Бакалавриат

Мамандық шифры:

6B04203

Мамандығы:

Кеден ісі

Факультеті:

Заң

  • Түлектер моделі
  • Міндетті пәндер
  • Элективті пәндер
  • Кәсіби
Осы бағдарлама аяқталғаннан кейін студенттер қабілетті болады деп күтілуде:
1. Кәсіби қызметте дүниежүзілік және еуразиялық тарихи процесс контексінде Қазақстан мемлекеттілігінің үдемелі дамуының жаңа тарихының негізгі кезеңдері туралы, қоғамдық-құқықтық нормалар мен түрлі мәдени және конфессиялық дәстүрлерге төзімділікке негізделген әлеуметтік-этикалық құндылықтар туралы білімді қолдану;
2. кеденнің XXI ғасырдағы міндеттерін түсіну, Кеден ісін ұйымдастыру бойынша білім негізінде кәсіби қызметті жүзеге асыру, кеден заңнамасының нормаларын түсіндіру және дұрыс қолдану, уәкілетті экономикалық операторларды, кеден ісі саласындағы қызметті жүзеге асыратын тұлғаларды және сыртқы экономикалық қызметке қатысушыларды басқаруды жүзеге асыру, Логистика, кеден инфрақұрылымы және қойма шаруашылығы туралы білімді пайдалану, тауарлар мен көлік құралдарына кедендік бақылау жүргізу және кедендік құқық бұзушылықтардың алдын алуды жүзеге асыру, тәуекелдерді талдау және басқару дағдыларын көрсету; кедендік сараптама жүргізуді жүзеге асыру, кедендік іс жүргізу, кедендік бақылаудың техникалық құралдарын және кедендік қылмыстарды тергеу кезінде криминалистикалық әдістер мен технологияларды қолдану;
3. Қазақстан Республикасының және шет елдердің конституциялық құрылысының негіздері, ҚР-дағы мемлекеттік қызметтің негіздері туралы білімді қолдану, ұлттық заңнаманың, СЭҚ саласындағы халықаралық келісімдердің нормаларын түсіндіру және қолдану, мемлекеттік басқару жүйесінде, ҚР-ның қаржы және салық жүйесінде бағдарлау;
4. Экономикалық қызмет саласындағы қылмыстарды саралау, жедел-іздестіру қызметінің әдістерін және кедендік қылмыстардың алдын алу тәсілдерін қолдану, кедендік бақылаудың техникалық құралдарын қолдану және кедендік қылмыстарға қарсы күрес саласындағы қылмыстық саясатқа бағдарлану, кедендік құқық бұзушылықтар үшін әкімшілік жауапкершілік туралы нормаларды қолдану, қылмыстық жауапкершілік туралы білімді қолдану;
5. кеден органдарында және кәсіпкерлік саласында маманның функцияларын орындау, кедендік декларацияны ресімдеу, тауарларды бағалау және жіктеу, тауарлардың шығарылған елін, коды мен кедендік құнын айқындау, электрондық кеденмен, электрондық үкіметпен, электрондық сот ісін жүргізумен жұмыс істеу дағдыларын меңгеру;
6. шет тілдерін кәсіби деңгейде меңгеру, ғылыми мақалалар жазу және қазақ/орыс/шет тілдерінде ғылыми пікірталастарға қатыса білу;
7. әлемдік экономикадағы елдердің қазіргі заманғы жіктелуін, елдердің халықаралық бәсекеге қабілеттілігінің өлшемдері мен көрсеткіштерін, әлемдік экономикадағы Қазақстанның орны мен рөлін ажырату, халықаралық сауда қатынастары саласындағы нормативтік және өзге де құжаттарды пайдалану дағдыларын көрсету. сыртқы сауда, кедендік, валюталық-несиелік және қаржылық қызмет саласындағы операцияларды жүзеге асырудың техникасы мен ұйымдастырылуын бағалау, Халықаралық сауда саласында болып жатқан процестердің Қазақстанның ұлттық экономикасының дамуына әсерін бағалау, Қазақстанның ұлттық экономикалық мүдделерін түсіну және қорғау, Қазақстанның және оның Шаруашылық субъектілерінің Халықаралық экономикалық және сауда ұйымдарына қатысуының шығындары мен пайдасын бағалау, ЕАЭО Кеден одағын құрудың мақсаттары мен міндеттерін түсіну, ДСҰ шеңберінде кедендік және сауда саясатын қалыптастыру технологиясы және оны іске асыру тетіктері туралы білімді көрсету, ЕАЭО және ДСҰ Кеден одағында дауларды шешу тәртібін қолдану және түсіндіру;
8. әкімшілік, қаржы, салық, азаматтық, азаматтық іс жүргізу, еңбек, қылмыстық, қылмыстық іс жүргізу, халықаралық, экологиялық құқық, тауартану, әлемдік экономика және маркетинг және т. б. бойынша білімді пайдалану. халықаралық қаржылық, сауда, банктік ұйымдардың біріздендірілген (типтік, стандартты) құжаттарымен жұмыс істеу, өзінің кәсіби қызметінде шет тілін (бір немесе одан көп) және қазіргі заманғы ақпараттық технологияларды белсенді пайдалану, шетелдік әріптестермен іскерлік келіссөздер жүргізу, іскер болу, саяси контексті түсіну, басшылықта отыруды, стратегиялық ойлауды және халықаралық қаржылық, сауда, банктік ұйымдардың үдерістерін басқару дағдыларын көрсету, кәсіби қызметінде шет тілін (бір немесе одан көп) және қазіргі заманғы ақпараттық технологияларды белсенді;
9. кеден ісі саласындағы ақпаратты жинау, талдау, жүйелеу және жинақтау, кәсіби қызмет мәселелері бойынша анықтамалар мен талдамалық шолуларды дайындау, мәтіндерді рефераттау, кеден ісі саласында құжат айналымын жүргізу дағдыларын көрсету, кәсіби қызметте ақпараттық кедендік технологияларды пайдалану;
10. халықаралық кеден қатынастарын және қазіргі заманғы халықаралық еңбек бөлінісін дамыту факторлары саласында құзыретті болу, Қазақстан Республикасының кеден органдарын, ЕАЭО Кеден одағын және Дүниежүзілік кеден ұйымын ұйымдастыру бойынша білімді пайдалану, кеденшінің кәсіби қызметін жүзеге асыру, өз біліктілігін үнемі арттыру және магистратурада білімін жалғастыруға, оқу бағдарламасын аяқтағаннан кейін өз бетінше оқуға, ақпараттық және білім беру технологиялары негізінде өз білімдерін кеңейтуге дайын болу, ғылыми қызмет дағдыларын көрсету;
11. командада жұмыс істеу, ымыраға келу және өз пікірін ұжымның пікірімен сәйкестендіру, патриотизм, азаматтылық және төзімділік қағидаттарына негізделген позитивті коммуникативтік дағдыларды меңгеру, білім мен тәжірибемен бөлісу, басымдықтарды таңдауға дайын болу, әлеуметтік-экономикалық мәселелер бойынша өз көзқарасын білдіру, әр түрлі елдер мен мәдениеттегі азаматтық құқықтарды, бостандықтар мен жеке тұлғаның міндеттерін түсіну және құрметтеу, бейімделуге, көпұлтты және көпмәдениетті ұжымда жұмыс істеу, қақтығыстарды шешу және күйзеліспен күресу;
12. кәсіби ақпаратты талдау және мемлекеттік, орыс және шет тілдерінде тиісті қорытындылар мен қорытындыларды сауатты тұжырымдау, сыни талдау, өз бетінше шешім қабылдау дағдыларын көрсету, қалыптасқан стереотиптерді еңсеру, өзінің ғылыми негізделген тұжырымдарын, кәсіби танымдық қызметінің нәтижесінде алынған бақылаулар мен тәжірибелерін басшылыққа ала отырып, ұтымды және өз бетінше әрекет ету, табиғатқа экологиялық факторлардың әсерін анықтау, салауатты өмір салтын насихаттау., әлеуметтік білімдер мен әлеуметтік зерттеу әдістерін пайдалану, тайм-менеджмент дағдыларын көрсету, уақытты өз бетінше жоспарлау, басымдықтарды орналастыру, жұмысты орындаудың қойылған мерзімдерін сақтау және нәтижеге бағытталған болу.
  2016-2019 жылдардағы мәліметтер көрсетілген
  2016-2019 жылдардағы мәліметтер көрсетілген
  2016-2019 жылдардағы мәліметтер көрсетілген