлі мәселелер бойынша консультациялар жүргізуде кәсіби білімдерді пайдалану.
  2018-2021 жылдардағы мәліметтер көрсетілген
  2018-2021 жылдардағы мәліметтер көрсетілген
  2018-2021 жылдардағы мәліметтер көрсетілген