Бакалавриат

Мамандық шифры:

6B04204

Мамандығы:

Қаржы құқығы

Факультеті:

Заң

  • Түлектер моделі
  • Міндетті пәндер
  • Элективті пәндер
  • Кәсіби
Осы бағдарламаны аяқтағаннан кейін студент келесілерге қабілетті болады :
1. 1. қаржы секторындағы құқықтық жағдайларды шешу және оның қазіргі жай
күйі мен даму перспективаларын бағалауға; ел экономикасының қаржы секторының барлық салаларында Қазақстанның ұлттық экономикалық мүдделерін түсіну және қорғауға; қазіргі жағдайда Қазақстанның ақша саясатын қалыптастыру технологиясы туралы білімін көрсетуге; нормативтік құқықтық базаны түсіндіру және қолдануға; банктік және өзге де ілеспе қызметпен тікелей байланысты дауларды шешу тәртібін түсіндіруге, сондай-ақ сотта және басқа да мемлекеттік органдарда банктер мен банк маңындағы ұйымдардың мүдделерін білдіруге;
2. бағалы қағаздарды басқару және инвестицияларды әртараптандыру саласындағы құқықтық жағдайларды шешуге; бағалы қағаздарды сенімгерлік басқаруды және компания қызметін заңды сүйемелдеуді жүзеге асыруға; контрагенттермен талап қою жұмысын жүргізуге қабілетті болуға; құқықтық талаптарды талдау және бағалы қағаздар айналымы саласындағы бұзушылықтарды жіктей білуге; бағалы қағаздар нарығындағы жағдайды бағалау және бағалы қағаздар нарығындағы жағдайды жақсартуды құқықтық сүйемелдеуді ұйымдастырудың тиімділігі бойынша шаралар ұсынуға қабілетті болуға;
3. сақтандыру секторындағы құқықтық жағдайларды шешу, сақтандыру заңнамасын салыстырмалы талдау дағдыларын қолдануға; сақтандыру қатынастарын құқықтық реттеуді зерттеу әдістерін меңгеруге; сақтандыру құқығының нормаларын және сақтандыру құқықтық қатынастарын, олардың түрлері мен ерекшеліктерін зерттеуге; сақтандыру құқығы саласындағы негізгі теориялық санаттарды түсінудегі құзыреттілікті көрсетуге;
4. салық саласындағы құқықтық жағдайларды шешу дағдылары болуына, салық салу мәселелері бойынша мемлекет пен салық төлеушілердің мүдделерін білдіруге; ҚР Салық заңнамасын түсіну және түсінуге; ҚР салық жүйесіне бағдарлау; салықтық құқықтық қатынастарды талдау және жіктеуге; салықтық бақылауды жүзеге асырудың техникасы мен ұйымдастырылуын түсінуге;
5. қаржылық аудит және қаржылық бақылау саласындағы құқықтық сипаттағы құжаттарға құқықтық сараптаманы жүзеге асыруға; қаржылық аудит және қаржылық бақылау нәтижелері бойынша шешімдерді жүргізу және қабылдау процесінде құжаттаманы құқықтық сүйемелдеуді қамтамасыз етуге; қаржылық дауларды қарау кезінде принциптер мен іс жүргізу нысандарын құқықтық ұғымдармен және білімдермен жұмыс істеу қабілеті мен дайындығын көрсетуге; қаржылық дауларды қарауға және халықаралық-құқықтық іс жүргізу көздерін түсіндіруге және қолдануға уәкілетті ұйымның қызметіне байланысты туындайтын заң мәселелерін шеше білуге; заң мазмұнының жазбаша құжаттарын құрастыру дағдысының болуына, қаржылық дауларды қарау процесінің әртүрлі кезеңдерінде құқықтық нормаларды іске асырумен байланысты іс жүргізу әрекеттерін жасау алгоритмін жасауға;
6. құқықтық сипаттағы құжаттардың құқықтық сараптамасын жүзеге асыру, сондай-ақ мемлекеттік мүлікті басқару және жекешелендіру саласында құқықтық сүйемелдеуді жүзеге асыруға; шаруашылық қатынастарды реттейтін заңнаманың мазмұнын білу және талдауға; шаруашылық жүргізуші субъектілердің құқықтық мәртебесін және олардың Қаржы-шаруашылық құқықтық қатынастарындағы ерекшеліктерін білуге; құқықтық сипаттағы құжаттарды дайындау дағдысы болу, шаруашылық(кәсіпкерлік) қызмет туралы заңнамаға нақты сәйкестікте құқықтық шешімдер қабылдау және өзге де заңды әрекеттерді жасай білуге; шаруашылық субъектілерінің құқығын қорғаудың құқықтық тәсілдерін пайдалана білуге;
7. бюджеттік заңнаманы түсіну және түсіндіруге; бюджет саласындағы құқықтық жағдайларды шешу дағдысының болуына; бюджет процесінің іс жүргізу аспектілеріне білікті бағдарлануға; бюджеттік бақылау мен мемлекеттік бюджеттік аудитті жүзеге асырудың техникасы мен ұйымдастырылуын түсінуге; бюджет заңнамасын бұзушылық құрамдарын құқықтық талдау білімін көрсетуге;
8. халықаралық қаржы ұйымдарының қызметін заңдық сүйемелдеуге; халықаралық қаржы және банк құқығының құқықтық ұғымдары мен санаттарына операция жасау қабілеті мен дайындығын көрсетуге; халықаралық қаржылық реттеу саласындағы, оның ішінде өңірлік халықаралық ерекшелікті ескере отырып, заңды фактілерді және олармен байланысты туындайтын құқықтық қатынастарды талдауға; халықаралық қаржы және банк құқығының нормаларын түсіндіру және дұрыс қолдануға, халықаралық қаржы және банк құқығының заңнамасына дәл сәйкес шешімдер қабылдау және заңды іс-әрекеттер жасауға; әлемдік қаржы жүйесінде халықаралық құқықтық тәртіпті реттеу мәселелері бойынша білікті заң қорытындыларын және кеңес беруге;
9. халықаралық коммерциялық төреліктің және мемлекеттік соттардың өзара іс-қимылының құқықтық түсініктері мен қағидаларын және іс жүргізушілік нысандарын білу қабілеті мен дайындығын көрсетуге; халықаралық коммерциялық төреліктің шешімдеріне қатысты мемлекеттік соттарды бақылау қағидалары мен шектерін білуге; халықаралық коммерциялық төреліктің қызметіне байланысты туындайтын заң мәселелерін шеше білуге; халықаралық коммерциялық төреліктің халықаралық-құқықтық көздерін түсіндіре білуге және қолдануға; халықаралық коммерциялық Арбитражда құқық қолдану процесінің әртүрлі кезеңдерінде құқықтық нормаларды жүзеге асыруға байланысты іс жүргізу әрекеттерін жасау алгоритмін жасау дағдысы болуға;
10. мемлекеттік және мемлекеттік емес қаржы нарығының қызметін заңдық сүйемелдеуді жүзеге асыруға; қаржы айналымын реттеу мәселелері бойынша құқықтық сипаттағы құжаттарға сараптама жүргізуге, контрагенттермен наразылық жұмыстарын жүзеге асыруға, құқықтық мәселелерге кеңес беру және түсіндіруге, қаржылық құқық бұзушылықтарды сараптай білуге; пәнаралық контекстер деңгейінде отандық және халықаралық инвестициялық құқықтың қазіргі және әлеуетті мәселелерді шешу қабілеті мен білімін қолдануда; алынған білімді біріктіруге және инвестициялық құқық теориясы мен тәжірибелік инвестициялық қызмет саласында күрделі мәселелерді шешуге;
11. валюталдық заңнамаға түсінік беруге; валюталық реттеу жүйесінде талдау жасауға және бағдарлауға; валюталық құқықтық қатынастарды және ақша айналымы саласындағы қатынастарды талдауға және жіктеуге; ақша айналымы саласында және валюталық реттеу саласында құқықтық жағдайларды шешу дағдысының болуына; валюталық бақылауды жүзеге асырудың техникасы мен ұйымдастырылуын түсінуге;
12. ұлттық және халықаралық қаржы саласындағы құқық бұзушылықтар құрамын талдау және заңдық жіктеуге; қаржылық тәуекелдерді басқарудың мәнін, мақсаттарын және функцияларын түсінуге, қаржылық тәуекелдердің мәнін анықтау бойынша қазіргі тәсілдер мен пікірталас мәселелері, оларды жіктеу және басқару әдістері туралы, қаржы саясаты мен қаржы тәуекелдері менеджментінің бағыттары туралы және қазіргі экономикадағы қаржы тәуекелдерін басқару проблемалары туралы түсінікке ие болуға; қаржылық келісім-шарт құқығының ұғымдық аппаратында бағдарлауға; қаржылық; келісім-шарттар мен мәмілелерді әзірлеу кезінде азаматтық және қаржы заңнамасының нормаларын түсіндіру және қолдануға; отандық монополияға қарсы құқықтың негізгі мазмұнын зерделеу және игеру үшін қажетті бәсекелестік және монополия саласындағы ұғымдар мен санаттарды еркін пайдалану және қолдануға; бәсекелестік саласындағы қатынастарды реттеудің негізгі институттары мен тетіктерін, оның ішінде белгіленген нысандарда бәсекелестікті қамтамасыз ету тетіктерін түсіну және түсіндіруге.
  2017-2020 жылдардағы мәліметтер көрсетілген
  2017-2020 жылдардағы мәліметтер көрсетілген
  2017-2020 жылдардағы мәліметтер көрсетілген