Бакалавриат

Мамандық шифры:

6B02203

Мамандығы:

Дінтану

Факультеті:

Философия және саясаттану

Бiлiктiлiгі:
  • Бiрiншi жоғары бiлiм - гуманитарлық білім бакалавры
  • Түлектер моделі
  • Міндетті пәндер
  • Элективті пәндер
  • Кәсіби
1. Дінтану саласында теориялық маңызы бар мәселелерді қалыптастыру, дін мен діни теория туралы білімді талдау және жүйелеу;
2. Қазақстан Республикасының қалыптасқан даму үлгісінің табыстылық факторларын жинақтау үшін ғылыми, тарихи және діни білімін еркін түсіндіру және шығармашылық пайдалану;
3. Қазақстан Республикасының көпұлтты және көп мәдениетті қоғамында және діни мәселелердің халықаралық аренасында байланысы мәселелерін шешу үшін ғылыми зерттеулерде қазіргі заманғы лингвистикалық әдістер мен тсілдерді қолдануға; Әлеуметтік-құқықтық нормалар мен әртүрлі діни және конфессиялық дәстүрлерге төзімділікке негізделген әлеуметтік-этикалық құндылықтарды негіздеу;
5. Теориялық діни білімді, діни зерттеулер әдістерін тәжірибеде салыстыру;
6. Діни зерттеулер саласында ақылға қонымды және кәсіби аргументтің логикалық талдауы туралы ақпаратты жинақтап, мақсаттар қойып, оған жету жолдарын таңдау;
7. Әріптестермен өзара әрекеттесу, топта жұмыс істеу, әлеуметтік, этникалық, конфессиялық және мәдени айырмашылықтарды толерантты түрде қабылдау;
8. Ақпараттық-коммуникациялық технологияларды пайдалана отырып және ақпараттық қауіпсіздіктің негізгі талаптарын ескере отырып, ақпараттық-библиографиялық мәдениет негізінде кәсіптік қызметтің стандартты міндеттерін шешуге бағыттау;
9. шығармашылық теологиялық мәселелерге әсер ететін ғылыми топтардың құрамында ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізу;
10. зерттеудің алгоритмдерін жасау, діни зерттеулердің зерттелген бағыттарында зерттеу әдістерін таңдауды негіздеу;
11. Діни ғалымдарды даярлау профиліне сәйкес келетін лауазымнан діни кешендердің мазмұны мен ерекшеліктерін нақты түрде қалыптастыру және дамыту;
12. Оқу барысында алынған білімге негізделе отырып, болашақты болжау.
  2017-2020 жылдардағы мәліметтер көрсетілген
  2017-2020 жылдардағы мәліметтер көрсетілген
  2017-2020 жылдардағы мәліметтер көрсетілген