Бакалавриат

Мамандық шифры:

6B12301

Мамандығы:

Құқық қорғау қызметі

Факультеті:

Заң

  • Түлектер моделі
  • Міндетті пәндер
  • Элективті пәндер
  • Кәсіби
ON1
Тәуелсіз Қазақстан мемлекеттілігінің қалыптасу кезеңдері мен тарихи негіздерін білуді; әлемді ғылыми және философиялық таным әдістерін жіктеуді; тілді меңгеру деңгейіне сәйкес лексиканың жеткілікті көлемін, грамматикалық құрылымдар жүйесін, интенцияларды білдірудің прагматикалық құралдарын білу негізінде тілдік және сөйлеу құралдарын дұрыс таңдау мен пайдалануды жүзеге асыруды; 2) ғылыми мәтінді құрылымдық-мағыналық ұйымдастырудың ерекшеліктерін талдауды; мемлекет пен құқықтың негізгі ережелерін, әлеуметтік мақсатын, міндеттерін, функциялары мен рөлін түсіндіруді;; кәсіби қызметте материалдық және іс жүргізу құқығы нормаларын, сот-тергеу қызметіндегі нормативтік құқықтық актілерді, заңдылық пен құқықтық тәртіпті, жеке адамның, қоғамның, мемлекеттің қауіпсіздігін қамтамасыз ету бойынша кәсіби міндеттерді, ҚР құқықтық саясатын жүзеге асыру стратегиясын қолдану.
ON2
Мемлекеттің шығу тегінің негізгі теорияларын, Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік реттеу мен басқарудың құқықтық аспектілерін, азаматтық құқықтың негізгі институттарын, қолданыстағы қылмыстық заңнаманың негізгі ережелерін, Қазақстан Республикасы Конституциясының негізгі ережелерін, қаржылық, салықтық, экологиялық құқықтың негізгі институттарын сипаттау.
ON3
Азаматтық құқық, қаржы, салық, экологиялық құқық көздерін, азаматтық және қылмыстық процестегі ерекше іс жүргізудің түрлерін жіктеуге; заң психологиясының ұғымдық аппаратымен жұмыс істеуге; "заңгер", "Әділет" ақпараттық базасындағы жұмысты қоса алғанда, кәсіби қызметті жүзеге асыру кезінде жаңа ақпараттық технологияларды көрсетуге.
ON4

Нормативтік құқықтық актілердің уақыт пен кеңістіктегі әрекет ету күші, Қазақстан Республикасы қылмыстық саясатының негізгі бағыттарын, құқық қорғау қызметін реформалауды, ақпараттық-статистикалық ақпаратты, қылмыстық-атқару заңнамасының нормаларын, сот ісін жүргізуде дәлелдеу процесін талдауды; тергеу әрекеттерін жүргізу тәртібін талдау.
ON5
ҚР Конституциялық-құқықтық заңнамасын дамытудың негізгі бағыттарын, 2007, 2017 ж. ж. конституциялық реформалардың ерекшелігін, ҚР Қылмыстық-атқару заңнамасын дамытудың негізгі бағыттарын, 1997, 2014 ж. ж. реформалардың ерекшелігін, құқық қорғау қызметін реттейтін заңнама нормаларын, қарама-қайшы емес ойлау заңдарын талдау, іс-әрекет пен жағдайдың қылмыстық құрылымындағы психологиялық факторлардың ерекшелігі мен проблематикасын ажырату және ескеру.
ON6
ҚР Конституциялық процесі мен конституциялық іс жүргізуге кешенді талдау жүргізу, Азаматтық құқықтағы міндеттемелердің жіктелуін жүзеге асыру; сот-тергеу, сараптама тәжірибесін, сотқа дейінгі тергеу жүргізу кезінде дәлелдемелерді пайдалану практикасын талдау, сотқа дейінгі тергеу жүргізу, сот-медициналық сараптаманың іс жүргізу негіздері, сот-психиатриялық сараптама.
ON7
Қазіргі заманғы қылмыстың жай-күйін, динамикасын, құрылымын, құқық қорғау органдары қызметкерлерінің құқықтық мәртебесін, құзыреттері мен өкілеттіктерін, жасырын тергеу әрекеттерін жүргізудің шарттары мен негіздерін, басты сот талқылауында сот жарыссөздерінің тәртібін талдауды; қылмыстық құқық бұзушылық жасаған адамдардың психологиялық портретін жүзеге асыруды және психологиялық мінездеме жасауды;;
ON8

Заңдылық пен құқықтық тәртіп режимін қамтамасыз етудің құқықтық тетіктерін, қылмысқа, атап айтқанда сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл әдістерінің тиімділігін, құқықтық нигилизмнің себептерін, сот-тергеу тәжірибесінің қателіктерін, қылмыстық саясаттың негізгі бағыттарын іске асырудың жай-күйін бағалау.
ON9
Жоғары және жергілікті өкілді және атқарушы орган туралы, Сайлау жүйесі туралы, Құқық қорғау органдарының, сот және прокуратура органдарының қызметін ұйымдастырудың конституциялық негіздері туралы Конституциялық заңдардың негізгі ережелерін, әкімшілік, қылмыстық, азаматтық, қаржы, салық, экологиялық, қылмыстық-атқару заңнамасының нормаларын қолдану; стандартты емес жағдайларда оңтайлы ұйымдастырушылық-басқару шешімдерін қабылдау;
ON10
ҚР қылмыстық заңнамасының дамуын, 1997, 2014 жж. реформалардың ерекшелігін; ҚР азаматтарының құқықтары мен бостандықтарын қорғау мен қамтамасыз етудің конституциялық-құқықтық тетігінің жұмыс істеу тиімділігін арттырудың перспективалары мен негізгі үрдістері; азаматтық және қылмыстық, әкімшілік істер бойынша дәлелдемелерді қолдану; денсаулыққа келтірілген зиянның ауырлық дәрежесі; психикалық бұзылу дәрежесі; құқық бұзушылықтардың күшпен жолын кесу бойынша әрекеттерді жүзеге асыру;
ON11
Әкімшілік істер бойынша іс жүргізуді жүзеге асыру; қылмыстық жауапкершілік талаптарын саралау; азаматтық-құқықтық жауапкершілік сатыларын айқындау кезеңі; шарттық және деликтілік міндеттемелерді саралау;
ON12
Прокурорлық тексеру жүргізу, эксгумация үшін негіздер әзірлеу; сотқа дейінгі тергеу, хаттамалық нысандағы сотқа дейінгі тергеу; стандартты емес жағдайларда оңтайлы ұйымдастыру-басқару шешімдерін қабылдау;
  2017-2020 жылдардағы мәліметтер көрсетілген
  2017-2020 жылдардағы мәліметтер көрсетілген
  2017-2020 жылдардағы мәліметтер көрсетілген