Бакалавриат

Мамандық шифры:

6B02201

Мамандығы:

Философия

Факультеті:

Философия және саясаттану

Бiлiктiлiгі:
  • Бiрiншi жоғары бiлiм - гуманитарлық білім бакалавры
  • Түлектер моделі
  • Міндетті пәндер
  • Элективті пәндер
  • Кәсіби
ON1. логика, онтология және таным теориясы , әлеуметтік философия, әлемдік философия және отандық философия, этика, эстетика және философиялық антропология саласында базалық білімдерді еркін түрлендіріп, шығармашылық түрде қолдану .
ON2. Қазіргі заманғы әдістеменің позицияларын әлеуметтік- мәдени үрдістер негізінде ғылыми және қарапайым әлемнің көрінісі ретінде сипаттау.
ON3. Философия пәні мен адам мәдениетінің тарихындағы ролін рухани өмірдің басқа формаларымен анықтау (дін, ғылым, өнер т.б.)
ON4. Табиғатпен қоғамның дамуын және қазіргі заманғы қоғамның рухани өмірін және әлеуметтік үрдістерді философиялық түсініктер негізінде бағалау;
ON5. Әлеуметтік-мәдени және тарихи фактылерді философияның метатілімен түрлендіру
ON6. Қазіргі заманғы қоғамның өзекті мәселелерін талдау және ғылыми мақала негізінде нәтижелерді көрсету. (бейнелер, аннотациялар, библиографиялық негіздер т.б.)
ON7. өндірістік міндеттерді құрастыру және үлкен көлемдегі ақпараттық мәтіндермен жұмыс жасау, кітапханалық қорлар арқылы ақпарат іздеу, компьютерлік жүйелерді ақпараттық қамтамассыз ету. ON8. білім және қазіргі заманда адам мәселесін түсіну әлемдік және казақ мәдениетіндегі құндылықтар негізінде мәдениетаралық диалог құрастыру.
ON9. саясат және ұйымдастыру аясында кәсібилік қызметін жоспарлау мен ұйымдастыру.
ON10. автономдықтың жоғарғы дәрежесінде жүйелі әлеуметтік талдау прициптерін шешім шығаруды басқару негізінде қабылдау.
ON11. логикалық ойлау принципі негізінде ғылыми нәтижелер жүйесін негіздеу, ғылыми дискуссияларды үлкен қоғамдарда және ғылыми қоғамдастықтарда теория және аргументация практикасын ұйымдастыру.
ON12. логикалық талдау түрлерін философия аясы негізінде қарастыру, ғылыми мәтіндермен жұмыс жасай білу және маманданған қызмет базасын ғылыми-әдістемелік, оқу-әдімтемелік тұрғыда зерттеу.
  2017-2020 жылдардағы мәліметтер көрсетілген
  2017-2020 жылдардағы мәліметтер көрсетілген
  2017-2020 жылдардағы мәліметтер көрсетілген