Бакалавриат

Мамандық шифры:

7M07119

Мамандығы:

Ғарыштық техника және технологиялар

Факультеті:

Механика-математика

Бiлiктiлiгі:
  • Ғылыми - педагогикалық бағыт - Техника ғылымдарының магистрі
  • Түлектер моделі
  • Міндетті пәндер
  • Элективті пәндер
  • Кәсіби
1. ON1 ғарыштық техника және технологиялардың қазіргі күйін көрсететін, заманауи мәселелердің даму үрдісі мен өзекті бағыттарын түсіндіру және олар туралы терең білімдерін жалпылау, сонымен қатар есептің пәнаралықтығын анықтауда бағдарлау;
2. ON2 GEO немесе LEO серіктерінде аналогты немесе сандық модуляция арқылы сөздік, бейне немесе деректер сигналдарын жіберу үшін пайдаланылатын серіктік байланыс жүйелерін жобалау;
3. ON3 Жер бетін бақылауға арналған ғарыштық технологияларды экономиканың маңызды есептерін, соның ішінде ауыл шаруашылығы, экология, қорғаныс, төтенше жағдайлар мониторингі мәселелерін шешу үшін пайдалану;
4. ON4 инженерлік бағдарламалық қамтама жасау, сонымен бірге оны талдау, жобалау, тестілеу және ендіру;
5. ON5 роботтандырылған ғарыштық жүйелердің құрылымын түсіну және ғарыштық техника және технологиялар саласында арнайы есептерді шешу үшін пайдаланылатын робототехникалық жүйелерді жобалау;
6. ON6 ғарыш аппаратының борттық жүйелерінің негізгі параметрлерін анықтау үшін есертеулер жүргізу, сонымен қатар математикалық модельдеу және CAD құралдарды қолдана отырып талдау жасау;
7. ON7 практикалық және кәсіби қызметте табиғи ресурстарды ұтымды пайдалану және қорғау мәселелерін шешу үшін қоршаған ортаны зерттеу және басқару мониторингі әдістерін қолдану;
8. ON8 ғарыштық жүйелер мен оның ішкі жүйелерін жобалаудың және сынаудың кезеңдерін және қағидаларын анықтау үшін жүйелік талдау әдістерін, параметрлерді анықтау және тиімділік әдістерін пайдалану;
9. ON9 инженерлік жағдайларда әдептік және кәсіби жауапкершілікті сыни бағалау, инженерлік шешімнің жаһандық, экономикалық, экологиялық және әлеуметтік мәнмәтіндегі әсерін ескере отырып, негізделген шешімдер қабылдау;
10. ON10 басқарудың заманауи тәсілдемесі негізінде құрылымды, сапаны, репутацияны жетілдіруге бағытталған білім беруді ұйымдастыру үдерістерін талдау және басқару;
11. ON11 басқару психологиясы тарапынан өмірлік және кәсіби жағдайларды сыни бағалауға; өзіндік және ұжым потенциалын дамыту үшін басқару психологиясы бойынша білімдерді тиімді пайдалану;
12. ON12 өздерінің ғылыми зерттеулеріне және заманауи ғылыми зерттеулерде қолданылатын әдістер мен техникаларды анықтау, озінің қорытындыларын және оларды тұжырымдауға пайдаланған білімдерін жариялау, сонымен қатар, мамандар мен маман еместерге негіздеу.
  2018-2021 жылдардағы мәліметтер көрсетілген
  2018-2021 жылдардағы мәліметтер көрсетілген
  2018-2021 жылдардағы мәліметтер көрсетілген